Շրջանակային համաձայնագրերով գնում կատարելու ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին:
Շրջանակային համաձայնագրերով գնում կատարելու ընթացակարգի ծածկագիրը N ՇՀԱՊՁԲ-15/10-174 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-16

Ծանոթացեք հրավերին