ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական թույլատրված միջոցներ

Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական թույլատրված միջոցներ

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ

Պ Ե Ս Տ Ի Ց Ի Դ Ն Ե Ր
Գրանցման համարը Առևտրային անվանումը Ազդող նյութը Ազդող նյութի պարունակությունը, գ/լ կամ գ/կգ Պատրաստուկային ձևը Արտադրող երկիրը անվանումը Ուժի մեջ է մինչև՝
1. Միջատասպան պատրաստուկներ (ինսեկտիցիդներ)
1.002 Ադոնիս ֆիպրոնիլ 40 խտացված էմուլսիա 22.08.2024թ.
1,003 Ագրոֆոս քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 20.02.2024թ.
1.004 Ագրոֆոս սուպեր քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500 + 50 խտացված էմուլսիա 20.02.2024թ.
1.006 Ակտարա թիամեթօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 03.05.2024թ.
1.007 Ակտելլիկ պիրիմիֆոս-մեթիլ 500 խտացված էմուլսիա 03.05.2024թ.
1.011 Ապոլլո 500 կլոֆենտեզին 500 խտացված սուսպենզիա 03.05.2024թ.
1.015 Ալեքսանդր ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա 28.08.2023թ.
1.018 Բի – 58 նոր դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 18.03.2024թ.
1.031 Էուրեկա լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա 28.08.2023թ.
1.044 Կոնֆիդոր իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծվող խտություն 26.12.2023թ.
1.049 Մատչ լյուֆենուրոն 50 խտացված էմուլսիա 22.08.2024թ.
1.051 Մեդալ թիամեթօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 28.08.2023թ.
1.055 Միտակ ամիտրաց 200 խտացված էմուլսիա 28.08.2023թ.
1.056 Նապոլեոն քլորպիրիֆոս 408 խտացված էմուլսիա 28.08.2023թ.
1.068 Պոլիստար բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա 28.08.2023թ.
1.081 Սուլթան իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծվող խտություն 28.08.2023թ.
1.088 Վերտիմեկ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 03.05.2024թ.
1.095 Ֆաստակ 100 EC ալֆա - ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա 18.03.2024թ.
1.099 Ֆուֆանոն մալաթիոն 570 խտացված էմուլսիա 22.08.2024թ.
1.110 Բանզայ 4 քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 22.08.2024թ.
1,120 Պիրինեքս սուպեր քլորպիրիֆոս + բիֆենտրին 400 + 20 խտացված էմուլսիա 05.10.2023թ.
1.125 Կարատե զեոն լյամբդա-ցիհալոտրին 50 միկրոկապսուլացված կախույթ 03.05.2024թ.
1.133 Ագրոֆոս 5 Հ քլորպիրիֆոս 50 հատիկներ 20.02, 2024 թ.
1.156 Մասսայ տեբուֆենպիրադ 200 ջրալուծ փոշի 18.03.2024թ.
1.157 Ռեգենտ 20 Հ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ 18.03.2024թ.
1.162 Էնվիդոր 240 սպիրոդիկլոֆեն 240 խտացված կախույթ 06.06.2024թ.
1.163 Ֆորս տեֆլուտրին 15 Հատիկներ 22.08.2024թ.
1.165 Օբեռոն 240 սպիրոմեսիֆեն 240 խտացված կախույթ 06.06.2024թ.
1.166 Պրոտեուս 110 թիակլոպրիդ + դելտամետրին 100 + 10 յուղային դիսպերսիա 06.06.2024թ.
1.173 Պիրիդան 200 ացետամիպրիդ 200 թրջվող փոշի 28.08.2023թ.
1.191 Արգո ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա 18.03.2024թ.
1.192 Դեմոն քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 18.03.2024թ.
1.193 Էֆորիա Դժի թիամեթօքսամ + լյամբդա ցիհալոտրին 141 + 106 խտացված կախույթ 03.05.2024թ.
1.204 Դեցիս Ֆ-լյուքս դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա 26.12.2023թ.
1.205 Բելտ ֆլուբենդիամիդ 480 խտացված կախույթ 06.06.2024թ.
1.207 Պիրինեքս քլորպիրիֆոս 480 խտացված 05.10.2023թ.
1.215 Սանի թիամետոկսամ 250 ջրում լուծվող հատիկներ 22.08.2024թ.
1.225 Միլբեկնոկ միլբեմեկտին 9.3 խտացված էմուլսիա 18.03.2024թ.
1,230 Կորագեն քլորանտրանիլիպրոլ 200 խտացված կախույթ 03.05.2024թ.
1.231 Վոլիամ տարգո 063 աբամեկտին + քլորանտրանիլիպրոլ 180 + 45 խտացված կախույթ 22.08.2024թ.
1.235 Կոնֆիցիդ իմիդակլոպրիդ 350 ջրում լուծվող կոնցենտրատ 18.03.2024թ.
1.236 Կոնֆինիդ իմիդակլոպրիդ 700 ջրում լուծվող կոնցենտրատ 03.05.2024թ.
1.237 Ակտարիս տիամետօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 18.03.2024թ.
1.238 Կարացիդ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 միկրոկապսուլացված կախույթ 18.03.2024թ.
1.239 Դեմոն-Դ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500 + 50 խտացված էմուլսիա 03.05.2024թ.
1,240 Վերտիցիդ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 03.05.2024թ.
1.245 Լամդեքս լյամբդա-ցիհալոտրին 50 միկրոկապսուլացված ջրային սուսպենզիա 05.10.2023թ.
1,260 Պռոկլեյմ էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ 22.08.2024թ.
1.275 ՀուսԲան քլորպիրիֆոս 480 խտացված կոնցենտրատ 28.08.2023թ.
1.276 Էմա Ց էմամեկտին + քլորպիրիֆոս 55 + 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ 26.12.2023թ.
1.277 Բիթ 100 բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա 28.08.2023թ.
1.288 Տիադ տեբուֆենպիրադ 200 թրջվող փոշի 12.08.2020թ.
1.289 Նոբել սպիրոմեզիֆեն 240 խտացված կախույթ 12.08.2020թ.
1,290 Ֆումանուս քլորֆենապիր 240 խտացված կախույթ 12.08.2020թ.
1.291 Պռոբեն էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ 12.08.2020թ.
1.292 Գենտա ֆիպրոնիլ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 12.08.2020թ.
1.293 Կլոդին կլոթիանիդին 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 12.08.2020թ.
1.294 Պռոլոգեն քլորանտրանիլիպրոլ 200 խտացված կախույթ 12.08.2020թ.
1.295 Դոն քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500 + 50 խտացված էմուլսիա 28.08.2023թ.
1.296 Գիազինոն Ջի դիազինոն 100 հատիկներ 17.11.2020թ.
1.297 Բիտոկս դելտամետրին 50 խտացված էմուլսիա 17.11.2020թ.
1.298 Էկտոցիդոլ 600 դիազինոն 600 խտացված էմուլսիա 17.11.2020թ.
1.299 Վալպան ալֆա-ցիպերմետրին 125 խտացված կախույթ 17.11.2020թ.
1,300 Վավապրիդ իմիդոկլոպրիդ 350 խտացված կախույթ 17.11.2020թ.
1.301 Պրոկլեյն էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 17.11.2020թ.
1.302 Ուզբան քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 17.11.2020թ.
1.303 Տրեբոն էթոֆենպրօքս 287.5 խտացված էմուլսիա 18.03.2024թ.
1.304 Պրոկան էմամեկտին բենզոատ 57 ջրում լուծվող հատիկներ 17.11.2020թ.
1.305 Դիազին-600 սուպեր դիազինոն 600 խտացված էմուլսիա 17.11.2020թ.
1.306 Լյուֆոքս լյուֆենուրոն + ֆենօքսիկարբ 30 + 75 խտացված էմուլսիա 17.11.2020թ.
1.307 Էֆորիա լյամբդա-ցիհալոտրին + թիամեթօքսամ 106 + 141 խտացված կախույթ 17.11.2020թ.
1.308 Սեֆորա բիֆենտրին 200 հոսող խտացված կախույթ 21.04.2021թ.
1.309 Սունմիտե Լ պիրիդաբեն 200 խտացված էմուլսիա 21.04.2021թ.
1,310 Իմիդիա պլյուս իմիդակլոպրիդ 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 21.04.2021թ.
1.311 Էֆորտ լյամբդա-ցիհալոտրին + տիամետօքսամ 106 + 141 խտացված կախույթ 21.04.2021թ.
1.312 Ֆիտովերմ ավերսեկտին Ս 10 խտացված էմուլսիա 21.04.2021թ.
1.313 Ադոնիտ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ 21.04.2021թ.
1.314 Պրովարդ էմամեկտին բենզոատ + ինդօքսակարբ 50 + 50 ջրում դիսպերսվող գրանուլներ 21.04.2021թ.
1.315 Կինֆոս դիմետոատ + բետա ցիպերմետրին 300 + 40 խտացված էմուլսիա 05.10.2021թ.
1.316 Ֆասկորդ ալֆա ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ 16.08.2026թ.
1.317 Զալպ ցիպերմետրին 250 էմուլսիայի կոնցենտրատ 05.10.2021թ.
1.318 Դիազինոն էքսպրես դիազինոն 600 էմուլսիայի կոնցենտրատ 05.10.2021թ.
1.319 Բորեյ Նեո ալֆա ցիպերմետրին + իմիդակլոպրիդ + կլոտիանիդին 125 + 100 + 50 սուսպենզիոն խտածո 05.10.2021թ.
1,320 Տարզան զետա ցիպերմետրին 100 ջրային էմուլսիա 05.10.2021թ.
1.321 Կոնֆիդ իմիդակլոպրիդ 350 խտացված էմուլսիա 29.12.2021թ.
1.322 Ֆուլոն ֆիպրոնիլ 25 հատիկներ 02.03.2022թ.
1.323 Ուլտիմատ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500 + 50 խտացված էմուլսիա 02.03.2022թ.
1.324 Մասակ ալֆա ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ 02.03.2022թ.
1.325 Ֆիպրոնիլ Արիա ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ 02.03.2022թ.
1.326 Քլորպիրիֆոս + Ցիպերմետրին Արիա 45.8% քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 408 + 50 խտացված էմուլսիա 02.03.2022թ.
1.327 Էմուլսացված Յուղ Արիա նավթային յուղեր 800 մածուկ 02.03.2022թ.
1.328 Ֆենպիրօքսիմատ Արիա 5% ֆենպիրօքսիմատ 50 խտացված էմուլսիա 02.03.2022թ.
1.329 Կիմի 350 իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ 02.03.2022թ.
1,330 Փենգ 10 ալֆա ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ 02.03.2022թ.
1.331 Քլորցիրին 550 ԽԷ ցիպերմետրին + քլորպիրիֆոս 50 + 500 խտացված էմուլսիա 16.03.2022թ.
1.332 Բեսթսելլեր 200 ՍԿ ալֆա ցիպերմետրին 200 սուսպենզիայի կոնցենտրատ 16.03.2022թ.
1.333 Ալֆամիլին 17.6 ՍԿ ալֆա ցիպերմետրին + դիֆլուբենզուրոն 80 + 96 սուսպենզիայի կոնցենտրատ 16.03.2022թ.
1.334 Դրագոն էմամեկտին բենզոատ 57 ջրում լուծվող հատիկներ 16.03.2022թ.
1.335 Կլոֆենտեզին Արիա 50% կլոֆենտեզին 500 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 16.03.2022թ.
1.336 Ֆոզալոն արիա 35 EC ֆոզալոն 350 խտացված էմուլսիա 05.05.2022թ.
1.337 Մավրիկ 240 տաու-ֆլյուվալինատ 240 ջրային էմուլսիա 05.05.2022թ.
1.338 Սուպեր հեկտամետրին 100ԽԷ ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա 05.05.2022թ.
1.339 ֆոստօկ ալֆա-ցիպերմետրին 100 Էմուլսիայի կոնցենտրատ 05.05.2022թ.
1,340 Դիմիլոն դիֆլուբենզուրոն 250 թրջվող փոշի 05.05.2022թ.
1.341 Վերտին գոլդ աբամեկտին + թիոմետօքսամ 20 + 100 խտացված կախույթ 05.05.2022թ.
1.342 Պրոկլեյմ պլյուս էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ 05.05.2022թ.
1.343 Տալստոր բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա 05.05.2022թ.
1.344 Սանմայթ պլյուս պիրիդաբեն 200 խտացված էմուլսիա 05.05.2022թ.
1.345 Կոնֆիդոն իմիդակլոպրիդ + ալֆա-ցիպերմետրին 200 + 150 խտացված կախույթ 05.05.2022թ.
1.346 Սուրելլո քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 350 + 50 խտացված էմուլսիա 20.07.2022թ.
1.347 Դետիա սչենսկենկորն մեթալդեհիդ 60 հատիկներ 20.07.2022թ.
1.348 Կլեյմ Էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ 27.11.2022թ.
1.349 Վիդատ 240 օքսամիլ 240 խտացված էմուլսիա 27.11.2022թ.
1,350 Դիմետոատ Գիահ դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 27.12.2022թ.
1.351 Ցիպերմետրին + քլորպիրիֆոս Գիահ ցիպերմետրին + քլորպիրիֆոս 100 + 408 էմուլսիայի կոնցենտրատ 27.12.2022թ.
1.352 Ցիպերմետրին Գիահ ցիպերմետրին 400 խտացված էմուլսիա 27.12.2022թ.
1.353 Դիազինոն Գիահ դիազինոն 100 հատիկներ 27.12.2022թ.
1.354 Դելտամետրին Գիահ դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա 27.12.2022թ.
1.355 Ֆոզալոն Գիահ ֆոզալոն 350 խտացված էմուլսիա 27.12.2022թ.
1.356 Ացետամիպրիդ Գիահ ացետամիպրիդ 200 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
1.357 Իմիդակլոպրիդ Գիահ իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ 27.12.2022թ.
1.358 Ֆիպրոնիլ Գիահ ֆիպրոնիլ 50 խտացված կախույթ 27.12.2022թ.
1.359 Ֆիպրոնիլ Գիահ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ 27.12.2022թ.
1,360 Քլորպիրիֆոս Գիահ քլորպիրիֆոս 408 Էմուլսիայի կոնցենտրատ 27.12.2022թ.
1.361 Բրոմպրոպիլատ Գիահ բրոմպրոպիլատ 250 խտացված էմուլսիա 27.12.2022թ.
1.362 Կոնդոր Էլիտ իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծվող խտություն 27.12.2022թ.
1.363 Դեգրի ալֆա-ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ 27.12.2022թ.
1.364 Սպեկտոր 220 ԽԿ աբամեկտին + սպիրոդիկլոֆեն 20 + 200 խտացված կախույթ 27.12.2022թ.
1.365 Ակորդ 50 ԹՓ ացետամիպրիդ + բուպրոֆեզին 250 + 250 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
1.366 Օնիքս 40 ԽԿ աբամեկտին + հեքսիտիազօքս 10 + 30 խտացված կախույթ 27.12.2022թ.
1.367 Քվանտ 330 ԹՓ աբամեկտին + ցիրոմազին 30 + 300 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
1.368 Լազեր 400 ԽԿ սպիրոդիկլոֆեն + բիֆենազատ 100 + 300 խտացված կախույթ 27.12.2022թ.
1.369 Ռոբուստ քլորպիրիֆոս 480 էմուլսիայի կոնցենտրատ 27.12.2022թ.
1,300 Մալամար մալաթիոն 570 էմուլսիայի կոնցենտրատ 27.12.2022թ.
1.371 Սկելտա ցիֆլումետոֆեն 200 խտացված կախույթ 27.12.2022թ.
1.372 Աբեկ ԷԿ աբամեկտին 18 էմուլսիայի կոնցենտրատ 27.12.2022թ.
1.373 Ֆիպրո Հ ֆիպրոնիլ + քլորպիրիֆոս 3 + 50 հատիկներ 27.12.2022թ.
1.374 Պիռանի ԼՀ էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ 27.12.2022թ.
1.375 Խանտեր քլորֆենապիր 240 խտացված կախույթ 27.12.2022թ.
1.376 Շերիֆ մալաթիոն + ցիպերմետրին 400 + 50 խտացված էմուլսիա 27.12.2022թ.
1.377 Կոմբատ տիամետօքսամ 350 խտացված կախույթ 27.12.2022թ.
1.378 Կամոս Էմուլսիոն Յուղ 80 պառաֆին 800 հեղուկ 14.03.2023թ.
1.379 Զառին Էմուլսիոն Յուղ 80 պառաֆին 800 հեղուկ 14.03.2023թ.
1,380 Կորմորան ացետամիպրիդ + նովալուրոն 80 + 100 խտացված էմուլսիա 14.03.2023թ.
1.381 Տրիվոր ացետամիպրիդ + պիրիպրոքսիֆեն 186 + 124 դիսպերսված խտածո 14.03.2023թ.
1.382 Վալսամբա Էլիտ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 միկրոկապսուլացված կախույթ 14.03.2023թ.
1.383 Վալսոատ Էլիտ դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 14.03.2023թ.
1.384 Զումբա Էլիտ ացետամիպրիդ + էմամեկտին բենզոատ 25 + 75 ջրային լուծույթ 14.03.2023թ.
1.385 Վալսարգիտ Էլիտ պրոպարգիտ 570 էմուլսիոն կոնցենտրատ 14.03.2023թ.
1.386 Վալսացիպեր Էլիտ ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա 14.03.2023թ.
1.387 Հարմոնիկա Էլիտ լուֆենուրոն + բիֆենտրին 140 + 120 էմուլսիայի խտածո 14.03.2023թ.
1.388 Վալսարել Էլիտ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500 + 50 խտացված էմուլսիա 14.03.2023թ.
1.389 Ֆլումայթ 200 դիֆլովիդազին 200 խտացված սուսպենզիա 14.03.2023թ.
1,390 Ինվերտ աբամեկտին 18 ջրայուղային էմուլսիա 14.03.2023թ.
1.391 Սամբ Էլիտ պիրիդաբեն 200 թրջվող փոշի 14.03.2023թ.
1.392 Շոշի հեքսիթիազոքսի 10 փոշի 06.04.2023թ.
1.393 Էմամեքս 50 Էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 28.08.2023թ.
1.394 Ֆիպրոմեքս 20 Հ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ 28.08.2023թ.
1.395 Միքստո 22.2 ինդօքսակարբ + ացետամիպրիդ 145+77 խտացված կախույթ 05.10.2023թ.
1.396 Սիկոֆիդոր 35 իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ 05.10.2023թ.
1.397 Ալֆարին 10 ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված կախույթ 05.10.2023թ.
1.398 Էկո Օիլ Սպրեյ պարաֆինային հանքային յուղ 820 յուղ 05.10.2023թ.
1.399 Ագրիդիմ ՆՖ դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 05.10.2023թ.
1,400 Ագրիքլոր Էքստրա ԱԼՍ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա 05.10.2023թ.
1.401 Ագրիքլոր ԱԼՍ քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 05.10.2023թ.
1.402 Ագրիլոտրին ԱԼՍ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա 05.10.2023թ.
1.403 Ագրիդիմ ԱԼՍ դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 05.10.2023թ.
1.404 Ագրիտօքսամ ԱԼՍ տիամետօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 05.10.2023թ.
1.405 Ագրիմեկտին ՆՖ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 05.10.2023թ.
1.406 Այքոն լյամբդա-ցիհալոտրին 100 կապսուլացված կախույթ 21.11.2023թ.
1,408 Օբեռոն Ռապիդ 240 աբամեկտին + սպիրոմեզիֆեն 11.4 + 228.6 խտացված կախույթ 26.12.2023թ.
1.409 Էմամեկտին բենզոատ 5% էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ 20.02.2024թ.
1,410 Քլորպիրիֆոս 500 գ/լ+ Ցիպերմետրին 50 գ/լ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա 20.02.2024թ.
1.411 Քլորպիրիֆոս 480 գ/լ քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 20.02.2024թ.
1.412 Իմիդակլոպրիդ 350 գ/լ իմիդակլոպրիդ 350 ջրում լուծվող խտածո 20.02.2024թ.
1.413 Յունոնա (50գ/լ) ՄԷ էմամեկտին բենզոատ 50 միկրոէմուլսիա 20.02.2024թ.
1.414 Մեկար աբամեկտին 18 միկրոէմուլսիա 20.02.2024թ.
1.415 Իմիդոր իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծվող կոնցենտրատ 20.02.2024թ.
1.416 Տվինգո դիֆլուբենզուրոն+ իմիդակլոպրիդ 180 + 45 խտացված կախույթ 20.02.2024թ.
1.417 Էսպերո իմիդակլոպրիդ+ ալֆա-ցիպերմետրին 200 + 120 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 20.02.2024թ.
1.418 Տեյա տիակլոպրիդ 480 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 20.02.2024թ.
1,419 Գրադ ացետամիպրիդ + աբամեկտին 32+18 խտացված էմուլսիա 03.05.2024թ.
1,420 Կառագեն 200 քլորանտրանիլիպրոլ 200 խտացված կախույթ 03.05.2024թ.
1.421 Ամպլիգո 150 քլորանտրանիլիպրոլ + լյամբդա-ցիհալոտրին 100+50 միկրոկապսուլացված կախույթ 03.05.2024թ.
