ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

2021թ․ 2-րդ եռամսյակում իրականացված դիտարկումների արդյունքները․ բուսասանիտարիա