Բյուջե

(հազար դրամ)

Ծրագրային դասիչը 2021թ.
Ծրագիր Միջոցառում կոդը Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակարգման հոդվածի անվանումը հաստատված բյուջե
1 2 3 4 6
1213 11007 Հաստիքային միավորների թիվը 302.0
Ծառայողական ավտոմեքենաների քանակը 32.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 1310312.9
այդ թվում՝
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1310312.9
այդ թվում`
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 1168526.2
այդ թվում`
4111 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 908853.7
4112 – Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ 172954.2
4113 -Քաղաքացիական, դատական և պետական ծառայողների պարգևատրում 86718.3
4212 Էներգետիկ ծառայություններ 15486.5
այդ թվում`
Էներգետիկ ծառայություններ 8748.0
Էլեկտրաէներգիայով ջեռուցման ծառայություններ 5594.5
Գազով ջեռուցման ծառայություններ 1144.0
4213 Կոմունալ ծառայություններ 1086.2
այդ թվում`
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ 1086.2
4214 Կապի ծառայություններ 5811.7
4215 Ապահովագրական ծախսեր 1280.0
Ծառայողական գործուղումների գծով ծախսեր 12363.4
այդ թվում`
4221 Ներքին գործուղումներ 12363.4
4232 Համակարգչային ծառայություններ 10778.0
4234 Տեղեկատվական ծառայություններ 14000.0
4237 Ներկայացուցչական ծախսեր 300.0
4239 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 300.0
4241 Մասնագիտական ծառայություններ 8000.0
4251 Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 2400.0
4252 Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 11550.0
այդ թվում`
Ավտոմեքենաների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 9000.0
Սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 2550.0
4261 Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 22031.3
այդ թվում`
Գրասենյակային պիտույքներ 5582.4
Հագուստ և համազգեստ 16448.9
4264 Տրանսպորտային նյութեր 29048.0
4266 Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր 1044.0
4267 Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր 3900.0
4269 Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 1400.0
4823 Պարտադիր վճարներ 1007.6
այդ թվում`
ավտոմեքենաների տեխզննություն և բնապահպանական վճար 352.0
աղբահանություն 155.6
այլ 500.0

(հազար դրամ)

Ծրագրային դասիչը 2020թ.
Ծրագիր Միջոցառում կոդը Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակարգման հոդվածի անվանումը փաստացի կատարողական
1 2 3 4 5
1213 11007 Հաստիքային միավորների թիվը 302.0
Ծառայողական ավտոմեքենաների քանակը 32.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 1321154.3
այդ թվում՝
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1317159.2
այդ թվում`
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 1212348.3
այդ թվում`
4111 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 933035.1
4112 – Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ 195213.8
4113 -Քաղաքացիական, դատական և պետական ծառայողների պարգևատրում 84099.5
4212 Էներգետիկ ծառայություններ 11716.8
այդ թվում`
Էներգետիկ ծառայություններ 3000.0
Էլեկտրաէներգիայով ջեռուցման ծառայություններ 8479.8
Գազով ջեռուցման ծառայություններ 237.0
4213 Կոմունալ ծառայություններ 227.5
այդ թվում`
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ 227.5
4214 Կապի ծառայություններ 2495.6
4215 Ապահովագրական ծախսեր 1144.6
Ծառայողական գործուղումների գծով ծախսեր 6729.1
այդ թվում`
4221 Ներքին գործուղումներ 6195.4
4222 Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր 533.7
4232 Համակարգչային ծառայություններ 10492.2
4234 Տեղեկատվական ծառայություններ 13073.2
4237 Ներկայացուցչական ծախսեր 487.5
4239 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 448.0
4241 Մասնագիտական ծառայություններ 4560.0
4251 Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 1200.0
4252 Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 11968.3
այդ թվում`
Ավտոմեքենաների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 9419.4
Սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 2548.9
4261 Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 9002.5
այդ թվում`
Գրասենյակային պիտույքներ 4408.3
Հագուստ և համազգեստ 4594.2
4264 Տրանսպորտային նյութեր 26371.0
4267 Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր 2281.6
4823 Պարտադիր վճարներ 2613.0
այդ թվում`
ավտոմեքենաների տեխզննություն և բնապահպանական վճար 422.4
այլ 2190.7
Ծրագրային դասիչը ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 3995.1
Ծրագիր Միջոցառում այդ թվում`
5122 Վարչական սարքավորումներ 3995.1

(հազար դրամ)