1.422 Էմեստո Քվանտում 273.5 Պենֆլուֆեն + կլոտիանիդին 66.5 +207 խտացված կախույթ 06.06.2024թ.
1.423 Կալիպսո Թիակլոպրիդ 480 խտացված կախույթ 06.06.2024թ.
1.424 Էվիսեկտ 75 WDG Թիոցիկլամ ջրածնի օքսալատ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06.06.2024թ.
1.425 Մովենտո 100 Սպիրոտետրամատ 100 խտացված կախույթ 06.06.2024թ.
1.426 Պառուս Քլորպիրիֆոս 480 Խտացված էմուլսիա 22.08.2024թ.
1.427 Շանս Ցիպերմետրին + քլորպիրիֆոս 50 + 300 խտացված էմուլսիա 22.08.2024թ.
1.428 Պռոբեն լայթ Էմամեկտին բենզոատ 25 ջրում լուծվող հատիկներ 22.08.2024թ.
1.429 Լյամբդա- ցիհալոտրին 50 գր/լ ԽԷ Լյամբդա ցիհալոտրին 50 Խտացված էմուլսիա 22.08.2024թ.
1.430 Ալֆացիպերմետրին 100 գր/լ ԽԷ Ալֆացիպերմետրին 100 Խտացված էմուլսիա 22.08.2024թ.
1.431 Դիազինոն 60 դիազինոն 60 Ջրում լուծվող հատիկներ 22.08.2024թ.
1.432 Վեգաէմ Էմամեկտին բենզոատ 50 Ջրում լուծվող հատիկներ 22.08.2024թ.
1.433 Դիմետ-58 պլյուս դիմետոատ 400 Խտացված էմուլսիա 22.08.2024թ.
1.434 Պլենիում+ Իմիդակլոպրիդ + բիֆենտրին 100+100 Խտացված կախույթ 22.08.2024թ.
1.435 Սկարլետ+ Քլորպիրիֆոս + բիֆենտրին 400+20 Էմուլսիայի կոնցենտրատ 22.08.2024թ.
1.436 Ագրիֆեն ՆՖ ֆենպիրօքսիմատ 50 խտացված կախույթ 25.11.2024թ.
1.437 Ագրիմալ ՆՖ մալաթիոն 570 խտացված էմուլսիա 25.11.2024թ.
1.438 Ագրիգիտ ՆՖ պրոպարգիտ 570 էմուլսիայի կոնցենտրատ 25.11.2024թ.
1.439 Ագրիմիդ Էքստրա ՆՖ իմիդակլոպրիդ + լյամբդա ցիհալոտրին 100 + 50 խտացված կախույթ 25.11.2024թ.
1.440 Ագրիֆիպ ԱԼՍ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ 25.11.2024թ.
1.441 Ագրիմալ ԱԼՍ մալաթիոն 570 խտացված էմուլսիա 25.11.2024թ.
1.442 Ագրիպրիդ ԱԼՍ ացետամիպիրիդ 200 լուծվող փոշի 25.11.2024թ.
1.443 Ագրիպրիդ ՆՖ ացետամիպիրիդ 200 լուծվող փոշի 25.11.2024թ.
1.444 Մատադոր (Matador) իմիդակլոպրիդ 200 սուսպենզիայի հոսող կոնցենտրատ 25.11.2024թ.
1.445 Անտիխրուշ ԿՍ (Antihrush SC) իմիդակլոպրիդ + բիֆենտրին 100 + 100 խտացված կախույթ 25.11.2024թ.
1.446 Գալիլ (Galil) իմիդակլոպրիդ + բիֆենտրին 250+50 խտացված սուսպենզիա 25.11.2024թ.
1.447 Աբամեկտին18գ/լ ԽԷ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 25.11.2024թ.
1.448 Ֆաս (Fas) ալֆա-ցիպերմետրին 100 սուսպենզիայի կոնցենտրատ 25.11.2024թ.
1.449 Դիմեվիտ (Dimevit) դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 25.11.2024թ.
1.450 Բիո-Դի արգեմոնին, բերբերին, ռիցինին, տերտինիլ 35+22+28+35 խտացված էմուլսիա 25.11.2024թ.
1.451 Սեյֆգոր (Safegor) դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.452 Սեյֆգոր 40 EC (Safegor 40 EC) դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.453 Բազուդին (Bazudin) դիազինոն 600 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.454 Սարբան (Sarban) քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.455 Կատար (Catar) տիամետօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 27.12.2024թ.
1.456 Գրանդ Դ (Grand D) քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.457 Սաֆմայթ (Safmite) պրոպարգիտ 790 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.458 Քլորպիրիվիտ Ագրո (Khlorpirivit Agro) քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.459 Անտիկլեշ Մաքս (Antiklesch Max) պիրիմիֆոս-մեթիլ + պիրիդաբեն + ացետամիպրիդ 200+150+50 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.460 Անտիգուսին (Antigusen) լյամբդա-ցիհալոտրին 50 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 27.12.2024թ.
1.461 Ավերմեկ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.462 Դուրսբան 48% EC քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.463 Նուրելլ Դ, EC (Nirell D, EC) քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.464 Սպինտոր (Spintor, SC) սպինոսադ 240 խտացված կախույթ 27.12.2024թ.
1.465 Պրովարդ Ուլտրա ՋԴՀ (Proward Ultra WDG) իմիդակլոպրիդ + էմամեկտին բենզոատ + լյուֆենուրոն 90+50+120 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 27.12.2024թ.
1.466 Ագրոֆոս (Agrofos) քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.467 Ապրոքլեյմ WDG (Aproclaim WDG էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 27.12.2024թ.
1.468 Ալֆա ՍուպերEC (Alfa Super EC) ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.469 Ալփակ 100 EC (Alpac 100 EC) ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.470 Արվիլմեկ EC (Arvilmec EC) աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.471 Կռալ 250 EC (Kral 250 EC) ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.472 Մոսետամ 20 SP (Mosetam 20 SP) ացետամիպրիդ 200 ջրալուծ փոշի 27.12.2024թ.
1.473 Տեկվանդո 5 EC (Tekvando 5 EC) լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.474 Մեթոմեքս (Methomex SL) մեթոմիլ 200 ջրում լուծվող խտածո 27.12.2024թ.
1.475 Կոնտադոր իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծելի խտանյութ 27.12.2024թ.
1.476 Շաման քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 հեղուկ խտանյութ 27.12.2024թ.
1.477 Մակ Ցիպեր ցիպերմետրին 400 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.478 Մակ Կուռակ պրոֆենոֆոս 500 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.479 Մակ Տին աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.480 Մակ Իմիդա իմիդակլոպրիդ 350 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 27.12.2024թ.
1.481 Մակ Ռիֆուս քլորպիրիֆոս 408 էմուլսիայի կոնցենտրատ 27.12.2024թ.
1.482 Մակ Զինոն դիազինոն 600 էմուլսիայի կոնցենտրատ 27.12.2024թ.
1.483 Մակ Սիս դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
1.484 Դիազինոն Արիա դիազինոն 100 հատիկներ 17.03.2025թ.
1.485 Մալաթիոն Արիա մալաթիոն 570 էմուլսիայի կոնցենտրատ 17.03.2025թ.
1.486 Դելտամետրին Արիա դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա 17.03.2025թ.
1.487 Քլորպիրիֆոս Արիա քլորպիրիֆոս 408 խտացված էմուլսիա 17.03.2025թ.
1.488 Ցիպերմետրին Արիա ցիպերմետրին 400 խտացված էմուլսիա 17.03.2025թ.
1.489 Աբամեկտին Արիա աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 17.03.2025թ.
1.490 Իմիդակլոպրիդ Արիա իմիդակլոպրիդ 350 խտացված սուսպենզիա 17.03.2025թ.
1.491 Պրոֆենոֆոս Արիա պրոֆենոֆոս 500 խտացված էմուլսիա 17.03.2025թ.
1.492 Ացետամիպրիդ Արիա ացետամիպրիդ 200 ջրալուծ փոշի 17.03.2025թ.
1.493 Բանզայ 30 քլորպիրիֆոս 300 խտացված էմուլսիա 17.03.2025թ.
1.494 Դելտաջի դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա 17.03.2025թ.
1.495 Տրիումֆ ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա 17.03.2025թ.
1.496 Պեսսիլի ացետամիպրիդ 200 լուծվող փոշի 17.03.2025թ.
1.497 Պեգասիդե դիաֆենտիուրոն 250 խտացված կախույթ 17.03.2025թ.
1.498 Կարատ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա 17.03.2025թ.
1.499 Տալստար բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
1.500 Վարրանտ իմիդակլոպրիդ 200 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
1.501 Միտակ 200 ԽԷ (Mitac 200 EC) ամիտրազ 200 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
1.502 Ֆլորամայթ 240 ՍԿ (Floramite 240 SC) բիֆենազատ 240 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 13.04.2025թ.
1.503 Օմայթ (Omite) պրոպարգիտ 570 ջրային էմուլսիա 13.04.2025թ.
1.504 Գրուտ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ 13.04.2025թ.
1.505 Իմիդիա իմիդակլոպրիդ 350 ջրում լուծվող խտածո 13.04.2025թ.
1.506 Ալֆա ցիպի ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
1.507 Կարֆիդոր իմիդակլոպրիդ 350 ջրում լուծվող խտածո 13.04.2025թ.
1.508 Դուրֆոս քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
1.509 Պրոկլեիմ ՄՄ էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 13.04.2025թ.
1.510 Վերտամեկտին աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
1.511 Ալֆա ՍուպերEC (Alfa Super EC) ալֆա-ցիպերմետրին 75 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
1.512 Ապրոքլեյմ WDG (Aproclaim WDG) էմամեկտին բենզոատ 36 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 13.04.2025թ.
1.513 Կարբոֆոս մալաթիոն 500 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
1.514 Կալիպսո ՅԴ թիակլոպրիդ 240 յուղային դիսպերսիա 17.06.2025թ.
1.515 Դեկան 2.5 ԷԽ դելտամետրին 25 էմուլսիայի խտածո 17.06.2025թ.
1.516 Կանմեկ ԷԽ աբամեկտին 18 էմուլսիայի խտածո 17.06.2025թ.
1.517 Ալֆան ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա 17.06.2025թ.
1.518 Շանս պլյուս ցիպերմետրին + քլորպիրիֆոս 50 + 500 խտացված էմուլսիա 17.06.2025թ.
1.519 Գիամեկտին աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 17.06.2025թ.
1.520 Բիզոն դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 17.06.2025թ.
1.521 Սունմիտե պիրիդաբեն 200 թրջվող փոշի 17.06.2025թ.
1.522 Գիլյոտին լյամբդա-ցիհալոտրին + քլորանտրանիլիպրոլ 50+100 միկրոկապսուլացված կախույթ 17.06.2025թ.
1.523 Բիովերտ Lecanicillium lecanii (Verticulum lecanii) բլաստոսպորներ, շտամ В-80 ≥106 ԳԱՄ/գ թրջվող փոշի 17.06.2025թ.
1.524 Բիտօքսիբացիլլին Փ, ԲՏԲ Bacillus thuringiensis var. thuringiensis բակտերիա, շտամ 98-1 C 2000 բջիջ/մ3 փոշի 17.06.2025թ.
1.525 Բրեյկ լյամբդա-ցիհալոտրին 100 միկրոէմուլսիա 26.08.2025թ.
1.526 Շարպեյ ցիպերմետրին 250 յուղային էմուլսիա 26.08.2025թ.
1.527 Սիրոկկո դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 26.08.2025թ.
1.528 Տայրա քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 26.08.2025թ.
1.529 Գերոլդ դիֆլուբենզուրոն 240 ջրա-կախութային խտածո 26.08.2025թ.
1.530 Ֆիպրո էքստրա (Fipro Extra) ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ 26.08.2025թ.
1.531 Տաբու իմիդակլոպրիդ 500 ջրա-կախութային խտածո 26.08.2025թ.
1.532 Ալիոտ մալաթիոն 570 խտացված էմուլսիա 26.08.2025թ.
1.533 Ասպիդ թիակլոպրիդ 480 խտացված սուսպենզիա 26.08.2025թ.
1.534 Տանրեկ իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծվող կոնցենտրատ 26.08.2025թ.
1.535 Էֆորիա լյամբդա-ցիհալոտրին + թիամեթօքսամ 106+141 խտացված կախույթ 26.08.2025թ.
1.536 Լյուֆոքս լյուֆենուրոն + ֆենօքսիկարբ 30+75 խտացված էմուլսիա 26.08.2025թ.
1.537 Սեմպայ էսֆենվալերատ 50 էմուլսիայի կոնցենտրատ 26.08.2025թ.
1.538 Բորեյ իմիդակլոպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 150+50 խտացված սուսպենզիա 26.08.2025թ.
1.539 Էնլիլ դիազինոն 600 խտացված էմուլսիա 26.08.2025թ.
1.540 Դելյուքս դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.541 Մեբրասի ացետամիպրիդ 200 լուծվող փոշի 15.10.2025թ.
1.542 Գրանիտ Ուլտրա լյամբդա-ցիհալոտրին 100 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.543 Աբամեկ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.544 Զիրկոն թիամեթօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
1.545 Սպեցիալիստ իմիդակլոպրիդ 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
1.546 Սպայդի պիրիդաբեն 200 ջրալուծ փոշի 15.10.2025թ.
1.547 Ֆրակշզ ֆենիտրոտիոն 500 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.548 Ֆիպրոմեքս 200 SC ֆիպրոնիլ 200 խտացված կախույթ 15.10.2025թ.
1.549 Իմիդամեքս200 SC իմիդակլոպրիդ 200 ջրալուծ խտածո 15.10.2025թ.
1.550 Պռոբեն էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ 15.10.2025թ.
1.551 Գենտա ֆիպրոնիլ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
1.552 Սպինտորա սպինոսադ 240 խտացված կախույթ 15.10.2025թ.
1.553 Ռեգենտո ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ 15.10.2025թ.
1.554 ԲիԹի թիամետօքսամ + բիֆենտրին 280 + 125 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.555 Ափրո ացետամիպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 200 + 50 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
1.556 Արրիվոն ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.557 Ակտարո թիամետօքսամ 350 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
1.558 Կոնֆիդոպրիդ իմիդակլոպրիդ 350 ջրում լուծվող խտածո 15.10.2025թ.
1.559 Պռոկլեյմո էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ 15.10.2025թ.
1.560 Կարատո լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.561 Դուրսբանֆոս քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.562 Ալփակ Ագրո ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.563 Վերտիմեկտին աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.564 Նուրել Ագրո քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.565 Կունգֆու Սուպեր թիամեթօքսամ + լյամբդա-ցիհալոտրին 141 + 106 խտացված կախույթ 15.10.2025թ.
1.566 Ֆոսբան քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.567 Կորդիցեպս - միկոպրո Paecilomyces fumosoroseum սունկի շտամ ≥1.8x1010 սպոր/գ փոշի 15.10.2025թ.
1.568 Պրոֆոս պրոֆենոֆոս 500 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.569 Վենոն ալֆա-ցիպերմետրին + կլոտիանիդին 100+200 կախույթի խտածո 15.10.2025թ.
1.570 Ժուկ Օֆֆ կլոտիանիդին + ալֆա-ցիպերմետրին 200 + 100 սուսպենզիոն խտածո 15.10.2025թ.
1.571 Կալիբրիս թիակլոպրիդ + նովալուրոն 280 + 120 կախույթի խտածո 15.10.2025թ.
1.572 Լյուվիտոր թիակլոպրիդ 240 կախույթի խտածո 15.10.2025թ.
1.573 Զախվատ Օյլ պարաֆին 800 յուղային էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.574 Անտիկոլորադ Մաքս իմիդակլոպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 300 + 100 կախույթի խտածո 15.10.2025թ.
1.575 Բիտոպ բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.576 Լոտուս բուպրոֆեզին 250 խտացված սուսպենզիա 15.10.2025թ.
1.577 Պրոպլեքս թիամեթօքսամ + աբամեկտին 139 + 30 խտացված սուսպենզիա 15.10.2025թ.
1.578 Սուպեր Քեյր ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.579 Փաշա 5% WDG էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
1.581 Միժոր էթոֆենպրօքս 300 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.582 Էդվենտեյջ ինդօքսակարբ 150 խտացված կախույթ 15.10.2025թ.
1.583 Ամեն ազադիրախտին 10 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.584 Առմոր ացետամիպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 200 + 150 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 15.10.2025թ.
1.585 Պերֆեկտո իմիդակլոպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 125 + 50 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 15.10.2025թ.
1.586 Վերտամեկտին Ֆորտե աբամեկտին 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
1.587 Մագտոքսին մագնեզիումի ֆոսֆիդ 660 հաբեր 15.10.2025թ.
1.588 Մագտոքսին մագնեզիումի ֆոսֆիդ 660 հատիկներ 15.10.2025թ.
1.589 Մագտոքսին մագնեզիումի ֆոսֆիդ 660 թաղանթ 15.10.2025թ.
1.590 Ֆոստոքսին ալյումինիումի ֆոսֆիդ 560 հաբեր 15.10.2025թ.
1.591 Ֆոստոքսին ալյումինիումի ֆոսֆիդ 560 հատիկներ 15.10.2025թ.
1.592 Ալֆա Ցիպի ալֆա-ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ 15.10.2025թ.
1.593 Տիադ տեբուֆենպիրադ 200 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
1.594 Գի-մայթ պրոպարգիտ 570 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
1.595 Կոնֆիդ Մաքսի իմիդակլոպրիդ 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
1.596 Կունգֆու լյամբդա-ցիհալոտրին + թիամեթօքսամ 106 + 141 խտացված սուսպենզիա 15.10.2025թ.
1.597 Սամբո լյամբդա-ցիհալոտրին + ացետամիպրիդ 50 + 200 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
1.598 Կարատոշանս, ԷԽ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 էմուլսիայի խտանյութ 15.10.2025թ.
1.599 Իմիդաշանս, ՋԼԽ իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծվող խտանյութ 15.10.2025թ.
1.600 Իմիդաշանս-Ս, ԿԽ իմիդակլոպրիդ 600 կախույթի խտանյութ 15.10.2025թ.
1.601 Դիշանս, ԷԽ դիմետոատ 400 էմուլսիայի խտանյութ 15.10.2025թ.
1.602 Ֆասշանս, ԷԽ ալֆա-ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի խտանյութ 15.10.2025թ.
1.603 Մոդոկ տեբուֆենպիրադ 200 թրջվող փոշի 03.02.2026թ.
1.604 Ալֆաբեն մեթաֆլումիզոն 240 խտացված սուսպենզիա 03.02.2026թ.
1.605 Ֆլարմոնի 480 SC բիֆենազատ 480 խտացված սուսպենզիա 03.02.2026թ.
1.606 Սպայդերմեն սպիրոդիկլոֆեն + բիֆենազատ 100 + 300 խտացված սուսպենզիա 03.02.2026թ.
1.607 Ագրիզինոն ՆՖ դիազինոն 100 հատիկներ 03.02.2026թ.
1.608 Ագրիցիպեր ՆՖ ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա 03.02.2026թ.
1.609 Գլադիուս ֆլոմետոքուին 100 խտացված կախույթ 03.02.2026թ.
1.610 Ատլետիկ պիրիմիֆոս-մեթիլ 500 խտացված էմուլսիա 03.02.2026թ.
1.611 Պռոլոգեն քլորանտրանիլիպրոլ 200 խտացված կախույթ 03.02.2026թ.
1.612 Գիազինոն դիազինոն 600 խտացված էմուլսիա 03.02.2026թ.
1.613 Տալաստար բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա 03.02.2026թ.
1.614 Էքսիրել ցիանտրանիլիպրոլ 100 սուսպենզիոն էմուլսիա 03.02.2026թ.
1.615 Հայլա քլորպիրիֆոս + աբամեկտին 250 + 15 խտացված էմուլսիա 03.02.2026թ.
1.616 Աֆրո 250 ացետամիպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 200 + 50 թրջվող փոշի 03.02.2026թ.
1.617 Լիդիա 200 իմիդակլոպրիդ + բիֆենտրին 100 + 100 խտացված սուսպենզիա 03.02.2026թ.
1.618 Ֆիպրոնիլ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ 03.02.2026թ.
1.619 Քինգսման ացետամիպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 200 + 50 թրջվող փոշի 03.02.2026թ.
1.620 Ագրիֆոս Սուպեր 505 քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500 + 50 խտացված էմուլսիա 03.02.2026թ.
1.621 Ագրիֆոս 480 քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 03.02.2026թ.
1.622 Սելիս Պլյուս թիամեթօքսամ + դիֆենոկոնազոլ + ֆլուդիօքսոնիլ 252.5 + 25 + 25 լուծվող խտածո 03.02.2026թ.
1.623 Կոմբո 350 թիամեթօքսամ 350 լուծվող խտածո 03.02.2026թ.
1.624 Էկտոցիդոլ 600 դիազինոն 600 էմուլսիայի խտածո 13.04.2026թ.
1.625 Բիտոկս դելտամետրին 50 էմուլսիայի խտածո 13.04.2026թ.
