THE FOOD SAFETY INSPECTION BODY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

ՀՀ ՍԱՏՄ ղեկավարի տեղակալ Սոնա Ծառուկյանը խոսել է կենդանիների տեղաշարժի ժամանակ Ձև 1 անասնաբուժական վկայականի կարևորության մասին

ՀՀ ՍԱՏՄ ղեկավարի տեղակալ Սոնա Ծառուկյանը խոսել է կենդանիների տեղաշարժի ժամանակ Ձև 1 անասնաբուժական վկայականի կարևորության մասին

SEE ALL

2023-06-12 10:46:17 ՀՀ ՍԱՏՄ ղեկավարի տեղակալ Սոնա Ծառուկյանը խոսել է կենդանիների տեղաշարժի ժամանակ Ձև 1 անասնաբուժական վկայականի կարևորության մասին 595