Ծրագրային դասիչը 2019թ.
Ծրագիր Միջոցառում կոդը Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակարգման հոդվածի անվանումը փաստացի կատարողական
1 2 3 4 5
1213 11007 Հաստիքային միավորների թիվը 340.0
Ծառայողական ավտոմեքենաների քանակը 32.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 1123890.0
այդ թվում՝
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1123890.0
այդ թվում`
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 1078506.2
այդ թվում`
4111 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 930690.0
4112 – Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ 65257.5
4113 -Քաղաքացիական, դատական և պետական ծառայողների պարգևատրում 82558.7
4212 Էներգետիկ ծառայություններ 14180.7
այդ թվում`
Էներգետիկ ծառայություններ
Էլեկտրաէներգիայով ջեռուցման ծառայություններ 14029.1
Գազով ջեռուցման ծառայություններ 151.6
4213 Կոմունալ ծառայություններ 224.2
այդ թվում`
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ 224.2
4214 Կապի ծառայություններ 1612.7
4215 Ապահովագրական ծախսեր 491.4
Ծառայողական գործուղումների գծով ծախսեր 6363.4
այդ թվում`
4221 Ներքին գործուղումներ 6363.4
4232 Համակարգչային ծառայություններ 1728.0
4234 Տեղեկատվական ծառայություններ 2361.0
4237 Ներկայացուցչական ծախսեր 117.0
4239 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 0.0
4252 Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 3661.0
4261 Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 2087.9
4264 Տրանսպորտային նյութեր 11635.9
4267 Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր 82.5
4823 Պարտադիր վճարներ 838.3
Ծրագրային դասիչը ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 0.0
Ծրագիր Միջոցառում այդ թվում`
1213 31006 5122 Վարչական սարքավորումներ 0.0

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

(հազար դրամ)

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ Տարեկան բյուջե
01.01.03.05 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ 927.9
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/ 1,049,504.9
04.02.01.08 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում 272,334.0
04.02.01.10 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ 9,219.4
04.02.01.30 Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության մոնիթորինգ 30,000.0
10.09.02.01 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում 18,744.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 1,380,730.2

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

(հազար դրամ)

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ Տարեկան բյուջե
01.01.03.04 – Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ: 310.0
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/ 965,378.8
04.02.01.09 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում 227,619.0
04.02.01.23 Եվրամիության փորձարկման ռեֆերենս մեթոդներով մեղրի և ձկան փորձաքննությունների ծառայություններ 30,000.0
04.09.01.20 ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումներ 119.0
04.09.01.25 Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով ակտիվների կազմից գույք առանձնացնելիս գույքը ստացող պետական կառավարչական հիմնարկի կողմից մատակարարին վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի պարտավորությունների կատարման գծով ծախսեր 7,318.2
10.09.02.02 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում 17,496.0
11.01.01.01 – ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 21,550.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ /առանց պահուստային ֆոնդի/ 1,248,241.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ 1,269,791.0

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

(հազար դրամ)

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ Տարեկան բյուջե
01.01.03.04 – Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ: 1,253.2
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/ 897,426.5
04.02.01.09 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում 312,408.8
04.02.01.11 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ 4,998.5
04.02.01.23 Եվրամիության փորձարկման ռեֆերենս մեթոդներով մեղրի և ձկան փորձաքննությունների ծառայություններ 30,000.0
04.09.01.20 ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումներ 75.0
10.09.02.02 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում 17,875.0
11.01.01.01 – ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 199,098.5
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ /առանց պահուստային ֆոնդի/ 1,264,037.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ 1,463,135.5

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

/հազար դրամ/

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
906,586.14
01.01.03.04 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ
5,953.64
04.02.01.09 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
339,408.3
04.02.01.10 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
4,300.0
04.02.01.11 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
9,628.3
04.02.01.23 Եվրամիության փորձարկման ռեֆերենս մեթոդներով մեղրի և ձկան փորձաքննությունների ծառայություններ
30,000.0
04.09.01.20 ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումներ
75.0
 10.09.02.02 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
17,851.4
11.01.01.01 ՀՀ կռավարության պահուստային ֆոնդ
235,863.5
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
/առանց պահուստային ֆոնդի/
1,313,802.78
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
1,549,666.28
ԱՄԲՈՂՋԸ
1,549,666.28