1.626 Ավանտ EC ինդօքսակարբ 150 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.627 Տոպստար բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.628 Լանցետ 505 ԽԷ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.629 Դայս 2,5 SC դելտամետրին 25 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
1.630 Սիկորին 25 ԽԷ ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.631 Էքշըն 25 WG թիամեթօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 13.04.2026թ.
1.632 Քինգ 5 ԽԷ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.633 Սիկոբան 48 ԽԷ քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.634 Սիմիդա Գոլդ 30.5 ԽԿ իմիդակլոպրիդ 305 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
1.635 Սիկո Ալֆա 10 ԽԷ ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.636 Գայդ 20 ՋԼՓ ացետամիպրիդ 200 ջրում լուծվող փոշի 13.04.2026թ.
1.637 Սիկոսթար 10 ԽԷ բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.638 Սունմիտե Պրո պիրիդաբեն 200 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.639 Պայտ բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.640 Կամիդ ֆլոնիկամիդ 500 հատիկներ 13.04.2026թ.
1.641 Ստոպ իզոֆենֆոս-մեթիլ 350 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.642 Պրոքլոր պրոֆենոֆոս + քլորպիրիֆոս 150+250 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.643 Պեգաս դիաֆենտիուրոն 250 խտացված սուսպենզիա 03.02.2026թ.
1.644 Էպիկ SL ացետամիպրիդ 50 լուծվող խտանյութ 13.04.2026թ.
1.645 Ագրոր 40 EC դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.646 Նեորոն բրոմպրոպիլատ 250 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.647 Տավրոս բիֆենազատ 240 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
1.648 Սանչո թիամեթօքսամ 350 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
1.649 Դիմիլին 250 ԹՓ դիֆլուբենզուրոն 250 թրջվող փոշի 13.04.2026թ.
1.650 Պրոկլայմ Գոլդ էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 13.04.2026թ.
1.651 Դիմետ-58 դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.652 Վերտիլ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.653 Պիլարավիա սպիրոտետրամատ+ աբամեկտին 124+31 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
1.654 Ազադ Պիրիմեքս քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.655 Ազադ Ալֆամաքս ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.656 Ազադ Կարատեքս լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
1.657 Կոնտադոր Սուպեր իմիդակլոպրիդ 350 ջրում լուծվող կոնցենտրատ 13.04.2026թ.
1.658 Ազադ Ավանտեքս ինդօքսակարբ+ տեբուֆենոզիդ 80+80 խտացված էմուլսիա 02.06.2026թ.
1.659 Ազադ Սկորմաքս դիֆենոկոնազոլ 100 թրջվող փոշի 02.06.2026թ.
1.660 Ազադ Դիմետեքս դիմետոմորֆ 300 թրջվող փոշի 02.06.2026թ.
1.661 Ազադ Էնվիդեքս սպիրոդիկլոֆեն 240 խտացված կախույթ 02.06.2026թ.
1.662 Ազադ Էմամաքս էմամեկտին բենզոատ 57 ջրում լուծվող հատիկներ 02.06.2026թ.
1.663 Ազադ Լյուֆուրոն լյուֆենուրոն 50 խտացված կախույթ 02.06.2026թ.
1.664 Ազադ Մայթմաքս էթօքսազոլ 200 խտացված կախույթ 02.06.2026թ.
1.665 Ազադ Տեպպեկի ֆլոնիկամիդ 100 ջրում լուծվող հատիկներ 02.06.2026թ.
1.666 Հոփոբեր բուպրոֆեզին 250 թրջվող փոշի 02.06.2026թ.
1.667 Դելտա-Ֆորտե դելտամետրին 25 էմուլսիոն խտածո 02.06.2026թ.
1.668 Դիաֆիրոն դիաֆենտիուրոն 500 էմուլսիոն խտածո 02.06.2026թ.
1.669 Մարասո մալաթիոն 570 էմուլսիոն խտածո 02.06.2026թ.
1.670 Լասսո լյամբդա-ցիհալոտրին 50 էմուլսիոն խտածո 02.06.2026թ.
1.671 Պեսովեր մեթոմիլ 900 ջրում լուծվող փոշի 02.06.2026թ.
1.672 Լակրոն լյուֆենուրոն 50 էմուլսիոն խտածո 02.06.2026թ.
1.673 Փորսելեն Իքստրա էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ 02.06.2026թ.
1.674 Քինգոլոր իմիդակլոպրիդ 350 սուսպենզիոն խտածո 02.06.2026թ.
1.675 Ռեյնիֆոս քլորպիրիֆոս 480 էմուլսիոն խտածո 02.06.2026թ.
1.676 Ացեգոլ ացետամիպրիդ 200 լուծվող փոշի 02.06.2026թ.
1.677 Գլադիուս բիֆենտրին 100 էմուլսիոն խտածո 02.06.2026թ.
1.678 Պլենիում+ իմիդակլոպրիդ+ բիֆենտրին 250+200 խտացված կախույթ 02.06.2026թ.
1.679 Սուռռոունդ ԹՓ կաոլին 950 թրջվող փոշի 02.06.2026թ.
1.679 Ադոնիտ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ 16.08.2026թ.
1.680 Բիոտրին 5% EC աբամեկտին 50 խտացված էմուլսիա 16.08.2026թ.
1.681 Ֆիտոմաքս Ազա 3% ազադիրախտին 30 խտացված էմուլսիա 16.08.2026թ.
1.682 Պռոկլեյմ Ֆիտ լյուֆենուրոն + էմամեկտին բենզոատ 400+50 ջրալույծ հատիկներ 16.08.2026թ.
1.683 Էֆորիա լյամբդա-ցիհալոտրին + թիամեթօքսամ 106+141 խտացված կախույթ 16.08.2026թ.
1.684 Լիրում աբամեկտին+ ցիանտրանիլիպրոլ 18+60 խտացված կախույթ 16.08.2026թ.
1.685 Նիսսորան 250 ԽԿ հեքսիթիազօքս 250 խտացված կախույթ 16.08.2026թ.
1.686 Միմիկ տեբուֆենոզիդ 240 խտացված կախույթ 16.08.2026թ.
1.687 Ակտելլիկ պիրիմիֆոս-մեթիլ 500 խտացված էմուլսիա 16.08.2026թ.
1.688 Պրոֆենո պրոֆենոֆոս 500 խտացված էմուլսիա 16.08.2026թ.
1.689 Պայտ բիֆենտրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրարտ 16.08.2026թ.
1.690 Դիազ ֆիպրոնիլ 3 հատիկներ 16.08.2026թ.
1.691 Շուտեռ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 էմուլսիոն կոնցենտրարտ 16.08.2026թ.
1.692 Էֆորտ լյամբդա-ցիհալոտրին + թիամեթօքսամ 106+141 խտացված կախույթ 16.08.2026թ.
1.693 Կինֆոս դիմետոատ + բետա-ցիպերմետրին 300+40 խտացված էմուլսիա 16.08.2026թ.
1.694 Ադոնիս Ագրո ֆիպրոնիլ 40 խտացված էմուլսիա 16.08.2026թ.
1.695 Մոսետամո ացետամիպրիդ 200 լուծվող փոշի 16.08.2026թ.
1.696 Տապոկի ֆլոնիկամիդ 500 ջրում լուծվող հատիկներ 16.08.2026թ.
1.697 Սանֆայեր Ագրո քլորֆենապիր 240 խտացված կախույթ 16.08.2026թ.
1.698 Ավանտ ինդօքսակարբ 150 խտացված էմուլսիա 16.08.2026թ.
1.699 Դանադիմ Էքսպերտ դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 16.08.2026թ.
1.700 Դիկարզոլ 50 SP ֆորմեթանատ հիդրոքլորիդ 500 լուծվող փոշի 16.08.2026թ.
1.701 Ազադ Ցիպերմաքս ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա 16.08.2026թ.
1.702 Ազադ Կոնֆիդեքս իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ 16.08.2026թ.
1.703 Ազադ Մոսետեքս ացետամիպրիդ 200 թրջվող փոշի 16.08.2026թ.
1.704 Ֆիտովերմ ավերսեկտին Ս 10 խտացված էմուլսիա 16.08.2026թ.
1.705 Ֆիտովերմ Մ ավերսեկտին Ս 2 խտացված էմուլսիա 16.08.2026թ.
1.706 Քրուզեր ֆիպրոնիլ + դելտամետրին 25+25 փոշի 06․12․2026թ․
1.707 Ագրիդիմ ԿԿՊ դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.708 Օբաման 480 քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.709 Օբաման Սուպեր քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.710 Դեյներիս թիամեթօքսամ + դիֆենոկոնազոլ + ֆլուդիօքսոնիլ 252․5+25+25 լուծվող խտածո 06․12․2026թ․
1.711 Ագրիլոտրին ԿԿՊ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.712 Ագրիքլոր ԿԿՊ քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.713 Ագրիքլոր Էքստրա ԿԿՊ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.714 Ագրիտօքսամ ԿԿՊ թիամեթօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06․12․2026թ․
1.715 Ագրիցիպեր ԿԿՊ ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.716 Կարատել ԻՀ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.717 Գոյա 550 ԻՀ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.718 Կիմի 350 իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ 06․12․2026թ․
1.719 Դրագոն էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ 06․12․2026թ․
1.720 Ագրիմալ ԿԿՊ մալաթիոն 570 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.721 Վերտի Գոլդ ԻՀ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.722 Ագրիալֆա ԿԿՊ ալֆա-ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ 06․12․2026թ․
1.723 Գոյա 480 ԻՀ քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.724 Ֆուլոն ֆիպրոնիլ 25 հատիկներ 06․12․2026թ․
1.725 Միգ տրիազոֆոս 350 էմուլսիոն կոնցենտրատ 06․12․2026թ․
1.726 Վայեգո տետրանիլիպրոլ 200 խտացված կախույթ 06․12․2026թ․
1.727 Կոնֆիդորոս իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ 06․12․2026թ․
1.728 Դուրսբանոս քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.729 Նուրել Դեոս քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.730 Կարատին լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.731 Բուֆֆալո քլորպիրիֆոս + բիֆենտրին 400+20 էմուլսիոն կոնցենտրատ 06․12․2026թ․
1.732 Սանմայթ պիրիդաբեն 200 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06․12․2026թ․
1.733 Քինգո քլորպիրիֆոս 50 հատիկներ 06․12․2026թ․
1.734 Ֆուֆանոնո 570 մալաթիոն 570 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
1.735 Օրգանզա ացետամիպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 100+100 խտացված կախույթ 06․12․2026թ․
1.736 Շանսիլին, ՋԴՀ դիֆլուբենզուրոն 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 28.02.2027թ.
1.737 Կալինա, ՍԽ թիակլոպրիդ 480 սուսպենզիայի խտածո 28.02.2027թ.
1.738 Շանսիտեկ, ԷԿ աբամեկտին 18 էմուլսիոն կոնցենտրատ 28.02.2027թ.
1.739 Շանս Պրոֆի, ՋԴՀ ֆիպրոնիլ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 28.02.2027թ.
1.740 Իմիդաշանս Պլյուս, ՍԽ իմիդակլոպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 150+50 սուսպենզիայի խտածո 28.02.2027թ.
1.741 Մավրիկ տաու-ֆլյուվալինատ 240 ջրային էմուլսիա 28.02.2027թ.
1.742 Ֆումանուս քլորֆենապիր 240 խտացված կախույթ 28.02.2027թ.
1.743 Բլոկ լյուֆենուրոն 50 խտացված էմուլսիա 28.02.2027թ.
1.744 Սպիրոմաքս աբամեկտին+սպիրոդիկլոֆեն 20+180 խտացված կախույթ 28.02.2027թ.
1.745 ԱգրիԷմա ԱԼՍ էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ 28.02.2027թ.
1.746 Ագրիմիդ ԱԼՍ իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ 28.02.2027թ.
1.747 Ագրիցիպեր ԱԼՍ ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա 28.02.2027թ.
1.748 Պրոկլեյմ 3+ էմամեկտին բենզոատ 50 խտացված էմուլսիա 28.02.2027թ.
1.749 Գրանատ հեքսիթիազօքս+պրոպարգիտ 50+420 էմուլսիոն կոնցենտրատ 28.02.2027թ.
1.750 Տուրիլ էմամեկտին բենզոատ 100 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 28.02.2027թ.
1.751 Ավանթի ինդօքսակարբ 150 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
1.752 Թերեն ֆլոնիկամիդ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 31.05.2027թ.
1.753 Հիփնոս Թոթալ պիրիմիֆոս-մեթիլ+ էմամեկտին բենզոատ 500+7․5 խտացված էմուլսիա 31.05.2027թ.
1.754 Արքերո ԽԿ ացետամիպրիդ+բիֆենտրին 375+165 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
1.755 Մինովա 10% EC հեքսիթիազօքս 100 խտացված էմուլսիա 31.05.2027թ.
1.756 Հիլըր 2,5% EC դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա 31.05.2027թ.
1.757 Ապրոմին 24% SC սպիրոմեզիֆեն 240 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
1.758 Սի-Մորր 55% EC քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա 31.05.2027թ.
1.759 Դիֆենդեր 48% SC քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա 31.05.2027թ.
1.760 Բիմեկտին 45,4% SC բիֆենազատ+աբամեկտին 432+22 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
1.761 Շենզի քլորանտրանիլիպրոլ 400 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
1.762 Վերտին Գոլդ աբամեկտին+թիամեթօքսամ 20+100 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
1.763 Ֆաետոն քլորֆենապիր 240 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
1.764 Տրինոլ-2 հանքային յուղ 700 հանքայուղային էմուլսիա 31.05.2027թ.
1.765 Պլատֆորմ պիրիպրօքսիֆեն 100 էմուլսիայի խտածո 31.05.2027թ.
1.766 Մամբա ալֆա- ցիպերմետրին 150 էմուլսիայի խտածո 31.05.2027թ.
1.767 ՄատրինԲիո մատրին 5 ջրային լուծույթ 31.05.2027թ.
1.768 Բորեյ Նեո ալֆա- ցիպերմետրին+իմիդակլոպրիդ+կլոտիանիդին 125+100+50 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
1.769 Ստիլետ ինդօքսակարբ+աբամեկտին 100+40 յուղային դիսպերսիա 31.05.2027թ.
2. Միջատասպան սնկասպան պատրաստուկներ (ինսեկտոֆունգիցիդներ)
2.004 Պրեստիժ Իմիդակլոպրիդ + Պենցիկուրոն 140 + 150 խտացված կախույթ 06.06.2024թ.
2.005 Սելեստ Տոպ տրիամետօքսամ + ֆլուդիօքսոնիլ + դիֆենոկոնազոլ 262.5+25+25 խտացված կախույթ 25.11.2024թ.
2.006 Սելիս թիամեթօքսամ + դիֆենոկոնազոլ + ֆլուդիօքսոնիլ 262.5+25+25 խտացված կախույթ 16.08.2026թ.
2.007 Սելեստ Տոպո 312,5 թիամեթօքսամ + դիֆենոկոնազոլ + ֆլուդիօքսոնիլ 262.5+25+25 հոսող խտանյութ 06․12․2026թ․
2.008 Աթենա ԻՊՄ կիտրոնաթթու, կիտրոնախոտի յուղ, պղպեղադաղձի յուղ, խորդենու յուղ 0.05%, 1.5%, 1.5%, 1.5% հեղուկ 06․12․2026թ․
2.009 Իդիկում իպրոդիոն+իմիդակլոպրիդ+դիֆենոկոնազոլ 133+100+6․7 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
2.010 Խետ-Տրիկ, ՍԿ իմիդակլոպրիդ+ դիֆենոկոնազոլ+տեբուկոնազոլ 333+67+17 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
3. Մանրէակենսաբանական միջատասպան պատրաստուկներ
3.004 Լեպիդոցիդ բացիլուս տուրինգենզիս կուրստակի ԿԱ-3000 ԱՄ/մգ փոշի 25.06.2023թ.
3.005 Վերտիցիլին վերտիցիլիում լեկանի շտամ PY 4/1 2 մլրդ սպոր/գ հեղուկ 25.06.2023թ.
3.006 Ֆիտոլավին ֆիտոբակտերիոմիցին 32″3.2 ջրում լուծվող խտածո /կոնցենտրատ/ 25.06.2023թ.
3.007 Ֆիտոսպորին-Մ բացիլուս սուբտիլիս 1 մլրդ սպոր/մլ հեղուկ 25.06.2023թ.
3.008 Բակտոֆիտ Bacillus subtilis, շտամ ИПМ-215 2.0 մլրդ/գ-ից ոչ պակաս թրջվող փոշի 25.06.2023թ.
3.009 Բակտոֆիտ Bacillus subtilis, շտամ ИПМ-215 2.0 մլրդ/գ-ից ոչ պակաս խտացված կախույթ 25.06.2023թ.
3,010 Բասիվ-Արմ Beauveria bassiana, շտամմ Balsamo 2.2×108սպոր/գ թրջվող փոշի 25.06.2023թ.
3.011 Բիոսլիփ ԲՏ, Փ Bacillus thuringiensis ssp toumanoffi 25 ≥1x1010 ԳԱՄ*/գ փոշի 13.04.2025թ.
3.012 Բիոսլիփ ԲՎ, Հ Beauveria bassiana OPB-43 ≥1x108 ԳԱՄ*/մլ հեղուկ 13.04.2025թ.
3.013 Անտարիո 2.4% WP Bacillus thuringiensis var. kurstaki շտամ + աբամեկտին 14 + 1 ջրալույծ փոշի 16.08.2026թ.
3.014 Ռիչարջ 2% WP Metarhezium anisophilae շտամ F52 20 թրջվող փոշի 16.08.2026թ.
3.015 Ֆիտոսպորին Մ, Հեղուկ Bacillus subtilis, շտամ 26Д, կենդանի բջիջներ, սպորներ ≥1 մլրդ սպոր/գ հեղուկ 16.08.2026թ.
3.016 Ֆիտոսպորին Մ, Փոշի Bacillus subtilis, շտամ 26Д, կենդանի բջիջներ, սպորներ ≥2 մլրդ սպոր/գ փոշի 16.08.2026թ.
3.017 Լեպտոցիդ Bacillus thuringiensis B-501 5.0x109 ԳՁՄ/մլ հեղուկ 16.08.2026թ.
4. Նեմատոդասպան պատրաստուկներ (նեմատոցիդներ)
4.004 Նեմոդետ օքսամիլ 240 խտացված էմուլսիա 05.05.2022թ.
4.005 Դիզամիդ դազոմետ 970 միկրոհատիկներ 27.12.2022թ.
4.006 Կոնստանտ 100 Հ ֆոսթիազատ 100 հատիկներ 27.12.2022թ.
4.007 Գիդատ 200 օքսամիլ 200 հատիկներ 14.03.2023թ.
4.008 Օլրեդի օքսամիլ 100 հեղուկ 28.08.2023թ.
4.009 Նեմասոլ 510 մետամ-նատրիում 510 լուծվող խտանյութ 05.10.2023թ.
4,010 Նեմակուր ֆենամիֆոս 400 խտացված էմուլսիա 20.02.2024թ.
4.011 Վիդատ 10 Լ (Vydate 10L) օքսամիլ 102 լուծվող խտածո 27.12.2024թ.
4.012 Նեմատոֆագին – Միկոպրո Փ Arthrobotrys oligospora սունկ՝ F-1303 շտամ <3 մլն. սպոր/գ փոշի 17.03.2025թ.
5. Մկնասպան պատրաստուկներ (ռոդենտիցիդներ)
5.006 Շտորմ 4 Գ ԲԲ ֆլոկումաֆեն 0.05 բրիկետներ 18.03.2024թ.
5.016 Գարանտեքս բրոդիֆակում 2.5 էմուլսիայի կոնցենտրատ 05.10.2021թ.
5.017 Բրոմեդ բրոդիֆակում 2.5 հեղուկ խտանյութ 27.12.2022թ.
5.018 Շտուրմ բրոմադիոլոն 0.05 բրիկետ 25.06.2023թ.
5.019 Գարանտեքս մաստակ բրոմադիոլոն 0.05 մաստակ 25.06.2023թ.
5,020 Բրոդիֆան բրոդիֆակում 2.5 հեղուկ 21.11.2023թ.
5.021 Դիֆենակում Դիֆենակում 0.05 բրիկետ 06.06.2024թ.
5.022 Ատտրակտա Ռոդո.ֆրեշ ԲՖ Բրոդիֆակում 0.05 Հեղուկ, մածուկ 22.08.2024թ.
5.023 Գարանտեքս բրոդիֆակում 0.05 հատիկներ 15.10.2025թ.
5.024 Գարանտեքս բրոդիֆակում 0.05 մաստակ 15.10.2025թ.
5.025 Գարանտեքս բրոդիֆակում 0.05 բրիկետ 15.10.2025թ.
5.026 Բրոմեդ բրոդիֆակում 2․5 հեղուկ 28.02.2027թ.
5.027 Բրոմուս բրոմադիոլոն 2․5 հեղուկ 28.02.2027թ.
5.028 Բրոմոցիդ-Ֆլյուիդ բրոմադիոլոն 2․5 հեղուկ 31.05.2027թ.
