ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

2022թ․ 3-րդ եռամսյակում իրականացված դիտարկումների արդյունքները․ բուսասանիտարիա