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

/հազար դրամ/

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
712,601.8
01.01.03.04 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ
562.05
04.02.01.11 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
293,000.6
04.02.01.13 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
5,756.4
04.02.01.14 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
10,000.0
04.09.01.20 ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումներ
10.0
04.09.01.25 Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով ակտիվների կազմից գույք առանձնացնելիս գույքը ստացող պետական կառավարչական հիմնարկի կողմից մատակարարին վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի պարտավորությունների կատարման գծով ծախսեր
14,978.9
 10.09.02.02 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
31,995.7
11.01.01.01 ՀՀ կռավարության պահուստային ֆոնդ
41,501.3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
/առանց պահուստային ֆոնդի/
1,068,905.45
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
1,110,406.75
ԱՄԲՈՂՋԸ
1,110,406.75

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2013 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

/հազար դրամ/

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
501,072.0
04.02.01.11 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
239,213.9
04.02.01.14 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
5,754.0
04.02.01.15 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
10,000.0
 10.09.02.03 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
28,506.0
11.01.01.01 ՀՀ կռավարության պահուստային ֆոնդ
8,240.3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
/առանց պահուստային ֆոնդի/
784,545.9
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
792,786.2
ԱՄԲՈՂՋԸ
792,786.2

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2012 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

/հազար դրամ/

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
462,624.2.0
04.02.01.11 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
218,198.2
04.02.01.14 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
5,754.0
04.02.01.15 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
10,000.0
 10.09.02.03 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
9,184.4
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
705,760.8

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) հայտարարատու աշխատակիցների 2017 թվականին ստացած եկամուտների վերաբերյալ

N Ա.Ա.Հ. Պաշտոն Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ (ՀՀ դրամ)
Ներառյալ հարկերը և այլ վճարները Առանց հարկերի և այլ վճարների
1 Կարապետյան Իշխան Վահրամի Ծառայության պետ 8,452,890.00 5,966,180.00
2 Հայրապետյան Հովհաննես Վոլոդյայի Ծառայության պետի տեղակալ 6,666,383.00 4,877,499.00
3 Դավթյան Լուսինե Ալեքսանդրի Ծառայության պետի տեղակալ 5,169,532.00 3,568,005.00
4 Մարգարյան Եղիշե Հրանտի Ծառայության պետի տեղակալ 2,162,759.00 1,510,976.00
5 Միրզոյան Արմեն Աշոտի Ծառայության աշխատակազմի ղեկավար 8,790,588.00 6,095,290.00
6 Գևորգյան Հովհաննես Միշայի Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ 8,251,642.00 6,036,219.00

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) հայտարարատու աշխատակիցների 2018 թվականին ստացած եկամուտների վերաբերյալ

N Ա.Ա.Հ. Պաշտոն Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ (ՀՀ դրամ)
Ներառյալ հարկերը և այլ վճարները Առանց հարկերի և այլ վճարների
1 Կարապետյան Իշխան Վահրամի Ծառայության պետ 4,807,138.00 3,367,758.00
2 Ավետիսյան Գեորգի Ռաֆայելի Տեսչական մարմնի ղեկավար 5,104,748.00 3,638,044.00
3 Հայրապետյան Հովհաննես Վոլոդյայի Ծառայության պետի տեղակալ 6,759,203.00 4,877,035.00
4 Մարգարյան Եղիշե Հրանտի Ծառայության պետի տեղակալ 3,868,388.00 2,649,244.00
5 Ճաղարյան Էդգար Աշոտի Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ 2,842,271.00 1,993,740.00
6 Միրզոյան Արմեն Աշոտի Ծառայության աշխատակազմի ղեկավար 6,136,047.00 4,303,004.00
7 Գևորգյան Հովհաննես Միշայի Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ (գլխավոր քարտուղարի տեղակալ) 9,598,744.00 6,899,607.00

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) հայտարարատու աշխատակիցների 2019 թվականին ստացած եկամուտների վերաբերյալ (27.02.2019թ. դրությամբ)

N Ա.Ա.Հ. Պաշտոն Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ (ՀՀ դրամ)
Ներառյալ հարկերը և այլ վճարները Առանց հարկերի և այլ վճարների
1 Ավետիսյան Գեորգի Ռաֆայելի Տեսչական մարմնի ղեկավար 272,341.00 195,777.00
2 Ճաղարյան Էդգար Աշոտի Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ 496,050.00 346,294.00
3 Հայրապետյան Հովհաննես Վոլոդյայի ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ պետի տեղակալ 396,840.00 288,257.00
4 Գևորգյան Հովհաննես Միշայի ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ 592,323.00 427,049.00