6. Սնկասպան պատրաստուկներ (ֆունգիցիդներ)
6.002 Ակրոբատ ՄՑ 90/600 մանկոցեբ + դիմետոմորֆ 600 + 90 ջրալույծ հատիկներ 18.03.2024թ.
6.004 Անտրակոլ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 26.12.2023թ.
6.012 Դելան դիթիանոն 700 ջրալուծ հատիկներ 18.03.2024թ.
6.015 Զատո տրիֆլօքսիստրոբին 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06.06.2024թ.
6.018 Խորուս ցիպրոդինիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 03.05.2024թ.
6.021 Կվադրիս 250 ազօքսիստրոբին 250 խտացված կոնցենտրատ 22.08.2024թ.
6.027 Մալլոն մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 20.02.2024թ.
6.049 Սկոր դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 22.08.2024թ.
6.055 Վիկտորի մանկոցեբ + մեթալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի 28.08.2023թ.
6.058 Տելդոր ֆենհեքսամիդ 500 ջրում լուծվող հատիկներ 06.06.2024թ.
6.062 Տոպազ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 03.05.2024թ.
6.067 Ֆալկոն սպիրօքսամին + տեբուկոնազոլ + տրիադիմենոլ 250 + 167 + 43 խտացված էմուլսիա 06.06.2024թ.
6.075 Կումուլուս ԴՖ ծծումբ 800 ջրում լուծվող հատիկներ 18.03.2024թ.
6.081 Սֆինքս էքստրա ֆոլպետ+դիմետրոմորֆ 600 + 113 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 05.10.2023թ.
6.104 Ալտո սուպեր 33% պրոպիկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ 250 + 80 խտացված էմուլսիա 03.05.2024թ.
6.105 Ստրոբի կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրալուծ հատիկներ 18.03.2024թ.
6.107 Պոլիրամ մեթիրամ 700 ջրալուծ հատիկներ 18.03.2024թ.
6.108 Վիվանդո մետրաֆենոն 500 խտացված կախույթ 18.03.2024թ.
6.109 Կոլլիս բոսկալիդ + կռեզօքսիմ-մեթիլ 200 + 100 խտացված կախույթ 18.03.2024թ.
6.111 Կաբրիո տոպ մեթիրամ + պիրակլոստրոբին 550 + 50 ջրալուծ հատիկներ 18.03.2024թ.
6.117 Կոնսենտո 450 պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ + ֆենամիդոն 375 + 75 խտացված կախույթ 06.06.2024թ.
6.118 Նատիվո 75 տեբուկոնազոլ + տրիֆլօքսիստրոբին 500 + 250 ջրալուծ հատիկներ 06.06.2024թ.
6.119 Զատո սթար 520 պիրիմեթանիլ + տրիֆլօքսիստրոբին 400 + 120 խտացված կախույթ 06.06.2024թ.
6,120 Ինֆինիտո 687.5 պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ + ֆլուոպիկոլիդ 625 + 62.5 խտացած կախույթ 06.06.2024թ.
6.121 Սկալա 400 պիրիմեթանիլ 400 Խտացված կախույթ 06.06.2024թ.
6.127 Մեգա Մ 700 թիոֆանատ-մեթիլ 700 թրջվող փոշի 28.08.2023թ.
6.129 Ցի Բլյու 44 ԹՓ պղնձի քլորօքսիդ + ցիմօքսանիլ 400 + 40 թրջվող փոշի 28.08.2023թ.
6,140 Բորդոյան խառնուրդ Max 20 պղնձի սուլֆատ + կալցիումի հիդրօքսիդ 200 թրջվող փոշի 03.05.2024թ.
6.152 Ռադիոն մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 18.03.2024թ.
6.153 Դիմիկոլ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 18.03.2024թ.
6.154 Տիտան պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 03.05.2024թ.
6.155 Սիգնում բոսկալիդ + պիրակլոստրոբին 267 + 67 ջրալուծ հատիկներ 18.03.2024թ.
6.164 Տասպա պրոպիկոնազոլ + դիֆենոկոնազոլ 250 + 250 խտացված էմուլսիա 03.05.2024թ.
6.166 Պերգադո Cս մանդիպրոպամիդ + պղնձի քլորօքսիդ 25 + 245 ջրում լուծվող հատիկ 03.05.2024թ.
6.169 Շավիտ Ֆ ֆոլպետ + տրիադիմենոլ 700 + 20 ջրում լուծվող հատիկներ 05.10.2023թ.
6.170 Նիմրոդ բուպիրիմատ 250 խտացված էմուլսիա 05.10.2023թ.
6.171 Օրիուս տեբուկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 05.10.2023թ.
6.189 Կվադրիս մաքս ազոքսիստրոբին + ֆոլպետ 93.5 + 500 խտացված կախույթ 22.08.2024թ.
6,190 Բրավո 500 քլորոթալոնիլ 500 խտացված կախույթ 22.08.2024թ.
6.191 Ռեվուս տոպ 500 դիֆենոկոնազոլ + մանդիպրո-պամիդ 250 + 250 խտացված կախույթ 22.08.2024թ.
6.193 Խորսուդինիլ ցիպրոդինիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 18.03.2024թ.
6.194 Բայլեֆոն տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի 18.03.2024թ.
6.199 Մերպան 80 կապտան 800 ջրում լուծվող հատիկներ 05.10.2023թ.
6.215 Արազ ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ 28.08.2023թ.
6.216 Հարօլաքսիլ 72 Մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի 28.08.2023թ.
6.218 Ծծումբ արիա ծծումբ 800 լուծվող փոշի 06.06.2024թ.
6.235 Ռիդոմիլ Գոլդ ՄՑ մանկոցեբ + մետալաքսիլ Մ 640 + 40 ջրում լուծվող հատիկներ 03.05.2024թ.
6.237 Հիդրոկոպ պղնձի հիդրօքսիդ 770 թրջվող փոշի 21.04.2021թ.
6.238 Ռաքսման տեբուկոնազոլ 60 խտացված կոնցենտրատ 21.04.2021թ.
6.239 Պրիվիկուրի պրոպամոկարբ 722 ջրային խտություն 21.04.2021թ.
6,240 Աֆֆետ պենթիոպիրադ 200 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 21.04.2021թ.
6.241 Թիովիտ Ջեթ ծծումբ 800 ջրում լուծվող հատիկներ 05.10.2021թ.
6.242 Վոփրոսուլֆ ծծումբ 800 ջրադիսպերսիոն հատիկներ 16.08.2026թ.
6.243 Զիմ 500 կարբենդազիմ 500 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 16.08.2026թ.
6.244 Մեթամիլ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 ջրում լուծվող հատիկներ 16.08.2026թ.
6.245 Կումիր պղնձի սուլֆատ 345 խտացված կախույթ 05.10.2021թ.
6.246 Սաֆաքոլ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 29.12.2021թ.
6.247 Տեբիկուր տեբուկոնազոլ 60 խտացված կոնցենտրատ 29.12.2021թ.
6.248 Բոսս հեքսակոնազոլ 50 խտացված կախույթ 02.03.2022թ.
6.249 Պրոպիկոնազոլ Արիա 25% պրոպիկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 02.03.2022թ.
6,250 Օլդրան պղնձի քլորօքսիդ + ցիմօքսանիլ 689.5 + 42 թրջվող փոշի 02.03.2022թ.
6.251 Ֆունգուրան-OH 50 պղնձի հիդրօքսիդ 770 թրջվող փոշի 16.03.2022թ.
6.252 Պիրուս 400 ՍԿ պիրիմեթանիլ 400 սուսպենզիայի կոնցենտրատ 16.03.2022թ.
6.253 Պրոքսանիլ 450 ՍԿ պրոպամոկարբ + ցիմոքսանիլ 400 + 50 սուսպենզիայի կոնցենտրատ 16.03.2022թ.
6.254 Սիլլիտ 400 ՍԿ դոդին 400 սուսպենզիայի կոնցենտրատ 16.03.2022թ.
6.255 Բորդոյան խառնուրդ MAX 24 Հ պղնձի սուլֆատ + կալցիումի հիդրօքսիդ 240 հատիկներ 05.05.2022թ.
6.256 Կապտան արիա 50 WP կապտան 500 թրջվող փոշի 05.05.2022թ.
6.257 Քլորոտալոնիլ արիա քլորոտալոնիլ 750 թրջվող փոշի 05.05.2022թ.
6.258 Հեկտաշ Բորդո 20 ԹՓ պղնձի սուլֆատ + կալցիումի հիդրօքսիդ 200 հատիկներ 05.05.2022թ.
6.259 Տրոպեր 72 ԹՓ մանկոցեբ + մեթալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի 05.05.2022թ.
6,260 Նիմբուս 24 EC միկլոբուտանիլ 245 էմուլսիոն խտածո 05.05.2022թ.
6.261 Տիլտ ստար պրոպիկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 05.05.2022թ.
6.262 Դելոն դիտիանոն 700 ջրում լուծվող հատիկներ 05.05.2022թ.
6.263 Բայլեֆոն պլյուս տրադիմեֆոոն + տրիֆլօքսիստրոբին 250 + 150 գրանուլացված հատիկներ 05.05.2022թ.
6.264 Սպոր ԷԿ դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 05.05.2022թ.
6.265 Ֆիալերոն սպիրոքսամին + տեբուկոնազոլ + տրիադիմենոլ 250 + 167 + 43 խտացված էմուլսիա 05.05.2022թ.
6.266 Ռիդոնիլ գոլդ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի 05.05.2022թ.
6.267 Դիտան Նեո Տեկ 750 մանկոցեբ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 14.09.2022թ.
6.268 Կառատան Գոլդ 350 ԼՑ մեպտիլ-դինոկապ 350 խտացված էմուլսիա 14.09.2022թ.
6.269 Կոբուզ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 27.11.2022թ.
6,270 Կուպերտին սուպեր բորդոյան խառնուրդ + ցիմօքսանիլ 225 + 30 թրջվող փոշի 27.11.2022թ.
6.271 Կուպեր օքսիքլորիդ պղնձի քլորօքսիդ 350 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
6.272 Բորդո Գիահ բորդոյան խառնուրդ 200 խտացված կախույթ 27.12.2022թ.
6.273 Բորդո Գիահ բորդոյան խառնուրդ 240 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
6.274 Տիոֆանատ Մեթիլ Գիահ տիոֆանատ մեթիլ 7 0 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
6.275 Սուլֆուր Գիահ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 27.12.2022թ.
6.276 Պենկոնազոլ Գիահ պենկոնազոլ 200 ջրային էմուլսիա 27.12.2022թ.
6.277 Բորդոյան խառնուրդ ԲոՄիքս պղնձի սուլֆատի և կալցիումի հիդրօքսիդի խառնուրդ 200 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
6.278 Ցիմբալ ցիմօքսանիլ 450 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 27.12.2022թ.
6.279 Վալիս Ֆ վալիֆենալատ + ֆոլպետ 60 + 480 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 27.12.2022թ.
6,280 Վալիս Մ վալիֆենալատ + մանկոցեբ 60 + 600 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 27.12.2022թ.
6.281 Վալսատոն Էլիտ տրիադիմեֆոն 250 ջրային լուծույթ 27.12.2022թ.
6.282 Վալսատոն Էլիտ տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
6.283 Վալսազեբ Էլիտ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
6.284 Վալսալաքսիլ Էլիտ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
6.285 Պենոպազ Էլիտ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 27.12.2022թ.
6.286 Մատկո մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
6.287 Կորոնեբ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
6.288 Մանֆիլ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
6.289 Բորդոմիքս սուպեր ԹՓ բորդոյան խառնուրդ 200 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
6,290 Բորդո Միքս սուպեր 20 բորդոյան խառնուրդ 200 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
6.291 Կամոսուլֆուր 98 Փ ծծումբ 980 փոշի 14.03.2023թ.
6.292 Վինետո տեբուկոնազոլ + բուպիրիմատ 47 + 116 խտացված էմուլսիա 14.03.2023թ.
6.293 Պրոպիստոկ Էլիտ պրոպիկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 14.03.2023թ.
6.294 Կորնետ Էլիտ ազոքսիստրոբին + տիոֆանատ մեթիլ 75 + 660 ջրում լուծվող հատիկներ 14.03.2023թ.
6.295 Սպիրոքս Դ սպիրօքսամին + դիֆենոկոնազոլ 400 + 50 խտացված էմուլսիա 14.03.2023թ.
6,296 Գիմիլ ՄՑ 72 մանկոցեբ + մեթալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի 14.03.2023թ.
6.297 Գիակոլ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 14.03.2023թ.
6.298 Կամոսուլֆուր ծծումբ 800 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 14.03.2023թ.
6.299 Պենկոնազոլ արիա պենկոնազոլ 200 խտացված էմուլսիա 14.03.2023թ.
6,300 Կամոս պղնձի սուլֆատ պղնձի սուլֆատ 240 թրջվող փոշի 14.03.2023թ.
6.301 Սուպեր Կուպեր Էլիտ Պլյուս պղնձի քլորօքսիդ 500 խտացված կախույթ 14.03.2023թ.
6.302 Սուպեր Կուպեր Էլիտ պղնձի քլորօքսիդ 500 թրջվող փոշի 14.03.2023թ.
6.303 Մենիջ իմիբենկոնազոլ 150 թրջվող փոշի 06.04.2023թ.
6.304 Դիմեքս դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 28.08.2023թ.
6,305 Տեբուկուր 25.9 տեբուկոնազոլ 259 էմուլսիոն խտածո 05.10.2023թ.
6.306 Ֆոլպան ֆոլպետ 800 ջրալույծ հատիկներ 05.10.2023թ.
6.307 Կարնեոլ կապտան + կալիումի ֆոսֆիտ 360+660 խտացված սուսպենզիա 05.10.2023թ.
6.308 Բենելուս տեբուկոնազոլ + ցիպրոդինիլ 125+187.5 էմուլսիոն խտածո 05.10.2023թ.
6.309 Բանջո Ֆորտե դիմետոմորֆ + ֆլուազինամ 200+200 խտացված սուսպենզիա 05.10.2023թ.
6,310 Բանջո ֆլուազինամ 500 խտացված սուսպենզիա 05.10.2023թ.
6.311 Արեվա գոլդ դիմետոմորֆ+մանկոցեբ 90+600 ջրալույծ հատիկներ 05.10.2023թ.
6.312 Ագրիդիֆ ՆՖ դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 05.10.2023թ.
6.313 Ագրիկարբ ՆՖ պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 ջրային լուծույթ 05.10.2023թ.
6.314 Ագրիստրոբին ՆՖ ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ 05.10.2023թ.
6.315 Ագրիմանկո ԱԼՍ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 05.10.2023թ.
6.316 Ագրիմանկո Էքստրա ԱԼՍ մանկոցեբ+մեթալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի 05.10.2023թ.
6.317 Ագրինեբ ԱԼՍ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 05.10.2023թ.
6.318 Մաստերկոպ պղնձի սուլֆատ 259 խտացված սուսպենզիա 21.11.2023թ.
6.319 Կապիտան 500 կապտան 500 թրջվող փոշի 26.12.2023թ.
6,320 Ֆունդազոն կարբենդազիմ + մանկոցեբ 120+630 ջրալույծ փոշի 26.12.2023թ.
6.321 Տեբուկոնազոլ 25% տեբուկոնազոլ 250 հեղուկ 26.12.2023թ.
6.322 Պրևիկուր Էներջի 840 պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ + ալյումինի ֆոսէթիլ 530+310 ջրում լուծվող խտածո 26.12.2023թ.
6.323 Ազոքսիստրոբին 250 գ/լ ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ 20.02.2024թ.
6.324 Սերկադիս Պլյուս դիֆենոկոնազոլ+ ֆլուկսապիրօքսատ 50+75 խտացված կախույթ 20.02.2024թ.
6.325 Պրոպլանտ պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 20.02.2024թ.
6.326 Կանտոր ցիպրոդինիլ 200 կոլլոիդ լուծույթի կոնցենտրատ 20.02.2024թ.
6.327 Մեդեա դիֆենոկոնազոլ+ ֆլուտրիաֆոլ 50 +30 միկրոէմուլսիա 20.02.2024թ.
6.328 Տիտուլ Դուո պրոպիկոնազոլ+ տեբուկոնազոլ 200 +200 կոլլոիդ լուծույթի կոնցենտրատ 20.02.2024թ.
6.329 Շիրմա, (500 գ/լ) ֆլուազինամ 500 սուսպենզիա 20.02.2024թ.
6,330 Սկարլետ իմազալիլ+ տեբուկոնազոլ 100 +60 միկրոէմուլսիա 20.02.2024թ.
6.331 Տրիադա, ԽԿԼ (140 + 140 + 72 գ/լ) պրոպիկոնազոլ+ տեբուկոնազոլ+ էպօքսիկոնազոլ 140 + 140 +72 խտացված կոլլոիդային լուծույթ 20.02.2024թ.
6.332 Սերաքուինթ կալիումի դիհիդրոֆոսֆիտ+ պղնձի սուլֆատ պենտահիդրատ 519 + 102 լուծվող փոշի 20.02.2024թ.
6.333 Սիարկոլ ծծումբ 800 խտացված կախույթ 20.02.2024թ.
6.334 Ֆասէթիլ ալյումինի ֆոսէթիլ 800 թրջվող փոշի 03.05.2024թ.
6.335 Բայլեֆոն Պլյուս-300 տրիադիմեֆոն + տրիֆլօքսիստրոբին 250+53 հատիկներ 03.05.2024թ.
6.336 Մելոդի Դուո Պրոպինեբ + Իպրովալիկարբ 612.5 + 55 թրջվող փոշի 06.06.2024թ.
6.337 Հելիոսուֆր ծծումբ 700 խտացված կախույթ 22.08.2024թ.
6.338 Հելիոկյուիվր պղնձի հիդրօքսիդ 400 խտացված կախույթ 22.08.2024թ.
6.339 Սվիտչ Ֆլուդիօքսոնիլ + ցիպրոդինիլ 250+375 Ջրում դիսպերսվող գրանուլներ 22.08.2024թ.
6.340 Մանկոցեբ 640 գր/կգ + Մետալաքսիլ 80 գր/կգ ԹՓ Մանկոցեբ + Մետալաքսիլ 640+80 22.08.2024թ.
6.341 Պրոպինեբ 700 գր/կգ ԹՓ Պրոպինեբ 700 Թրջվող փոշի 22.08.2024թ.
6.342 Դիֆենոկոնազոլ 250 գր/լ ԽԷ Դիֆենոկոնազոլ 250 Խտացված էմուլսիա 22.08.2024թ.
6.343 Կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 գր/կգ ՋԴՀ Կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 Ջրում դիսպերսվող հատիկներ 22.08.2024թ.
6.344 Ռապիդ գոլդ պլյուս պղնձի քլորօքսիդ + ցիմօքսանիլ + մանկոցեբ 290+40+120 Թրջվող փոշի 22.08.2024թ.
6.345 Ավալանժ ԴԺ Կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 Ջրում դիսպերսվող հատիկներ 22.08.2024թ.
6.346 Ագրիկոպեր ԱԼՍ պղնձի քլորօքսիդ 350 թրջվող փոշի 25.11.2024թ.
6.347 Ագրիրամ ԱԼՍ մեթիրամ 700 ջրում լուծվող հատիկներ 25.11.2024թ.
6.348 Սուլֆուր Արիա ծծումբ 800 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 25.11.2024թ.
6.349 Ագրիմեֆոն ՆՖ տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի 25.11.2024թ.
6.350 Ագրիսուլֆ ԱԼՍ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 25.11.2024թ.
6.351 Ագրիպեն ՆՖ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 25.11.2024թ.
6.352 Ցիլիտել (Tselitel) մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի 25.11.2024թ.
6.353 Կուպերվալ Պղնձի սուլֆատ + կալցիումի հիդրօքսիդ 200 թրջվող փոշի 25.11.2024թ.
6.354 Կուստոդիա (Custodia) տեբուկոնազոլ + ազօքսիստրոբին 200+120 խտացված սուսպենզիա 25.11.2024թ.
6.355 Բելլիս (Bellis) բոսկալիդ + պիրակլոստրոբին 252+128 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 25.11.2024թ.
6.356 Բամպեր Սուպեր (Bumper Super) պրոպիկոնազոլ + պրոքլորազ 90+400 խտացված էմուլսիա 25.11.2024թ.
6.357 Կուպրօքսատ (Cuproxat) պղնձի սուլֆատ 345 խտացված սուսպենզիա 25.11.2024թ.
6.358 Պենկոնազոլ, 100 գր/լ ԽԷ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 25.11.2024թ.
6.359 Ցիմօքսանիլ 42 գր/կգ + Պղնձի օքսիքլորիդ 690 գր/կգ ԹՓ ցիմօքսանիլ + պղնձի օքսիքլորիդ 42+690 թրջվող փոշի 25.11.2024թ.
6.360 Զախիստ (Zahyst) ցիմօքսանիլ + մեթալաքսիլ 250+100 թրջվող փոշի 25.11.2024թ.
6.361 Գարտ (Gart) պղնձի հիդրօքսիդ 700 թրջվող փոշի 25.11.2024թ.
6.362 Կոսայդ 2000 (Kocide 2000) պղնձի հիդրօքսիդ 610 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 25.11.2024թ.
