ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Սպանդանոցներին ներկայացվող պահանջները

Սպանդանոցներին ներկայացվող պահանջները

 • Սպանդանոցի կառուցումը և շահագործումն իրականացվում են զոոհիգիենիկ նորմերի և անասնաբուժասանիտարական ու բնապահպանական պահանջների պահպանմամբ:
 • Սպանդանոցները կառուցվում են բնակելի վայրերից, ֆերմաներից, արոտավայրերից, հասարակական վայրերից, բժշկական հաստատություններից առնվազն 300մ հեռավորության վրա:
 • Սպանդանոցը կարող է լինել առանձին շինության, շինությունների համալիրի տեսքով կամ կենդանական ծագման մթերք արտադրող, վերամշակող կազմակերպությունների կազմում:
 • Ըստ հերթափոխում իրականացվող մորթի քանակության կամ սպանդային միավորի` սպանդանոցները լինում են`
  1. խոշոր` հերթափոխում 300-ից ավելի սպանդային միավոր հզորությամբ.
  2. միջին` 30-300 սպանդային միավոր հզորությամբ.
  3. փոքր` մինչև 30 սպանդային միավոր հզորությամբ:
 • Սպանդանոցի տարածքը ստորաբաժանվում է հետևյալ 3 հիմնական գոտիների.
  • կենդանիների նախասպանդային պահման բազա` սանիտարական սպանդանոցով, կարանտինային բաժնով և մեկուսարանով,
  • տնտեսական` օժանդակ կառույցներով, վառելիքի, շինարարական նյութերի պահեստներով,
  • արտադրական՝ հիմնական արտադրական մասնաշենքերով:
 • Փոխադրամիջոցների անիվների ախտահանման համար արտադրության տարածք մտնելիս և ելնելիս դարպասների մոտ լինում է ախտահանիչ լուծույթով լցված հատուկ առու (ախտահանող պատնեշներ):
 • Ճանապարհների, բարձման-բեռնաթափման հարթակների, ավտոմոբիլային և երկաթուղային հարթակների, սանիտարական կառույցահատվածի տարածքի, բացօթյա փարախների ասֆալտաբետոնային ծածկերը լինում են հարթ, անջրաթափանց, հեշտ ենթարկվում են լվացման և ախտահանման:
 • Կազմակերպության տարածքում կառույցների, մասնաշենքերի տեղակայումը բացառում է հետևյալ հանդիպակաց հոսքերը.
  1. հումքի և պատրաստի արտադրանքի,
  2. սննդամթերքի և կենդանիների, գոմաղբի, արտադրական թափոնների,
  3. առողջ և հիվանդ, ինչպես նաև կասկածելի հիվանդ կենդանիների:
 • Սպանդանոցի տարածքը լինում է ցանկապատված, ունենում է թեքություն դեպի հեղեղատար ջրահեռացման համակարգը` կեղտաջրերի, մթնոլորտային տեղումներից, ձնահալոցքից առաջացած ջրերի հեռացման համար: Կենդանիների պահման նախասպանդային բազայի, սանիտարական կառույցահատվածի, վառելիքային տնտեսության կեղտաջրերը չպետք է թափվեն կազմակերպության մյուս տարածքներ:
 • Տարածքը պահվում է մաքուր վիճակում: Տարվա տաք եղանակներին տարածքը ջրվում է, իսկ ձմռանը` մաքրվում ձյունից և սառույցից:
 • Աղբի հավաքման համար ասֆալտածածկ, բետոնածածկ կամ հեշտ մաքրման հնարավորություն ընձեռող այլ հարթակների վրա տեղադրվում են կափարիչով ամուր փակվող տարողություններ: Հարթակները արտադրական և պահեստային մասնաշենքերից գտնվում են 25 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա:
 • Տարողություններից աղբի և թափոնների հեռացումը կատարվում է օրը մեկ անգամից ոչ պակաս: Աղբը հեռացնելուց հետո տարողությունները լվացվում և ախտահանվում են:
 • Սպանդանոցն ունի մեկուսացված, բետոնապատ հրապարակ՝ կենդանիների արտաթորանքի և մարսողական ուղիների պարունակության հավաքման` 30 օրվանից ոչ պակաս տևողությամբ պահելու և կենսաջերմային եղանակով վնասազերծելու համար:
 • Սպանդանոցը պետք է ունենա անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության անցկացման համար նախատեսված աշխատատեղ և հագեցած լինի համապատասխան լաբորատոր սարքավորումներով:
 • Սպանդանոցը պետք է ունենա կենդանիների տեղափոխման և սպանդից ստածված մթերքի համար նախատեսված համապատասխան մեքենաներ :
 • Սպանդանոցը ունենում է սանիտարական պահպանման գոտի, համաձայն «Արդյունաբերական ձեռնարկությունների նախագծման սանիտարական նորմեր» ՍՆ 245-71-ի:
 • Սպանդանոցներում գյուղատնտեսական կենդանիների սպանդի կազմակերպման կարգը և ներկայացվող պահանջները սահմանված են ՀՀ կառավարության 2006 թվականի N 993-Ն որոշմամբ և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1629-Ն որոշմամբ։
 • Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին, լուսավորմանը, ջեռուցմանը, օդափոխությանը, միկրոկլիմային և աղմուկին, արտադրական և օժանդակ սենքերին, կենդանիների նախասպանդային պահման բազային և տեխնոլոգիական գործընթացին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները սահմանված են ՀՀ առողջապահության նախարարի «Մսի և մսամթերքի արտադրության կազմակերպություններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-4.1-07-2003 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը հաստատելու մասին հրամանով:
 • Սպանդ իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտները իրենց գործունեությունը իրականացնում են Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրվող սննդի շղթայի օպերատորների գործունեության եզրակացության հիման վրա: Տնտեսավարողը ստանում է անհատական նույնականացման համար և սկսում է իր գործունեությունը:

ներբեռնել ուղեցույցը