Հայտարարություն
N ՇՀԱՊՁԲ 15/10 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-16 ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2015 թվականի հուլիսի 28-ի թիվ 1 որոշմամբ հրապարակվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն:

Ծանոթացեք հայտարարությանը