Շրջանակային համաձայնագրերով գնում կատարելու ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին:
Շրջանակային համաձայնագրերով գնում կատարելու ընթացակարգի ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ N ՇՀԱՊՁԲ-15/6-32 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-16

Ծանոթացեք հրավերին