6.363 Բորդո Միքս Արիա Բորդոյան Խառնուրդ 480 գ/կգ բորդոյան խառնուրդ (պղնձի սուլֆատի և կալցիումի հիդրօքսիդի խառնուրդ) 480 թրջվող փոշի 25.11.2024թ.
Ուժը կորցրած
6.364 Բորդո Միքս Արիա Բորդոյան Խառնուրդ 200 գ/լ բորդոյան խառնուրդ (պղնձի սուլֆատի և կալցիումի հիդրօքսիդի խառնուրդ) 200 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 25.11.2024թ.
Ուժը կորցրած
6.364/1 Մ-Տալիտա մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 27.12.2024թ.
6.365 Բայլետոն (Bayleton) տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի 27.12.2024թ.
6.366 Սկոպ (Scop) դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
6.367 Մանկոֆիտ (Mankofit) մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 27.12.2024թ.
6.368 Սաֆակոլ (Safacol) պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 27.12.2024թ.
6.369 Քվադրո (Quadro) ազօքսիստրոբին 250 խտացված սուսպենզիա 27.12.2024թ.
6.370 Դոսպեխ Էլիտ տեբուկոնազոլ 120 խտացված կոնցենտրատ 27.12.2024թ.
6.371 Տանոս (Tanos) ցիմօքսանիլ + ֆամօքսադոն 250+250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 27.12.2024թ.
6.372 Կուրզատ Ռ (Curzate R) պղնձի քլորօքսիդ + ցիմօքսանիլ 689.5+42 թրջվող փոշի 27.12.2024թ.
6.373 Պրեվիկարբ ԼԽ (Previcarb SL) պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 լուծվող խտածո 27.12.2024թ.
6.374 Կվադրում Էքստրա ԽՍ (Quadrum Extra SC) ազօքսիստրոբին + ֆոլպետ 93.5+400 խտացված սուսպենզիա 27.12.2024թ.
6.375 Պրաքսիս WP (Praxis 70 WP) պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 27.12.2024թ.
6.376 Մալլոն Մ(Mallon M WP) մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի 27.12.2024թ.
6.377 Սուպեր Ալտ (Super Alt) ցիպրոկոնազոլ + պրոպիկոնազոլ 80+250 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
6.378 Սուպեր Ստրոբ (Super Strob) կռեզօքսիմ մեթիլ 500 ջրալուծ հատիկներ 27.12.2024թ.
6.379 Ալմազ EC (Almaz EC) պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
6.380 Կոնիլ 2 ԴՍ (Conil 2 DS) տեբուկոնազոլ 20 փոշի 27.12.2024թ.
6.381 Ռիդոնետ ՄՑ 72 WP (Ridonet MZ 72 WP) մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի 27.12.2024թ.
6.382 Սամշիտ (Sumshyt) դիֆենոկոնազոլ + կռեզօքսիմ-մեթիլ 200+100 սուսպենզիայի կոնցենտրատ 27.12.2024թ.
6.383 Բլու-Կոպ պղնձի սուլֆատի և կալցիումի հիդրօքսիդի խառնուրդ 200 թրջվող փոշի 27.12.2024թ.
6.384 Կամերտոն կապտան 500 փոշի 27.12.2024թ.
6.385 Վիկոնտ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 փոշի 27.12.2024թ.
6.386 Կուպիդոն պղնձի հիդրօքսիդ 770 փոշի 27.12.2024թ.
6.387 Մակ Սին թիոֆանատ-մեթիլ 700 թրջվող փոշի 27.12.2024թ.
6.388 Մակ Ռավիտ պղնձի քլորօքսիդ 350 թրջվող փոշի 27.12.2024թ.
6.389 Պղնձի քլորօքսիդ Արիա պղնձի քլորօքսիդ 350 թրջվող փոշի 17.03.2025թ.
6.390 Կռեզօքսիմ Մեթիլ Արիա կռեզօքսիմ մեթիլ 500 ջրում լուծվող հատիկներ 17.03.2025թ.
6.391 Պրիմակոլ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 17.03.2025թ.
6.392 Պերֆեկտ Սուպեր պրոպիկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ 250 + 80 խտացված էմուլսիա 17.03.2025թ.
6.393 Պուռազոլ պրոպիկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 17.03.2025թ.
6.394 Սանռայս ցիպրոդինիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 17.03.2025թ.
6.395 Ռուֆաստ ակրինատրին 75 ջրային էմուլսիա 13.04.2025թ.
6.396 Դիտան Մ-45 (Dithane M-45) մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 13.04.2025թ.
6.397 Գրեման տետրակոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
6.398 Օրգամիկա Ֆ, Հ Trichoderma asperellum ВКПМ F-1323-ի կենսունակ կոնիդիումներ ≥1x108 ԳԱՄ*/մլ հեղուկ 13.04.2025թ.
6.399 Օրգամիկա Ս, Հ Bacillus amyloliquefaciens շտամ ВКПМ В-12464-ի սպորներ ≥5x109 ԳԱՄ*/մլ հեղուկ 13.04.2025թ.
6.400 Պսևդոբակտերին-3, Հ Pseudomonas aureofaciens շտամ В КМВ-2391Д բջիջներ ≥2x109 ԳԱՄ*/մլ հեղուկ 13.04.2025թ.
6.401 Բորդոյան խառնուրդ Mix պղնձի սուլֆատ + կալցիումի հիդրօքսիդ 200 թրջվող փոշի 13.04.2025թ.
6.402 Կուպրոֆլո պղնձի քլորօքսիդ 377.5 խտացված կախույթ 13.04.2025թ.
6.403 Դոմարկ 10 տետրակոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
6.404 Գրիֆոն պղնձի քլորօքսիդ + պղնձի հիդրօքսիդ 140+140 խտացված կախույթ 13.04.2025թ.
6.405 Վիլպրոնեբ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 13.04.2025թ.
6.406 Ալիրին-Բ, Հաբեր Bacillus subtilis,շտամB-10ԲՊՀԻ ≥109ԳԱՄ/գ հաբեր 13.04.2025թ.
6.407 Գամաիր ԹՓ Bacillus subtilis,շտամM-22ԲՊՀԻ ≥1011ԳԱՄ/գ թրջվող փոշի 13.04.2025թ.
6.408 Սուպեր Ալտ (Super Alt) ցիպրոկոնազոլ + պրոպիկոնազոլ 54+190 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
6.409 Ալմազ EC (Almaz EC) պենկոնազոլ 70 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
6.410 Սուպեր Ստրոբ (Super Strob) կռեզօքսիմ մեթիլ 360 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 13.04.2025թ.
6.411 Տոպսին Մ թիոֆանատ-մեթիլ 700 թրջվող փոշի 13.04.2025թ.
6.412 Միկալ ալյումինիումի ֆոսէթիլ + ֆոլպետ 500+250 թրջվող փոշի 13.04.2025թ.
6.414 Մանգրիֆ 75 WG մանկոցեբ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 17.06.2025թ.
6.415 Ռոկս դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 17.06.2025թ.
6.416 Ագաթ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 17.06.2025թ.
6.417 Տրիֆոն տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի 17.06.2025թ.
6.418 Կվադրո ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ 17.06.2025թ.
6.419 Այրոն պղնձի քլորօքսիդ + պղնձի հիդրօքսիդ 140 + 140 ջրում լուծվող հատիկներ 17.06.2025թ.
6.420 Սկաբ Ստոպ կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 17.06.2025թ.
6.421 Բրագո տրիֆլօքսիստրոբին 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 17.06.2025թ.
6.422 Կոսայդ 2000 WDG (Kocide 2000 WDG) պղնձի հիդրօքսիդ 538 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 17.06.2025թ.
6.423 Մալվին (Malvin) կապտան 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 17.06.2025թ.
6.424 Տրիխոցին ԹՓ Trichoderma harzianum սունկ, շտամ Г 30 ВИЗР 1x1010 ԳԱՄ/գ թրջվող փոշի 17.06.2025թ.
6.425 Գլիոկլադին հաբեր Trichoderma harzianum սունկ, շտամ ВИЗР-18 ≥109 ԳԱՄ/գ հաբեր 17.06.2025թ.
6.426 Տիմորեքս Գոլդ թեյի ծառի էքստրակտ (Melaleuca alternifolia) 222.5 էմուլսիայի խտանյութ 25.11.2024թ.
6.427 Ռայոկ դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 26.08.2025թ.
6.428 Ռակուրս ցիպրոկոնազոլ+ էպօքսիկոնազոլ 160 +240 խտացված սուսպենզիա 26.08.2025թ.
6.429 Օրդան ՄՑ մանկոցեբ + ցիմօքսանիլ 640 + 80 թրջվող փոշի 26.08.2025թ.
6.430 Օրդան պղնձի քլորօքսիդ+ ցիմօքսանիլ 689 + 42 թրջվող փոշի 26.08.2025թ.
6.431 Կոլոսալ ՊՌՈ տեբուկոնազոլ+ պրոպիկոնազոլ 200+300 միկրոէմուլսիայի խտածո 26.08.2025թ.
6.432 Սպիրիտ էպօքսիկոնազոլ+ ազօքսիստրոբին 160+240 խտացված սուսպենզիա 26.08.2025թ.
6.433 Սինկլեր ֆլուդիօքսոնիլ 75 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 26.08.2025թ.
6.434 Կրեդո կարբենդազիմ 500 խտացված սուսպենզիա 26.08.2025թ.
6.435 Մետաքսիլ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի 26.08.2025թ.
6.436 Վիալ Տրիո ցիպրոկոնազոլ + թիաբենդազոլ + պրոքլորազ 5+30+120 ջրա-կախութային խտածո 26.08.2025թ.
6.437 Վիալ Տրաստ տեբուկոնազոլ+ թիաբենդազոլ 60+80 ջրակախույթի խտածո 26.08.2025թ.
6.438 Տալանտ (Talant) քլորոտալոնիլ 500 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 26.08.2025թ.
6.439 Օպլոտ դիֆենոկոնազոլ+ տեբուկոնազոլ 90+45 ջրա-կախութային խտածո 26.08.2025թ.
6.440 Ցիդելի Տոպ դիֆենոկոնազոլ + ցիֆլուֆենամիդ 125 +15 դիսպերսված խտածո 26.08.2025թ.
6.441 Էմբրելիա դիֆենոկոնազոլ+ իզոպիրազամ 40+100 խտացված կախույթ 26.08.2025թ.
6.442 Իրոկո (Iroco) պղնձի հիդրօքսիդ 400 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 26.08.2025թ.
6.443 Կուպրոսուլֆ (Cuprosulf) պղնձի սուլֆատ 250 լուծվող հատիկներ 26.08.2025թ.
6.444 Սուպերֆունգ (Superfung) պղնձի հիդրօքսիդ 500 թրջվող փոշի 26.08.2025թ.
6.445 Գլիոկլադին Trichoderma harzianum սունկ, շտամ ВИЗР-18 1010ԳԱՄ/գ թրջվող փոշի 26.08.2025թ.
6.446 Ալիրին Bacillus subtilis բակտերիա շտամ В-10 ВИЗР 1011ԳԱՄ/գ թրջվող փոշի 26.08.2025թ.
6.447 Պարիզոքս ազոքսիստրոբին 250 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 26.12.2023թ.
6.448 Նուվո պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 լուծվող խտածո 15.10.2025թ.
6.449 Ֆոլմեքս EW տեբուկոնազոլ 250 ջրայուղային էմուլսիա 15.10.2025թ.
6.550 Ֆունգուրան Ագրո պղնձի հիդրօքսիդ 770 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
6.551 Զիմ Մ կարբենդազիմ 500 խտացված կախույթ 15.10.2025թ.
6.552 Ռաքսիլա տեբուկոնազոլ 120 խտացված կախույթ 15.10.2025թ.
6.553 Ցիպրո ցիպրոդինիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
6.554 Տոպսին 700 թիոֆանատ-մեթիլ 700 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
6.555 Ազոկվադրիս ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ 15.10.2025թ.
6.556 Կուռզատո ցիմօքսանիլ + պղնձի օքսիքլորիդ 42 + 690 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
6.557 Տոպազո պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
6.558 Ռիդոցեբ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
6.559 Անտրիկոլ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
6.660 Սկոր Ագրո դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
6.661 Ստրոբո կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
6.662 Տիաֆլոր WDG ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
6.663 Խորուս ցիպրոդինիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
6.664 Կադիլակ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
6.665 Տրիխոդերմա - միկոպրո Trichoderma lignorum սունկ, LZ 15 շտամ ≥5x108 սպոր/գ փոշի 15.10.2025թ.
6.666 Բազիմ կարբենդազիմ 500 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 15.10.2025թ.
6.667 Ջեկ Պոտ դիֆենոկոնազոլ + պենկոնազոլ 200 + 100 էմուլսիոն խտածո 15.10.2025թ.
6.668 Դեզարալ կարբենդազիմ 500 կախույթի խտածո 15.10.2025թ.
6.669 Ունիկալ տեբուկոնազոլ 250 կախույթի խտածո 15.10.2025թ.
6.670 Ուլտրասիլ տեբուկոնազոլ 120 հոսող խտածո 15.10.2025թ.
6.671 Զախիսնիկ թիոֆանատ-մեթիլ 500 կախույթի խտածո 15.10.2025թ.
6.672 Ստրաժ ցիպրոդինիլ 500 կախույթի խտածո 15.10.2025թ.
6.673 Մոնտոզոլ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
6.674 Նիտոր թիոֆանատ-մեթիլ 700 ջրալուծ փոշի 15.10.2025թ.
6.675 Կորուս ցիպրոդինիլ 750 ջրալուծ հատիկներ 15.10.2025թ.
6.676 Դվակարբ պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 ջրային լուծույթ 15.10.2025թ.
6.677 Կռեզո կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում լուծվող հատիկներ 15.10.2025թ.
6.678 Ցիխոմ Բլյու պղնձի քլորօքսիդ + ցինեբ 170 + 340 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
6.679 Վալսկոր դիֆենոկոնազոլ 250 միկրոէմուլսիա 15.10.2025թ.
6.680 Նեորամ պղնձի քլորօքսիդ 375 ջրում լուծվող հատիկներ 15.10.2025թ.
6.681 Ֆանտիկ Ֆ բենալաքսիլ Մ + ֆոլպետ 37.5 + 480 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
6.682 Սկոպ Էքստրա դիֆենոկոնազոլ + պրոպիկոնազոլ 250 + 250 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
6.683 Խլորոշանս, ԹՓ պղնձի օքսիքլորիդ + օքսադիքսիլ 670 + 130 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
6.684 Զիմոշանս, ԿԽ կարբենդազիմ 500 կախույթի խտանյութ 15.10.2025թ.
6.685 Մետաշանս, ԹՓ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
6.686 Շանսիլ Ուլտրա, ՍԽ տեբուկոնազոլ 120 սուսպենզայի խտանյութ 15.10.2025թ.
6.687 Սկորոշանս, ԷԽ դիֆենոկոնազոլ 250 էմուլսիայի խտանյութ 15.10.2025թ.
6.688 Շանսիլ Տրիո, ՍԽ թիաբենդազոլ + տեբուկոնազոլ + իմազալիլ 60 + 60 + 40 սուսպենզայի խտանյութ 15.10.2025թ.
6.689 Պրոպիշանս Սուպեր, ԷԽ պրոպիկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ 250 + 80 էմուլսիայի խտանյութ 15.10.2025թ.
6.690 Ռապիդ Գոլդ Պլյուս 1 պղնձի քլորօքսիդ + ցիմօքսանիլ + մանկոցեբ 290 + 40 + 120 թրջվող փոշի 03.02.2026թ.
6.691 Մանկոցեբ Սուպեր մանկոցեբ + դիմետոմորֆ 600 + 90 թրջվող փոշի 03.02.2026թ.
6.692 Սուլֆոպոուեր 800 SC ծծումբ 800 խտացված սուսպենզիա 03.02.2026թ.
6.694 Ագրիզոքսիմ ՆՖ կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 03.02.2026թ.
6.695 Տոպզատ 50 WG ցիմօքսանիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 03.02.2026թ.
6.696 Գիտան ՄՑ 80 մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 03.02.2026թ.
6.697 Ֆենիքս մանկոցեբ + մեֆենօքսամ (մետալաքսիլ Մ) 640 + 40 թրջվող փոշի 03.02.2026թ.
6.698 Էրեյսեր Իքս 325 ԽՍ ազօքսիստրոբին + դիֆենոկոնազոլ 200 + 125 խտացված սուսպենզիա 03.02.2026թ.
6.699 Զոլա պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 03.02.2026թ.
6.700 Մասկ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 03.02.2026թ.
6.701 Աքսիլ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի 03.02.2026թ.
6.702 Սուպեր Կուպեր Պլյուս պղնձի քլորօքսիդ 300 խտացված կախույթ 03.02.2026թ.
6.703 Ֆիտոսպորին-Մ, ПС Bacillus subtilis, շտամ 26Д, կենդանի բջիջներ և սպորներ 100 մլն. KOE/գ մածուկ 13.04.2026թ.
6.704 Բիոն 50 WG ացիբենզոլար-Ս-մեթիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 13.04.2026թ.
6.705 Թոփսթար 23 ԽԿ ազօքսիստրոբին 230 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
6.706 Ակուպրիկո 76 WG ցիրամ 760 ջրում դիսպերսվող միկրոհատիկներ 13.04.2026թ.
6.707 Վեգաս 50 WG կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 13.04.2026թ.
6.708 Սիլլիտ 65 դոդին 650 ջրում դիսպերսվող միկրոհատիկներ 13.04.2026թ.
6.709 Մոմենտում ալյումինիումի ֆոսէթիլ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 13.04.2026թ.
6.710 Կիտոն 25 WG տեբուկոնազոլ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 13.04.2026թ.
6.711 Սարման մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի 13.04.2026թ.
6.712 Սումիլեքս պրոցիմիդոն 500 թրջվող փոշի 13.04.2026թ.
6.713 Կվադրին ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
6.714 Մագիստր մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 13.04.2026թ.
6.715 Տապազ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
6.716 Ստրեբին կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում լուծվող հատիկներ 13.04.2026թ.
6.717 Պիլարզոքս ցիմօքսանիլ + ցիազոֆամիդ 170+85 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
6.718 Պիլարկանիլ բոսկալիդ + ցիպրոդինիլ 220+65 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
6.719 Ազադ Պրոպինեքս պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 13.04.2026թ.
6.720 Ազադ Ստրոբեքս կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում լուծվող հատիկներ 13.04.2026թ.
6.721 Ազադ Տոպսինեքս թիոֆանատ-մեթիլ 700 թրջվող փոշի 13.04.2026թ.
6.722 Մելոդի Կոմպակտ պղնձի քլորօքսիդ + իպրովալիկարբ 406+84 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 13.04.2026թ.
6.723 Ռեդիգո Պռո պրոտիոկոնազոլ + տեբուկոնազոլ 150+20 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
6.724 Լունա Սենսեյշն ֆլուոպիրամ + տրիֆլօքսիստրոբին 250+250 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
6.725 Ալետտ ալյումինիումի ֆոսէթիլ 800 թրջվող փոշի 13.04.2026թ.
6.726 Անտրակոլ պրոպինեբ 700 ջրում լուծվող հատիկներ 13.04.2026թ.
6.727 Ազադ Լունամեքս պիրակլոստրոբին + բոսկալիդ 128+252 ջրում լուծվող հատիկներ 02.06.2026թ.
6.728 Ազադ Սկալա պիրիմեթանիլ 300 խտացված կախույթ 02.06.2026թ.
6.729 Ազադ Քվադրիմեքս ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ 02.06.2026թ.
6.730 Ազադ Ֆլուազիմաքս ֆլուազինամ 500 խտացված կախույթ 02.06.2026թ.
6.731 Պենզոլ պենկոնազոլ 100 էմուլսիոն խտածո 02.06.2026թ.
6.732 Ռեյնթոփ թիոֆանատ-մեթիլ 700 թրջվող փոշի 02.06.2026թ.
6.733 Ռեյնկոցեբ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 02.06.2026թ.
6.734 Մասթերքոփ պղնձի սուլֆատ պենտահիդրատ 214.6 ջրում լուծվող լուծույթ 02.06.2026թ.
6.735 Պրիվիկուրի պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 ջրային լուծույթ 16.08.2026թ.
6.736 Դայնեմիկ WP Bacillus amyloliquefaciens շտամ D203 4x108 սպոր/գ թրջվող փոշի 16.08.2026թ.
6.737 Միրավիս Պրայմ ֆլուդիօքսոնիլ + պիդիֆլում-էթոֆեն 250+150 խտացված կախույթ 16.08.2026թ.
6.738 Թիովիտ Ջեթ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 16.08.2026թ.
6.739 Ցիֆլամիդ 5 ՀԷ ցիֆլուֆենամիդ 50 հանքայուղային էմուլսիա 16.08.2026թ.
6.740 Բոկս հեքսակոնազոլ 50 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 16.08.2026թ.
6.741 Տեբուսուլ տեբուկոնազոլ + ծծումբ 100+650 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 16.08.2026թ.
6.742 Ռաքսման տեբուկոնազոլ 60 խտացված կախույթ 16.08.2026թ.
