ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բյուջե

Բյուջե

Ծրագրային դասիչը 2021թ
Ծրագիր Միջոցառում կոդը Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակարգման հոդվածի անվանումը հաստատված բյուջե
1 2 3 4 6
1213 11007 Հաստիքային միավորների թիվը 302.0
Ծառայողական ավտոմեքենաների քանակը 32.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 1310312.9
այդ թվում՝
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1310312.9
այդ թվում`
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 1168526.2
այդ թվում`
4111 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 908853.7
4112 – Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ 172954.2
4113 -Քաղաքացիական, դատական և պետական ծառայողների պարգևատրում 86718.3
4212 Էներգետիկ ծառայություններ 15486.5
այդ թվում`
Էներգետիկ ծառայություններ 8748.0
Էլեկտրաէներգիայով ջեռուցման ծառայություններ 5594.5
Գազով ջեռուցման ծառայություններ 1144.0
4213 Կոմունալ ծառայություններ 1086.2