6.743 Մերպան Պլատինում կապտան 780 ջրում լուծվող հատիկներ 16.08.2026թ.
6.744 Բայլետոն Ագրո տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի 16.08.2026թ.
6.745 Պրևիկոր պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 ջրային լուծույթ 16.08.2026թ.
6.746 Ազադ Պրեվիմաքս պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 ջրային լուծույթ 16.08.2026թ.
6.747 Ազադ Դիֆենմաքս դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 16.08.2026թ.
6.748 Ագրիմանկո ԿԿՊ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 06․12․2026թ․
6.749 Տայկան տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի 06․12․2026թ․
6.750 Կոլոիդ Գոլդ ԻՀ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06․12․2026թ․
6.751 Ագրիմանկո Էքստրա ԿԿՊ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի 06․12․2026թ․
6.752 Ագրիպրիդ ԿԿՊ ացետամիպրիդ 200 լուծվող փոշի 06․12․2026թ․
6.753 Արտիկոլ ԻՀ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի 06․12․2026թ․
6.754 Օիդիում Պրո ԻՀ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
6.755 Միլդյու Պրո ԻՀ պղնձի քլորօքսիդ 350 թրջվող փոշի 06․12․2026թ․
6.756 Դյուֆոն ԻՀ տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի 06․12․2026թ․
6.757 Պրունուս Էքստրա ԻՀ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի 06․12․2026թ․
6.758 Ագրիսուլֆ ԿԿՊ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06․12․2026թ․
6.759 Ազադ Պենկոմաքս պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
6.760 Ազադ Բայլեմաքս տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի 06․12․2026թ․
6.761 Ագրոկոպ Սուպեր 85 % պղնձի քլորօքսիդ 850 թրջվող փոշի 06․12․2026թ․
6.762 Լունա Մաքս ֆլուոպիրամ + սպիրօքսամին 75+200 կախույթային էմուլսիա 06․12․2026թ․
6.763 Կամբալիո Սմարտ ֆլուոպիկոլիդ + ֆլուօքսապիպրոլին 200+30 խտացված կախույթ 06․12․2026թ․
6.764 Բորդոյան Ագակուպեր 20 ԹՓ Cu 200 թրջվող փոշի 06․12․2026թ․
6.765 Կուր պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 720 լուծվող խտածո 06․12․2026թ․
6.766 Ադվանս ֆլուտրիաֆոլ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06․12․2026թ․
6.767 Աթենա Միլդիու Կոնտրոլ Խորդենու յուղ 21․4 հեղուկ 06․12․2026թ․
6.768 Գլիֆոս գլիֆոսատի ամոնիումային աղ 720 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06․12․2026թ․
6.769 Դազիմ 500 կարբենդազիմ 500 թրջվող փոշի 06․12․2026թ․
6.770 Պրոպիշանս ԷԽ պրոպիկոնազոլ 250 էմուլսիոն խտածո 28.02.2027թ.
6.771 Վիտաշանս, ՋԴՀ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 28.02.2027թ.
6.772 Ստրոբիշանս պրո, ՍԽ ազօքսիստրոբին + ցիպրոկոնազոլ 200+80 սուսպենզիայի խտածո 28.02.2027թ.
6.773 Տանոշանս ֆամօքսադոն + ցիմօքսանիլ 250+250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 28.02.2027թ.
6.774 Պրոպիկոնազոլ Արիա 25% ԽԷ պրոպիկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 28.02.2027թ.
6.775 Հեքսակոնազոլ Արիա 5% ԽՍ հեքսակոնազոլ 50 խտացված սուսպենզիա 28.02.2027թ.
6.776 Ֆարմայոդ յոդ 100 գլիկոլային լուծույթ 28.02.2027թ.
6.777 Միկրոթիոլ Սպեցիալ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 28.02.2027թ.
6.778 Բլու Բորդո Դիսպերս պղնձի սուլֆատ + կալցիումի հիդրօքսիդ 200 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 28.02.2027թ.
6.779 Ագրիդիֆ ԱԼՍ դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 28.02.2027թ.
6.780 Դայնեմիկ WP X Bacillus amyloliquefaciens 1x106 ԳԱՄ/գ թրջվող փոշի 28.02.2027թ.
6.781 Տրիաֆիտ ՋԴՀ դիֆենոկոնազոլ + դիմետոմորֆ + մետալաքսիլ 50+40+40 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 28.02.2027թ.
6.782 Ֆենոմեն կապտան + ֆլուտրիաֆոլ 780+20 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 28.02.2027թ.
6.783 Ֆունգուրան-OH 50 պղնձի հիդրօքսիդ 770 թրջվող փոշի 12.04.2027թ.
6.784 Սկորտ դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա 12.04.2027թ.
6.785 Միրակլ 10% EC պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա 31.05.2027թ.
6.786 Կառլո 30% SC կռեզօքսիմ- մեթիլ+բոսկալիդ 100+200 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
6.787 Պիրուս 400 Ս․Կ․ պիրիմեթանիլ 400 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
6.788 Գեկատա, ԿՄԷ դիֆենոկոնազոլ+տետրակոնազոլ 120+60 միկրոէմուլսիայի խտածո 31.05.2027թ.
6.789 Ինտրադա, ՍԿ ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
6.790 Ինսայդ, ՍԿ դիմետոմորֆ+ֆլուազինամ 200+200 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
6.791 Կլեյմոր, ՍԿ ֆլուդիօքսոնիլ 200 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
6.792 Կոլոսալ տեբուկոնազոլ 250 էմուլսիայի խտածո 31.05.2027թ.
6.793 Կումիր եռահիմն պղնձի սուլֆատ 345 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
6.794 Պրիամ, ԿԷ ցիպրոդինիլ 250 էմուլսիայի խտածո 31.05.2027թ.
6.795 Սիլլիտ 400 ՍԿ դոդին 400 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
6.796 Ազումո ծծումբ 800 ջրում լուծվող հատիկներ 31.05.2027թ.
6.797 Հեղուկ Ծծումբ ծծումբ 800 խտացված կախույթ 31.05.2027թ.
6.798 Ծծումբ 98.5% ծծումբ 985 փոշի 31.05.2027թ.
7. Սնկասպան ախտահանիչներ
7.001 Դիվիդենդ դիֆենոկոնազոլ 30 խտացված կոնցենտրատ 05.10.2021թ.
7.002 Մոնսերեն պենցիկուրոն 125 խտացված կախույթ 05.10.2021թ.
7.003 Ռաքսիլ տեբուկոնազոլ 60 խտացված կոնցենտրատ 05.10.2021թ.
7.004 Դիվիդենդ սթար 036 դիֆենոկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ 30 + 6.3 խտացված կոնցենտրատ 22.08.2024թ.
7.005 Կոնիլ դինիկոնազոլ 10 փոշի 05.10.2021թ.
7.006 Դոսպեխ տեբուկոնազոլ 60 խտացված սուսպենզիա 05.10.2021թ.
7.007 Ատտիկ դիֆենոկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ 30 + 6.3 խտացված կախույթ 03.02.2026թ.
7.008 Դիվերիդենտ սթար դիֆենոկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ 30 + 6.25 Խտացված կախույթ 05.10.2021թ.
7.009 Վեքսիլ տեբուկոնազոլ 60 խտացված սուսպենզիա 03.05.2024թ.
7,010 Սելիս տիամետօքսամ + դիֆենոկոնազոլ + ֆլուդիօքսոնիլ 262.5 + 25 + 25 խտացված կախույթ 21.04.2021թ.
7,011 Ֆոլմեքս տեբուկոնազոլ տեբուկոնազոլ սորուն սուսպենզիոն խտածո 28.08.2023թ.
7.012 Րութշիլդ Trichoderma harzianum Rifai T – 22շտամ 10 մլն սպոր/գ Հատիկներ (գրանուլներ) 22.08.2024թ.
7.013 Րութշիլդ ԹՓ Trichoderma harzianum Rifai T – 22շտամ 10 մլն սպոր/գ Թրջվող փոշի 22.08.2024թ.
7.014 Ագրիտեբ ՆՖ տեբուկոնազոլ 60 սորուն կոնցենտրատ 25.11.2024թ.
7.015 Դինիզոլ դինիկոնազոլ Մ 20 թրջվող փոշի 03.02.2026թ.
8. Մոլախոտասպան պատրաստուկներ (հերբիցիդներ)
8.013 Գեզագարդ պրոմետրին 500 խտացված կախույթ 03.05.2024թ.
8.043 Ստոմպ 330 EC պենդիմեթալին 330 խտացված էմուլսիա 18.03.2024թ.
8.049 Տոպիկ կլոդինաֆոպ-պրոպարգիլ + անտիդոտ 80 + 20 խտացված էմուլսիա 03.05.2024թ.
8,060 Մետկոր մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 22.08.2024թ.
8.093 Արկադե 880 պրոսուլֆոկարբ + մետրիբուզին 800 + 80 խտացված էմուլսիա 03.05.2024թ.
8.095 Գրոդիլ Մաքսի 375 ամիդոսուլֆուրոն + նատրիումի յոդսուլֆուրոնմեթիլ + անտիդոտ 100 + 25 + 250 յուղային դիսպերսիա 06.06.2024թ.
8.098 Բոռա 5 խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 50 խտացված էմուլսիա 28.08.2023թ.
8.126 Ռեգլոն սուպեր 150 դիկվատ 150 ջրային լուծույթ 22.08.2024թ.
8.129 2.4 Դ Ամինկա 500 2.4 դիմեթիլամինային աղ 500 ջրային լուծույթ 18.03.2024թ.
8.133 Գալիգան Օքսիֆլուորֆեն 240 Խտացված էմուլսիա 05.10.2023թ.
8.143 Մերի 540 գլիֆոսատ 540 ջրային լուծույթ 26.12.2023թ.
8.144 Հարոլին 720 2.4 Դ ամինային աղ 720 ջրային լուծույթ 26.12.2023թ.
8.145 Բուզին 700 մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 26.12.2023թ.
8.159 Բալերոն 2.4-Դ (2 էթիլհեքսիլային եթեր) + ֆլորասուլամ 410 + 7.4 խտացված էմուլսիա 21.04.2021թ.
8,160 Ացետ ացետոքլոր 900 խտացված էմուլսիա 21.04.2021թ.
8.161 Իմազա իմազամոքս + իմազապիր 33 + 15 ջրում լուծվող խտածո 21.04.2021թ.
8.162 Բաստա 150 ամոնիումի գլյուֆոսինատ 150 լուծվող խտածո 21.04.2021թ.
8.163 Պրիմադոննա 2.4-Դ թթու + ֆլորասուլամ 200 + 3.7 սուսպենզիոն էմուլսիա 16.08.2026թ.
8.164 Սպրուտ էքստրա գլիֆոսատ 540 ջրային լուծույթ 16.08.2026թ.
8.165 Դրոտիկ 2.4 Դ թթու 400 կոլոիդային լուծույթի խտածո 16.08.2026թ.
8.166 Պրոմետրին 500 պրոմետրին 500 թրջվող փոշի 26.12.2023թ.
8.167 Սենկրոն մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 29.12.2021թ.
8.168 Գլիֆոս գլիֆոսատ 720 ջրում դիսպերսվող գրանուլներ 29.12.2021թ.
8.169 Մետպար մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 02.03.2022թ.
8,170 Պրիմա սուպեր ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ 100 խտացված էմուլսիա 02.03.2022թ.
8.171 Տորպեդո գլիֆոսատ 480 ջրային լուծույթ 02.03.2022թ.
8.172 Բ Ֆու խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ 50 էմուլսիայի կոնցենտրատ 02.03.2022թ.
8.173 Գլիֆոնատե 48 գլիֆոսատ 480 ջրային լուծույթ 05.05.2022թ.
8.174 Ագիլ 100 պրոպակվիզաֆոպ 100 խտացված էմուլսիա 28.02.2027
8.175 Ստոնպ պենդիմեթալին 330 խտացված էմուլսիա 05.05.2022թ.
8.176 Ուրադան մաքս գլիֆոսատ 757 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 05.05.2022թ.
8.177 Բալերին 2.4-դ + ֆլորասուլամ 410 + 7.4 սուսպենզիոն էմուլսիա 05.05.2022թ.
8.178 Յունկերնուտ իմազամօքս 40 ջրալուծ խտածո 05.05.2022թ.
8.179 Պիվոկ իմազետապիր 100 ջրային խտություն 05.05.2022թ.
8,180 Գրին ստար տրիբենուրոն-մեթիլ 75 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 05.05.2022թ.
8.181 Բոմբա պլյուս տրիբենուրոն-մեթիլ + ֆլորասուլամ 563 + 187 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 05.05.2022թ.
8.182 Սոյամ բենտազոն + իմազամօքս 480 + 22.4 ջրում լուծվող խտածո 05.05.2022թ.
8.183 Կրեդիտ իքստրիմ գլիֆոսատ 540 ջրալուծ խտածո 27.11.2022թ.
8.184 2.4-Դ ամինային աղ 720 2.4-Դ դիմեթիլ ամինային աղ 720 ջրային լուծույթ 27.12.2022թ.
8.185 Գլիֆոսատ Գիահ գլիֆոսատ 410 ջրային լուծույթ 27.12.2022թ.
8.186 Օքսիֆլուորֆեն Գիահ օքսիֆլուորֆեն 240 խտացված էմուլսիա 27.12.2022թ.
8.187 Մետրիբուզին Գիահ մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
8.188 Գալօքսիֆոպ - Ր - Մեթիլ Գիահ գալօքսիֆոպ - Ր - մեթիլ 108 խտացված էմուլսիա 27.12.2022թ.
8.189 2.4Դ-Ամինա 2.4 դիմեթիլամինային աղ 720 ջրային լուծույթ 27.12.2022թ.
8,190 Վալսաբուզին Էլիտ մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 27.12.2022թ.
8.191 Վալսագլիֆ Էլիտ գլիֆոսատ 480 ջրային լուծույթ 27.12.2022թ.
8.192 Վալսամին Էլիտ 2.4 դիմեթիլամինային աղ 720 ջրային լուծույթ 27.12.2022թ.
8.193 Լենդե գլիֆոսատ 480 ջրային լուծույթ 27.12.2022թ.
8.194 Ֆելօկս գլիֆոսատ 750 ջրում լուծվող հատիկներ 27.12.2022թ.
8.195 Ֆլոպ Էլիտ ֆլուազիֆոպ Պ բութիլ + պիրակլոստրոբին 150 + 555 հեղուկ 14.03.2023թ.
8.196 Վալսատոպ Էլիտ պենդիմեթալին 330 խտացված էմուլսիա 14.03.2023թ.
8.197 Վալսագարդ Էքստրա Էլիտ ացետոքլոր 840 խտացված էմուլսիա 14.03.2023թ.
8.198 Պլուգգեր տրիբենուրոն-մեթիլ + մեթսուլֆուրոն-մեթիլ 625 + 125 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06.04.2023թ.
8.199 Մորիոն իզոպրոտուրոն + դիֆլյուֆենիկան 500 + 100 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 06.04.2023թ.
8,200 Ֆաբիան իմազետապիր + քլորիմուրոն-էթիլ 450 + 150 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06.04.2023թ.
8.201 Գալիոն կլոպիրալիդ + պիկլորամ 300 + 75 ջրային լուծույթ 06.04.2023թ.
8.202 Մագնում մեթսուլֆուրոն-մեթիլ 600 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06.04.2023թ.
8.203 Կորսար բենտազոն 480 ջրալուծ խտածո 06.04.2023թ.
8.204 Լաստիկ Տոպ ֆենոքսապրոպ-Պ-էթիլ + կլոդինաֆոպ-պրոպարգիլ + անտիդոտ կլոկվինտոսետ-մեքսիլ 90 + 60 + 40 էմուլսիայի յուղային կոնցենտրատ 06.04.2023թ.
8.205 Պարադոկս իմազամոքս 120 ջրում լուծվող կոնցենտրատ 06.04.2023թ.
8.206 Մագնում սուպեր տրիբենուրոն-մեթիլ + մեթսուլֆուրոն-մեթիլ 450 + 300 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06.04.2023թ.
8.207 Գայտան պենդիմեթալին 330 սուսպենզիայի կոնցենտրատ 06.04.2023թ.
8.208 Սուխովեյ դիկվատ 150 ջրային լուծույթ 06.04.2023թ.
8.209 Պիլոտ մետամիտրոն 700 ջրասուսպենզիոն կոնցենտրատ 06.04.2023թ.
8,210 Տրանշ սուպեր մետազաքլոր + կվինմերակ 333 + 83 սուսպենզիոն խտածո 06.04.2023թ.
8.211 Գրեյդեր իմազապիր 250 ջրում լուծվող խտածո 06.04.2023թ.
8.212 Գամբի պրոմետրին 500 սուսպենզիայի կոնցենտրատ 06.04.2023թ.
8.213 Էգիդա մեզոտրիոն 480 սուսպենզիոն կոնցենտրատ 06.04.2023թ.
8.214 Դուբլոն գոլդ նիկոսուլֆուրոն + տիֆենսուլֆուրոն - մեթիլ 600 + 150 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06.04.2023թ.
8.215 Տրիցեպս տրիֆլուսուլֆուրոն-մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 06.04.2023թ.
8.216 Գաուր օքսիֆլուորֆեն 240 էմուլսիայի կոնցենտրատ 06.04.2023թ.
8.217 Գորգոն ՄՑՊԱ + պիկլորամ 350 + 150 ջրալուծ կոնցենտրատ 06.04.2023թ.
8.218 Կամելոտ Ս-մեթոլաքլոր + տերբութիլազին 312.5 + 187.5 սուսպենզիոն էմուլսիա 06.04.2023թ.
8.219 Սիմբա Ս-մեթոլաքլոր 960 խտացված էմուլսիա 06.04.2023թ.
8,220 Գերբիտոքս ՄՑՊԱ 500 ջրում լուծվող կոնցենտրատ 06.04.2023թ.
8.221 Դուբլոն նիկոսուլֆուրոն 40 սուսպենզիայի կոնցենտրատ 06.04.2023թ.
8.222 Տորնադո 540 գլիֆոսատ 540 ջրային լուծույթ 06.04.2023թ.
8.223 Դեյմոս դիկամբա 480 ջրում լուծվող կոնցենտրատ 06.04.2023թ.
8.224 Ամիոմեքս պլյուս նատրիումի յոդսուլֆուրոնմեթիլ, ամիդոսուլֆուրոն, մեֆենպիր-դիէթիլ 25+100+250 յուղային դիսպերսիա 28.08.2023թ.
8.225 Միստրալ մետրիբուզին 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 05.10.2023թ.
8.226 Պենդիգան պենդիմեթալին 330 խտացված էմուլսիա 05.10.2023թ.
8.227 Ագրիմին 2.4 Դ ԱԼՍ 2.4 դիմեթիլ ամինային աղ 725 ջրային լուծույթ 05.10.2023թ.
8.228 Կլինին գլիֆոսատ 480 ջրային լուծույթ 21.11.2023թ.
8.229 Գլիֆոսատ ԻՊԱ գլիֆոսատ 480 լուծվող խտանյութ 20.02.2024թ.
8,230 Լեոն 36 ՋԼ գլիֆոսատ 360 ջրալուծ խտածո 20.02.2024թ.
8.231 Օվսյուգեն սուպեր ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ + կլոկվինտոսետ-մեկսիլ (անտիդոտ) 140 +47 խտացված էմուլսիա 20.02.2024թ.
8.232 Գեյզեր բենտազոն+ խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ 300 +45 կոլլոիդ լուծույթի կոնցենտրատ 20.02.2024թ.
8.233 Բետարեն սուպեր ՄԴ, (126+63+21գ/լ) Էթոֆումեզատ+ ֆենմեդիֆամ + դեսմեդիֆամ 126 +63 +21 խտացված էմուլսիա 20.02.2024թ.
8.234 Զոնտրան մետրիբուզին 250 կոլլոիդ լուծույթի կոնցենտրատ 20.02.2024թ.
8.235 Բետարեն 22 (110+110 գ/լ) Ֆենմեդիֆամ + դեսմեդիֆամ 110 +110 խտացված էմուլսիա 20.02.2024թ.
8.236 Գրանատ տրիբենուրոն-մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 20.02.2024թ.
8.237 Ֆորվարդ խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ 60 յուղային էմուլսիայի կոնցենտրատ 20.02.2024թ.
8.238 Շկվալ իմազապիր 250 ջրում լուծվող կոնցենտրատ 20.02.2024թ.
8.239 Կասսիուս ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում լուծվող փոշի 20.02.2024թ.
8,240 Լորնետ կլոպիրալիդ 300 ջրային լուծույթ 20.02.2024թ.
8.241 Ռաունդապ ՊՐՈ գլիֆոսատ 502 ջրային լուծույթ 20.02.2024թ.
8.242 Ռոկկի Տուրբո ՄՑՊԱ կալիումական աղ+ Դիկամբա նատրիումական աղ 357 +44 ջրային լուծույթ 20.02.2024թ.
8.243 Ռոկկի ՄՑՊԱ (դիմեթիլամինային աղ) 918.6 ջրային լուծույթ 20.02.2024թ.
8.244 Լաբրադոր էքստրա խիզալոֆոպ- Պ-Էթիլ 50 խտացված էմուլսիա 20.02.2024թ.
8.245 Ագրոսար գլիֆոսատ իզոպրոպիլամինային աղ 480 ջրային լուծույթ 20.02.2024թ.
8.246 Պոստ սեթօքսիդիմ 180 խտացված էմուլսիա 20.02.2024թ.
8.247 Զենկոր Լիկվիդ 600 Մետրիբուզին 600 խտացված կախույթ 06.06.2024թ.
8.248 2.4 Դ Դիմեթիլ ամինային աղ- Ա 720 գր/լ ԼԽ Դիմեթիլ ամինային աղ 720 Լուծվող խտություն 22.08.2024թ.
8.249 Պրոմետրին-Գ 500 գր/լ ԽԿ Պրոմետրին 500 խտացված կախույթ 22.08.2024թ.
8.250 Դիալեն սուպեր 2.4-Դ թթու+դիկամբա 344+120 Լուծվող խտություն 22.08.2024թ.
8.251 Վալսագարդ Սուպեր Ֆենօքսապրոպ Պ-էթիլ+Մեֆենպիր Դի Էթիլ անտիդոտ 69+75 Խտացված էմուլսիա 22.08.2024թ.
8.252 Տարգա-սուպեր ԴԺ Խիզալաֆոպ-Պ-էթիլ 51.6 Էմուլսիայի կոնցենտրատ 22.08.2024թ.
8.253 Սիտկոր Մետրիբուզին 700 Թրջվող փոշի 22.08.2024թ.
8.254 Ագրիրիմ ՆՖ ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում լուծվող հատիկներ 25.11.2024թ.
8.255 Ագրիմետ ՆՖ մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 25.11.2024թ.
8.256 Ագրինուրոն ԱԼՍ տրիբենուրոն – մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 25.11.2024թ.
8.257 Ագրիֆենոքս ԱԼՍ ֆենօկսապրոպ-Պ - էթիլանտիդոտ կլոկվինտոսետ - մեքսիլ 69+34.5 ջրային էմուլսիա 25.11.2024թ.
8.258 Ագրիպրոմ ՆՖ պրոմետրին 500 խտացված կախույթ 25.11.2024թ.
8.259 Ագրինուրոն ՆՖ տրիբենուրոն-մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 25.11.2024թ.
8.260 Ագրիմետ ԱԼՍ մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 25.11.2024թ.
8.261 Կլինի (Klini) գլիֆոսատ - ֆոսֆորական թթվի ածացյալներ 360 ջրալուծ խտածո 25.11.2024թ.
8.262 Արկադե 880 պրոսուլֆոկարբ + մետրիբուզին 800+80 խտացված էմուլսիա 25.11.2024թ.
8.263 Ռիմսուլֆուրոն 250 գ/կգ ՋԴՀ ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 25.11.2024թ.
8.264 Խիզալոֆոպ -պ-էթիլ, 51.6 գր/լ ԽԷ խիզալոֆոպ -պ-էթիլ 51.6 խտացված էմուլսիա 25.11.2024թ.
8.265 Ուրագան Ֆորտե գլիֆոսատ 500 ջրային լուծույթ 25.11.2024թ.
8.266 Գլիֆովիտ (Glyfovit) գլիֆոսատ 480 լուծվող կոնցենտրատ 25.11.2024թ.
8.267 Պրոմետրին Հեղուկ պրոմետրին 500 էմուլսիոն կոնցենտրատ 25.11.2024թ.
8.268 Տիմորեքս Գոլդ թեյի ծառի էքստրակտ (Melaleuca alternifolia) 222.5 էմուլսիայի խտանյութ 25.11.2024թ.
8.269 Պրոգրանիկ Մեգա կրեոսոտի բուսական էքստրակտ 950 խտացված էմուլսիա 25.11.2024թ.
8.270 Վեդֆինիշ 2,4-դիմեթիլ ամինային աղ 720 ջրային լուծույթ 27.12.2024թ.
8.271 2,4Դի Ամինային Աղ(2,4 Di Amine Salt) 2,4-դիմեթիլ ամինային աղ 688 լուծելի խտանյութ 27.12.2024թ.
8.272 Ռաունդապ (Raundap) գլիֆոսատ 360 ջրալուծ խտածո 27.12.2024թ.
8.273 Գոլդ Ստար (Gold Star) տրիբենուրոն-մեթիլ 750 ջրում լուծվող հատիկներ 27.12.2024թ.
8.274 Պանդա Ֆորտե (Panda Forte) պենդիմենթալին 330 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
8.275 Անտիսապա (Antisapa) մետրիբուզին 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 27.12.2024թ.
8.276 Տիվիտուս (Tivitus) ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում լուծվող գրանուլներ 27.12.2024թ.
8.277 Գալաքսի 240 EC (Galaxy 240 EC) օքսիֆլուորֆեն 240 խտացված էմուլսիա 27.12.2024թ.
8.278 Գլիֆիդ գլիֆոսատ 360 հեղուկ 27.12.2024թ.
8.279 Ինպերիալ իմազապիր 250 հեղուկ 27.12.2024թ.
8.280 Մակ Գոալ օքսիֆլուորֆեն 240 էմուլսիայի կոնցենտրատ 27.12.2024թ.
8.281 Մակ Բուզին մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 27.12.2024թ.
8.282 Պրոմետ պրոմետրին 500 թրջվող փոշի 17.03.2025թ.
8.283 Պանդա պենդիմեթալին 330 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
8.284 Մետրին պրոմետրին 500 թրջվող փոշի 13.04.2025թ.
8.285 Ֆենոքս Սուպեր ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ + անտիդոտ 100+27 խտացված էմուլսիա 13.04.2025թ.
8.286 Պրոմետրին ԴԺԻ պրոմետրին 500 թրջվող փոշի 13.04.2025թ.
8.287 Կանսա Գոլիահտ 2E օքսիֆլուորֆեն 240 էմուլսիայի խտածո 17.06.2025թ.
8.288 Ստոմպ Էքստրա ՄԿՍ պենդիմեթալին 450 միկրոկապսուլացված սուսպենզիա 17.06.2025թ.
8.289 Զումեր ՍԽ գլիֆոսատ + օքսիֆլուորֆեն 360+30 սուսպենզիայի խտածո 17.06.2025թ.
8.290 Ռեվա խիզալոֆոպ-Պ-տեֆուրիլ 40 խտացված էմուլսիա 17.06.2025թ.
8.291 Կամբա Սուպեր 2,4-Դ (2 էթիլհեքսիլի եթեր) + դիկամբա 344+120 ջրային լուծույթ 17.06.2025թ.
8.291/1 Բիցեպս Գարանտ (Biceps Garant) դեսմեդիֆամ + ֆենմեդիֆամ + էթոֆումեզատ 70+90+110 խտացված էմուլսիա 26.08.2025թ.
8.292 Բալերինա 2,4-Դ թթու (բարդ 2-էթիլհեքսիլային եթերի ձևով) + ֆլորասուլամ 410 + 7.4 սուսպենզիոն էմուլսիա 26.08.2025թ.
8.293 Լազուրիտ մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 26.08.2025թ.
8.294 Տորնադո 500 գլիֆոսատ թթու (իզոպրոպիլամինային աղ) 500 ջրային լուծույթ 26.08.2025թ.
8.295 Ռաունդապ Էքստրա (Raundap Extra) գլիֆոսաթթու կալիումական աղի ձևով 540 ջրալուծ խտածո 26.08.2025թ.
8.296 Խակեր կլոպիրալիդ 750 ջրում լուծվող հատիկներ 26.08.2025թ.
8.297 Էսկուդո (Eskudo) ռիմսուլֆուրոն 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 26.08.2025թ.
8.298 Կվիկստեպ կլետոդիմ + գալօքսիֆոպ-P-մեթիլ 130+80 էմուլսիայի յուղային կոնցենտրատ 26.08.2025թ.
8.299 Միուրա խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ 125 խտացված էմուլսիա 26.08.2025թ.
8.300 Լաստիկ Էքստրա ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ + կլոկվինտոսետ-մեկսիլ (անտիդոտ) 70+40 խտացված էմուլսիա 26.08.2025թ.
8.301 Մորտիրա տրիբենուրոն-մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 26.08.2025թ.
8.302 Բոմբա տրիբենուրոն-մեթիլ + ֆլորասուլամ 563+187 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 26.08.2025թ.
8.303 Դեմետրա ֆլուրօքսիպիր 350 խտացված էմուլսիա 26.08.2025թ.
8.304 Քուադ Սուպեր SC դեսմեդիֆամ + ֆենմեդիֆամ + էթոֆումեզատ + մեթամետրոն 70 + 60 + 60 + 250 խտացված կախույթ 15.10.2025թ.
8.305 Զենկորո մետրիբուզին 700 ջրում լուծվող հատիկներ 15.10.2025թ.
8.306 Գլիֆոսատ 720 գլիֆոսատ 720 ջրում լուծվող հատիկներ 15.10.2025թ.
8.307 Պումաս ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ 69 յուղաջրային էմուլսիա 15.10.2025թ.
8.308 Ստոմպո պենդիմեթալին 330 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
8.309 Տարգաս խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 51.6 խտացված էմուլսիա 15.10.2025թ.
8.310 2,4 Դ 720 դիմեթիլ ամինային աղ 720 լուծվող խտածո 15.10.2025թ.
8.311 Տիտուսո ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
8.312 Գեզոգարդ պրոմետրին 500 խտացված կախույթ 15.10.2025թ.
8.313 Գլիֆոսատ 480 գլիֆոսատ 480 ջրային լուծույթ 15.10.2025թ.
8.314 Գեզոգարդ Ագրո պրոմետրին 500 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
8.315 Զերո գլիֆոսատ 360 ջրային լուծույթ 15.10.2025թ.
8.316 Զինո մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 15.10.2025թ.
8.317 Դիկամբա 480 դիկամբա 480 ջրային լուծույթ 15.10.2025թ.
8.318 Գլիֆովիտ Էքստրա գլիֆոսատ 663 հոսող խտածո 15.10.2025թ.
8.319 Կվին Ստար Մաքս խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 125 էմուլսիոն կախույթ 15.10.2025թ.
8.320 Ագենտ 2,4 Դ (2 էթիլհեքսիլի եթեր) + ֆլորասուլամ 300+6.25 էմուլսիոն կախույթ 15.10.2025թ.
8.321 Սելեֆիտ պրոմետրին 500 կախույթի խտածո 15.10.2025թ.
8.322 Գլիֆո գլիֆոսատ 480 ջրալուծ խտածո 15.10.2025թ.
8.323 Գրանմուն տրիբենուրոն-մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
8.324 Տապիրոշանս, ՋԼԽ իմազետապիր 100 ջրում լուծվող խտանյութ 15.10.2025թ.
8.325 Շանս ԴԿԲ, ՋԼ դիկամբայի թթուներ՝ սիմեթիլամինային աղերի տեսքով 480 ջրային լուծույթ 15.10.2025թ.
8.326 Գլիֆոշանս Սուպեր, ՋԼ գլիֆոսատի թթու (կալիումական աղ) 540 ջրային լուծույթ 15.10.2025թ.
8.327 Շանսգարդ, ՍԿ պրոմետրին 500 սուսպենզիայի կոնցենտրատ 15.10.2025թ.
8.328 Շանստի, ՋԴՀ տիֆենսուլֆուրոն - մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
8.329 Շանստար, ՋԴՀ տրիբենուրոն - մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
8.330 Շանսյուգեն, ՋԷ ֆենօքսապրոպ-Պ - էթիլ 69 ջրային էմուլսիա 15.10.2025թ.
8.331 Լերաշանս, ՋԼ կլոպիրալիդ + պիկլորամ 267 + 67 ջրային լուծույթ 15.10.2025թ.
8.332 Զենկոշանս, ԿԽ մետրիբուզին 600 կախույթի խտանյութ 15.10.2025թ.
8.333 Պրիշանս, ԿԷ 2.4-Դ (2 էթիլհեքսիլային եթեր) + ֆլորասուլամ 300 + 6.25 կախույթի էմուլսիա 15.10.2025թ.
8.334 Իմազոշանս, ՋԼ իմազամոքս 40 ջրային լուծույթ 15.10.2025թ.
8.335 Եվրոշանս, ՋԼԽ իմազամոքս + իմազապիր 33 + 15 ջրում լուծվող խտանյութ 15.10.2025թ.
8.336 Գալոշանս, ԷԽ գալօքսիֆոպ-Պ-մեթիլ 104 էմուլսիայի խտանյութ 15.10.2025թ.
8.337 Շանտուս, ՋԴՀ ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 15.10.2025թ.
8.338 Դիկոշանս, ՋԼ դիկվատ (դիբրոմիդ) 150 ջրային լուծույթ 15.10.2025թ.
8.339 Պումա Սուպեր Պլյուս ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ 100 խտացված էմուլսիա 03.02.2026թ.
8.340 Ագրիմին 2,4Դ ՆՖ 2,4-Դ ամինային աղ 725 ջրային լուծույթ 03.02.2026թ.
8.341 Ագրիֆոսատ 75Գ ՆՖ գլիֆոսատ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 03.02.2026թ.
8.342 Ագրիպրոմ ԹՓ ՆՓ պրոմետրին 500 թրջվող փոշի 03.02.2026թ.
8.343 Իդեալ ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ + մեֆենպիրդիէթիլ 69 + 75 ջրայուղային էմուլսիա 03.02.2026թ.
8.344 Պրոպելլանտ պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 607 ջրային լուծույթ 03.02.2026թ.
8.345 Մետրին-Գ 500 ԽԿ պրոմետրին 500 խտացված կախույթ 03.02.2026թ.
8.346 Գլիֆոնատ 480 գլիֆոսատ 480 ջրալուծ խտածո 03.02.2026թ.
8.347 2,4-դիմեթիլ Ամինային Աղ 720 2,4-դիմեթիլ ամինային աղ 720 լուծվող խտանյութ 03.02.2026թ.
8.348 Զենկոար Սուպեր մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 03.02.2026թ.
8.349 Բալերոն 2,4-Դ (2 էթիլհեքսիլային եթեր) + ֆլորասուլամ 410+7.4 սուսպենզիոն էմուլսիա 13.04.2026թ.
8.350 Գոլտիքս մեթամիտրոն 700 ջրում դիսպերսվող միկրոհատիկներ 13.04.2026թ.
8.351 Պանտերա 40 ԽԷ խիզալոֆոպ-Պ-տեֆուրիլ 40 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
8.352 Պրոմետ պրոմետրին 500 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
8.353 Ազադ Ամինեքս 2,4-Դ (դիմեթիլ ամինային աղ) 720 ջրային լուծույթ 13.04.2026թ.
8.354 Ազադ Գլիֆոմաքս գլիֆոսատ իզոպրոպիլամինային աղ 480 ջրային լուծույթ 13.04.2026թ.
8.355 Ազադ Պենդիմաքս պենդիմենթալին 330 խտացված էմուլսիա 13.04.2026թ.
8.356 Ազադ Պրոմեմաքս պրոմետրին 500 խտացված կախույթ 13.04.2026թ.
8.357 Ազադ Պանտերա խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 50 խտացված էմուլսիա 02.06.2026թ.
8.358 Ամինոսփրեյ 2,4-Դ դիմեթիլ ամինային աղ 720 լուծելի խտանյութ (հեղուկ) 02.06.2026թ.
8.359 Դրագուն խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 50 էմուլսիոն խտածո 02.06.2026թ.
8.360 Պոպտրին պրոմետրին 500 սուսպենզիոն խտածո 02.06.2026թ.
8.361 Թայգր Իքստրա մետրիբուզին 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 02.06.2026թ.
8.362 Ռիդաուն Իքստրա գլիֆոսատի ամոնիումային աղ 757 լուծելի հատիկներ 02.06.2026թ.
8.363 Զենկոար Սուպեր մետրիբուզին 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 02.06.2026թ.
8.364 Տրիֆլուրալին 480 Գ/Լ EC տրիֆլուրալին 480 խտացված էմուլսիա 02.06.2026թ.
8.365 Ռեգլոն Էյր դիկվատ 200 ջրային լուծույթ 16.08.2026թ.
8.366 Խիզակ խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 50 էմուլսիայի կոնցենտրատ 16.08.2026թ.
8.367 Գլիֆոսատ Թոփ 480 գլիֆոսատ 480 լուծվող խտածո 16.08.2026թ.
8.368 Գլիֆոսատ Թոփ 880 գլիֆոսատ 880 լուծվող հատիկներ 16.08.2026թ.
8.369 Ազադ Տիտուս ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 16.08.2026թ.
8.370 Ազադ Զենկոմաքս մետրիբուզին 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 16.08.2026թ.
8.371 Ագրիմետ ԿԿՊ մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի 06․12․2026թ․
8.372 Բայրոն 2,4-Դ դիէթիլ հեքսիլ եթեր + ֆլորասուլամ 453+6 կախույթային էմուլսիա 06․12․2026թ․
8.373 Ասֆալտ 480 գլիֆոսատ 480 ջրալույծ խտածո 06․12․2026թ․
8.374 Բ ֆու խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 50 էմուլսիայի կոնցենտրատ 06․12․2026թ․
8.375 Շոտտոպ պենօքսուլամ + ցիհալոֆոպ-բութիլ 13+100 յուղային դիսպերսիա 06․12․2026թ․
8.376 Նամինի Դժի նատրիումի բիսպիրիբակ 400 խտացված էմուլսիա 06․12․2026թ․
8.377 Ռիդոմիլոս մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 ջրում դիսպերսվող փոշի 06․12․2026թ․
8.378 Արսենալ իմազապիր 250 լուծվող խտանյութ 06․12․2026թ․
8.379 Բոսֆոր, ԷԽ օքսիֆլուորֆեն 240 էմուլսիայի խտածո 28.02.2027թ.
8.380 Շանս 24, ԷԽ 2,4-Դ թթու (բարդ 2-էթիլհեքսիլային եթեր) 564 էմուլսիայի խտածո 28.02.2027թ.
8.381 Կլետոշանս, ԷԽ կլետոդիմ 240 էմուլսիայի խտածո 28.02.2027թ.
8.382 Ագրոշանս, ՋԼԽ ՄՑՊԱ թթվի (դիմեթիլամինային + կալիումական + նատրիումական աղեր, խառնուրդ) 500 ջրում լուծվող խտածո 28.02.2027թ.
8.383 Բետաշանս Տրիո, ԷԽ էթոֆումեզատ + ֆենմեդիպամ + դեսմեդիպամ 112+91+71 էմուլսիոն խտածո 28.02.2027թ.
8.384 Ագրիֆոպ ԱԼՍ խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 125 էմուլսիայի կոնցենտրատ 28.02.2027թ.
8.385 Ագրիֆոսատ ԱԼՍ գլիֆոսատ 410 ջրային լուծույթ 28.02.2027թ.
8.386 Ագրիֆոսատ 71Գ ԱԼՍ գլիֆոսատ 710 ջրում լուծվող հատիկներ 28.02.2027թ.
8.387 Պարադոքս իմազամօքս 120 ջրալուծ խտածո 31.05.2027թ.
8.388 Բալերինա Ֆորտե 2,4-Դ թթու (բարդ 2-էթիլհեքսիլային եթերի ձևով) + պիկլորամ+ ֆլորասուլամ 300+37․5+10 սուսպենզիոն էմուլսիա 31.05.2027թ.
8.389 Գլիֆոնատե 48 գլիֆոսատ իզոպրոպիլամինային աղ 480 ջրային լուծույթ 31.05.2027թ.
9. Կենսաբանական ակտիվ նյութեր
9.001 Բուտոն գիբերելինային թթվի նատրիումական աղ 05.10.2021թ.
9.002 Հետերոաուքսին իդոլիլ 3 քացախաթթու 05.10.2021թ.
9.003 Գումատ կալիա հումինային թթուների կալիումական աղ 05.10.2021թ.
9.004 Գումատ նատրիա հումինային թթուների նատրիումական աղ 05.10.2021թ.
9.005 Ցիրկոն հիդրօքսիդարչնային թթու 05.10.2021թ.
9.006 Գումատ ՋԼԽ Բայկալ նատրիում, բայկալ կալիում, հումատային թթուներ, սնուցող միկրոտարրեր 150, 170, 70, 75, 84-86, Ջրում լուծվող խտածո 11.04.2022թ.
9.007 Կելպակ Ecklonia maxima ջրիմուռի մզվածք 99.98% 16.08.2026թ.
10. Աճի խթանիչներ
10.001 ԽԷՖԿ էթաֆոն 480 ջրային լուծույթ ՌԴ, «Շչոլկովո Ագրոքիմ» ԲԸ 16.08.2026թ.
10.002 Սվիտ մոնո-դի-տրի - պոլիսախարիդներ, MgO, CaO, B, Zn, ուրոնիկ թթուներ 25%, 1%, 10%, 0.1%, 0.01%, 0.2% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
10.003 Բենեֆիտ ՊԶ N, օրգանական նյութեր, կենսաբանական ծագման օրգանական ածխածին (C) 7.2%, 20.6%, 12% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
10.004 Զերեբրա Ագրո 500 կոլոիդային արծաթ + 100 պոլիհեքսամետիլեն - բուգանիտ հիդրոքլորիդ 500 + 100 հեղուկ ՌԴ, «Ագրոքիմիա-Նովոսերգիեվկա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
10.005 Ռէգգի քլորմեկվատքլորիդ 750 ջրալուծ խտածո 06.04.2023թ.
10.006 Ռեգալիս պլյուս կալցիումի պրոհեքսադիոն 100 ջրում դիսպերսվող հատիկներ 20.02.2024թ.
10.007 Ֆիտոմագ 1-մեթիլցիկլոպրոպեն 30 փոշի ՌԴ, «ՖիտոմագԻնտեր» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
10.008 «Արգիտոս Ագրո» կոլոիդ նանոարծաթ արծաթ 0.1 սուսպենզիա 22.08.2024թ.
10.009 Ուրտիմաքս (Urtimax) N, Cu, Fe, Zn 700 մգ/լ, 1.34 մգ/լ, 8 մգ/լ, 1.35 մգ/լ հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
10.010 Տրիկոլոջիկ Ս (Trikologic S) Trichoderma harzianumշտամ, Streptomyces nigrescens 1×108սպոր/գ, 5×109ԳԱՄ/գ փոշի Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
10.011 Տրիկոլոջիկ (Trikologic) Trichoderma harzianum շտամ 1×108սպոր/գ փոշի Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
10.012 Պրո Բլում (Pro Bloom) N, K2O, Ca, S 0.3-0.6%, 5-7%, 0.1-0.2%, 0.3-0.6% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
10.013 Սիուիդ (Seaweed) ալգինաթթու, մաննիտոլ, N, K2O, Mg, Ca, S 10-20%, 4-8%, 0.8-1.5%, 1-2%, 0.5-3%, 1-3%, <2% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
10.014 Տրիանում-Պ (Trianum-P) Trichoderma harzianum Rifai T-22շտամ 1.15% (1×109ԳԱՄ/գ(11.5գ/կգ)) փոշի Նիդերլանդներ, Կոպպերտ ԲՎ 17.03.2025թ.
10.015 Տրիանում-Գ (Trianum-G) Trichoderma harzianum Rifai T-22շտամ 1% (1×108 ԳԱՄ/գ(10գ/կգ)) հատիկներ Նիդերլանդներ, Կոպպերտ ԲՎ 17.03.2025թ.
10.016 Բիոդուքս, Հ արախիդոնաթթու 0.3 հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Օրգանիկ Պարկ» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
10.017 Գիբբերսիբ Փ Գիբբերելլինային թթուների նատրիումական աղերի խառնուրդ A3, A4, A7 9% փոշի ՌԴ, ՍՊԸ ԱՄ «Սիբբիոֆարմ» 17.06.2025թ.
10.018 Իզաբիոն ամինաթթուներ և պեպտիդներ 62.5% հեղուկ Իտալիա, «Սիցիտ 2000 Ս.Պ.Ա.» ընկերություն 26.08.2025թ.
10.019 Զեամաքս Pseudomonas fluorescens 2% կամ 1×108 ԳԱՄ/գ փոշի Ֆրանսիա, «Ցիբել Ագրոքեյր» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
10.020 Բասֆոլիար Քելպ ՋԼ N, P2O5, K2O, աուքսիններ, ցիտոկիններ, ածխաջրեր, սպիտակուցներ, B, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo 0.2%, 1%, 0․1%, 11 մգ/լ, 0․03 մգ/լ, 4․38%, 1.95%, 0.25 մգ/լ, 0.61 մգ/լ, 0.17 մգ/լ, 0.01 մգ/լ, 0.56 մգ/լ, 0.11 մգ/լ ջրային լուծույթ Թուրքիա, Կոմպո Էքսպերտ 02.06.2026թ.
10.021 Բասֆոլիար Բլաք H15 ՋԼ օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, K2O 4%,14%, 2% ջրային լուծույթ Թուրքիա, Կոմպո Էքսպերտ 02.06.2026թ.
10.022 Վիուսիդ Ագրո ազատ ամինաթթուներ, N 7%, 1.8% հեղուկ Իսպանիա, «Կատալիսիս» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
10.023 Ափեր Ռիզ N, P2O5, K2O, ազատ ամինաթթուներ, պոլիսախարիդներ, միկրոտարրեր 4%, 4%, 3%, 7%, 3% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
10.024 Ափեր Ռութինգ N, P2O5, K2O, պոլիսախարիդներ, միկրոտարրեր 4%, 8%, 3%, 15% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
10.025 Էզվել Պլյուս N, P2O5, K2O, ազատ ամինաթթուներ, գլուտամինաթթու, լիզին, գլիցին 3%, 1%, 1%, 30%, 7.2%, 4.2%, 3.6% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
10.026 Փլենթս ֆոր Փլենթս 4-Վիտա K2O, ֆլավոնոիդներ, օրգանական թթուներ, օրգանական նյութեր 1.2%, 1%, 20%, 43% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 06.12.2026թ.
10.027 Փլենթս ֆոր Փլենթս 4-Տերրա K2O, հետերոզիդներ, օրգանական թթուներ, օրգանական նյութեր 2.5%, 0.8%, 2.2%, 46% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 06.12.2026թ.
10.028 Փլենթս ֆոր Փլենթս 4-Գուդ K2O, օրգանական թթուներ, ֆլավոնոիդներ,օրգանական նյութեր 1.2%, 20%, 1%, 43% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 06.12.2026թ.
10.029 Աթենա Բլենդեդ Քլենս հիպոքլորաթթու 0.028% հեղուկ ԱՄՆ, Աթենա Փրոդաքթս 06.12.2026թ.
10.030 Ցիրկոն Սրճաթթու, Քլորոգենային թթու, Ցիկորինային թթու 0․005 գ/լ, 0․015 գ/լ, 0․08 գ/լ հեղուկ ՌԴ, «Նէստ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
10.031 Էպին-Էքստրա 24-էպիբրասինոլիդ 0․025 գ/լ հեղուկ ՌԴ, «Նէստ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
10.032 Դոմոցվետ Սրճաթթու, Քլորոգենային թթու, Ցիկորինային թթու 0․0025 գ/լ, 0․0075 գ/լ, 0․04 գ/լ հեղուկ ՌԴ, «Նէստ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
10.033 Նատրակելպ Ֆոր Պլենտ Լիքուիդ Սիուիդ Ascophyllum nodosum ջրիմուռների մզվածք 100% հեղուկ Ավստրալիա, «Նատրակելպ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
10.034 Մեգաֆոլ N, K2O, օրգանական C 3%, 8%, 9% հեղուկ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
10.035 Բենեֆիտ ՊԶ N, օրգանական նյութեր, C 7.2%, 20.6%, 12% հեղուկ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
10.036 Ռադիֆարմ N, K2O, օրգանական C, EDTA Zn 3%, 8%, 10%, 0.1% հեղուկ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
10.037 Վիվա N, K2O, օրգանական C, EDTA Fe 3%, 8%, 8%, 0.02% հեղուկ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
10.038 Սվիտ Մոնո- դի- տրի- և պոլիսախարիդներ, MgO, CaO, B, Zn, ուրինաթթուներ 25%, 1%, 10%, 0.1%, 0.01%, 0.2% հեղուկ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
10.039 Օրգանոսուլ NS օրգանական նյութեր, օրգանական C, ֆուլվինաթթուներ, հումինաթթուներ, ազատ ամինաթթուներ, S, N, P2O5, K2O, MgO, CaO, Fe, Zn 52.5%, 30.45%, 35%, 4.8%, 16%, 16%, 3.3%, 0.25%, 2.05%, 0.25%, 0.15%, 0.07%, 0.02% խտացված կախույթ Իսպանիա, Ազուֆռեռա Ի Ֆեռտիլիզանտես Պալլառես Ս․Ա․Ու․ 31.05.2027թ.
10.040 Օրգանոսուլ 20 S SO3, S, օրգանական նյութեր, օրգանական C, ֆուլվինաթթուներ, հումինաթթուներ, N, P2O5, K2O, MgO, CaO, Zn, Mo 52%, 20%, 44.5%, 25.8%, 29%, 9.4%, 0.45%, 0.3%, 4.1%, 0.25%, 0.18%, 0.1%, 0.0005% խտացված կախույթ Իսպանիա, Ազուֆռեռա Ի Ֆեռտիլիզանտես Պալլառես Ս․Ա․Ու․ 31.05.2027թ.
10.041 M-Փաուեր M-Փաուեր 0.3% լուծվող խտանյութ Իսպանիա, Ստոլլեր Եվրոպ
10.042 Էտամոն ֆոսֆորաթթվային դիմեթիլ (2-հիդրօքսիէթիլ) ամոնիում 500գ/լ ջրային լուծույթ ՌԴ, «Ագրոսինթեզ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
10.043 Էտամոն Բիո դիմեթիլ ֆոսֆորաթթվային դիմեթիլիդ (2-հիդրօքսիէթիլ) ամոնիում 10գ/կգ ջրալույծ փոշի ՌԴ, «Ագրոսինթեզ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
10.044 Գիբերելոն գիբերելինային թթուներ 40գ/կգ ջրալույծ փոշի ՌԴ, «Ագրոսինթեզ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
10.045 Կորնեվին 4 (ինդոլ-3-իլ) յուղային թթու 5 գ/կգ թրջվող փոշի ՌԴ, «Ագրոսինթեզ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
10.046 Փրիմ Իթրեքս էթեֆոն 480 գ/լ լուծվող խտանյութ Թուրքիա, «Սաֆա թարիմ» ԱՍ 31.05.2027թ.
11. Ֆերոմոնային թակարդներ
11.001 Տուտա Աբսոլյուտա (E,Z)-3.8-Տետրադեկադիէնիլ ացետատ 5%, (E,Z,Z)-3.8,11- Տետրադեկատրիէնիլ ացետատ 95% ռետինե պարկուճ Բելգիա, «Բիոբեստ» 05.10.2021թ.
11.002 Ֆերոդիս Տուտա Աբսոլուտա (E,Z,Z)-3.8,11- Տետրադեկատրիէնիլ ացետատ և (E,Z)-3.8-Տետրադեկադիէնիլ ացետատ բնական կարմիր կաուչուկից խցան Նիդեռլանդներ, «Ֆերոբանկ Բի-Վի» 05.10.2021թ.
11.003 Գռոզդեմոն տրանս-7, ցիս-9-դոդեկադիէնիլ ացետատ 1.0 մգ ազդող նյութ պարունակող սինթետիկ «»սեռական ֆերոմոնի պատիճ Մոլդովա, «Ռուխիմ» 05.10.2021թ.
11.004 Մերենոլ տրանս-8, տրանս-10-դոդեկադեինոլ 1.0 մգ ազդող նյութ պարունակող սինթետիկ սեռական ֆերոմոնի պատիճ Մոլդովա, «Ռուխիմ» 05.10.2021թ.
11.005 Զենտինել ®TuAB45 (E,Z)-3,8- Տետրադեկադիէնիլացետատ և (E,Z,Z)-3,8,11-Տետրադեկատրիէնիլ ացետատ ցեոլիտի սև գույնի հաբեր 12 մմ տրամագծով Իսպանիա, «Էկոլոգիա ի Պրոտեսիոն Ագրիկոլա» Սի Էլ 02.03.2022թ.
11.006 Տուտա աբսոլուտա (E,Z, Z)-3,8,11- Տետրադեկատրիենիլ ացետատ, (E,Z)-3,8,11-Տետրադեկադիէնիլ ացետատ կարմիր բնական ռետինե հաբեր 9.1 մմ տրամագծով Նիդերլանդներ, «Ֆերոբանկ» Բի Վի 25.06.2023թ.
11.007 Ռակ 1 + 2 դոդեցենիլ ացետատ 500 հատ 1 հա-ին հեղուկ 18.03.2024թ.
11.008 Լազիոտրափ կապսուլա 18.03.2024թ.
11.009 Նյու Սերրիկո 100 (ծխախոտի ցեց) U նույնամասնությունների խառնուրդ 4.6-դիմեթիլ-7 - ջրածնաքսինոնան-3 - on and cis/trans-2 - ջրածնաթթու-2.6 - դիեթիլ-3.5 - դիմեթիտետրաջրածին - պիրան կապսուլա Ճապոնիա, «Ֆուջի Ֆլավոր Կո.» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
11.010 Տուտատեկ (Tutatec®) (E,Z,Z)-3, 8, 11-տետրադեկատրիոն-1- yl-ացետատ + (E,Z)-3, 8-տետրադեկադիեն-1- yl-ացետատ 139.7-146.1 +164.4-171.9 գոլորշիացող պատրաստուկ Իսպանիա, «Սեդք Հելթի Քրոփս» ՍԼ 17.03.2025թ.
11.011 Լոբեսիա Բոտրանա ֆերոմոնային գրավիչ E7, Z9- դոդեկադիենիլ ացետատ, E-7-դոդեկենիլ ացետատ - ռետինե թիթեղ Միացյալ Թագավորություն, Ռասել ԱյՓիԷմ ՍՊԸ 13.04.2026թ.
11.012 Սիդիա Պոմոնելա ֆերոմոնային գրավիչ E, E-8, 1-դոդեկադիեն-1-ոլ, տանձի էսթեր - ռետինե թիթեղ Միացյալ Թագավորություն, Ռասել ԱյՓիԷմ ՍՊԸ 13.04.2026թ.
11.013 Տուտա Աբսոլուտա Օպտիմա ֆերոմոնային գրավիչ (E,Z,Z)-3, 8, 11-տետրադեկատրիենիլ ացետատ - ռետինե թիթեղ Միացյալ Թագավորություն, Ռասել ԱյՓիԷմ ՍՊԸ 13.04.2026թ.
11.014 Տուտա Աբսոլուտա Գել (E,Z,Z)-3, 8, 11-տետրադեկատրիենիլ ացետատ - պարաֆինային էմուլսիա Միացյալ Թագավորություն, Ռասել ԱյՓիԷմ ՍՊԸ 13.04.2026թ.
11.015 Իսոնետ-Տ (E,Z,Z)-3.8, 11-տետրադեկատրիոն-1 -yl ացետատ + (E,Z)-3․8- տետրադեկադիէն-1-yl ացետատ 65 մգ կամ 32.5 գ /500 ռետինե ճկուն ձող Ճապոնիա, «Շին-Էտսու Քեմիքալ Կօ․» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
11.016 Իսոնետ ԼԵ (E,Z)-7,9-դոդեկադիենիլ ացետատ+(Z)-9- դոդեցենիլ ացետատ 429 մգ/դիսպենսեր ռետինե ճկուն ձող Ճապոնիա, «Շին-Էտսու Քեմիքալ Կօ․» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
Ա Գ Ր Ո Ք Ի Մ Ի Կ Ա Տ Ն Ե Ր
Գրանցման համարը Առևտրային անվանումը Ազդող նյութը Ազդող նյութի պարունակությունը, % Պատրաստուկայինձևը Արտադրող երկիրը անվանումը Ուժի մեջ է մինչև՝
1.001 Ամկոլոն 12:12:36 ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 12%, 12%, 36% փոշի Հորդանան, «Մոդեմ Քոմփանի ֆոր ֆեռտիլայզեռ Փռոդաքշըն» 05.10.2021թ.
1.002 Ամկոլոն 20:20:20 ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 20%, 20%, 20% փոշի Հորդանան, «Մոդեմ Քոմփանի ֆոր ֆեռտիլայզեռ Փռոդաքշըն» 05.10.2021թ.
1.003 Ագրոլյուշն սփեշալ 316 ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, CaO, MgO,TE 13%, 5%, 28%, 2%, 2.5% +TE բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Էվերրիս Ինտերնա-թիոնալ» 05.10.2021թ.
1.004 Ագրոլյուշն Սփեշալ 313 ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, CaO, TE 14%, 7%, 14 %, 14% +TE բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Էվերրիս Ինտերնա-թիոնալ» 05.10.2021թ.
1.005 Կրիստա MKP Ֆոսֆոր P2O5, կալիում K2O, KH2PO4 52%, 34% բյուրեղներ Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ» 05.10.2021թ.
1.006 Կրիստա MAP ամոնիումի դիհիդրոգեն ֆոսֆատ, NH4H2PO4, (ազոտ N, N-NH4, ֆոսֆոր P2O5, ֆոսֆոր P) 12%, 12%, 61%, 26.6% բյուրեղներ Լեհաստան, «Յառա Նպոլանդ» 05.10.2021թ.
1.007 Կրիստա SOP կալիումK2O, K,ծծումբSO4, S, K2SO4 52%, 43%, 45%, 18% բյուրեղներ Չիլի, «ՍՔՄ Սալար» 05.10.2021թ.
1.008 Կրիստա K Պլյուս ընդհանուր ազոտ N, նիտրատ NO3-N, կալիում K2O, կալիում K 13.7%, 13.7%, 46.3%, 38.4% բյուրեղներ Չիլի, «ՍՔՄ Սալար» 05.10.2021թ.
1.009 Կրիստա MgS մագնեզիում Mg, սուլֆատ SO3, MgSO4x 7H2O 16%, 32% միատարր բյուրեղներ Լեհաստան, «Յառա Նպոլանդ» 05.10.2021թ.
1,010 Կրիստա MAG մագնեզիում, նիտրատ, Mg(NO3)2 x 6H2O 15%, 11% միատարր բյուրեղներ Լեհաստան, «Յառա Նպոլանդ» 05.10.2021թ.
1.011 Յարա Լիվա Կալցինիտ ջրում լուծելի կալցիումի նիտրատ (ընդհանուր ազոտ N, նիտրատ NO3, ամոնիում N-NH4, կալցիումCaOCa, Ca 15.5%, 14.4%, 1.1%, 26.5%, 19% հատիկներ Նորվեգիա, «Յառա Նորգ» 05.10.2021թ.
1.012 Յարա Վիտա Ռեքսոլին D Fe12 երկաթ, C14H18N3O10FeHNa 11.6% բյուրեղներ Նիդեռլանդներ, «Ակզո Նոբել Ֆաքշընըլ Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.013 Յարա Վիտա Ռեքսոլին Q 40 երկաթ Fe (DTPA), խելատացող երկաթ Fe-EDDAA), C18H16FeN2O6Na 6%, 4% միկրո հատիկներ Նիդեռլանդներ, «Ակզո Նոբել Ֆաքշընըլ Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.014 Կրիստալոն Յելոու 13-40-13 + միկրո ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, միկրո 13%, 40%, 13%, +միկրո բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն» 05.10.2021թ.
1.015 Կրիստալոն Քուքումբեր 14-11-31 + 2.5Միկրո ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, միկրո 14%, 11%, 31 %, +2.5% բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն» 05.10.2021թ.
1.016 Կրիստալոն 18-18-18 Սփեշըլ ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 18%, 18%, 18% բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն» 05.10.2021թ.
1.017 Կրիստալոն 20-20-20 Պլյուս ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն» 05.10.2021թ.
1.018 Կրիստալոն Բրաուն 3 + 11 + 38 + 4 MgO + միկրո ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, 4MgO, միկրո 3%, 11%, 38%, 4% +միկրո բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն» 05.10.2021թ.
1.019 Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 20-20-20 + ՄԵ ազոտ, ֆոսֆոր կալիում, ՄԵ 20%, 20%, 20%+ՄԵ բյուրեղային փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1,020 Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 9-10-38 + 3MgO + ՄԵ ազոտ, ֆոսֆոր կալիում, MgO, ՄԵ 9%, 10%, 38%, 3% +ՄԵ բյուրեղյա փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.021 Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 13-40-13 + HME ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, HME 13%, 40%, 13%+HME բյուրեղյա փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.022 Հայֆա Կալ ԳԳ կալցիումի նիտրատ (ազոտ, կալցիում) 15.5%-0-0+ 26.5CaO հատիկներ Սլովակիա, Դուսլո Ա.Ս. 05.10.2021թ.
1.023 ԲիտտերՄագ մագնեզիումի սուլֆատ 0-0-0+16 MgO+32SO3 բյուրեղներ Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.024 Հայֆա ՄԿՊ Ֆոսֆոր, կալիում 52%, 34% սպիտակ բյուրեղյա փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.025 Մուլտի-Կ ԳԳ ազոտ, կալիում 13.5%, 46.2% պինդ բյուրեղյա փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.026 Եռակի սուպերֆոսֆատ դիֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5 46% մոխրագույն բյուրեղային հատիկներ Չինաստան, «Յունան Մինգչենգ Ֆերթիլայզեր Կօ» 05.10.2021թ.
1.027 Կալիումի քլորիդ կալիում (K2O) 60% փոշի Բելառուս, «Բելառուս-կալի» ԲԲԸ 05.10.2021թ.
1.028 ԱՖ ամինաթթուներ, վիտամիններ 0.0001 գ/լ, 0.00001 գ/լ հեղուկ Հայաստան, «Ջի Էլ Գեոլայֆ» ՍՊԸ 15.11.2021թ.
1.029 Ազոֆո-ԱՖ ազոտոբակտերներ նվազագույնը 0.1 մլրդ բջիջ/մլ հեղուկ Հայաստան, «Ջի Էլ Գեոլայֆ» ՍՊԸ 15.11.2021թ.
1,030 Ազոֆոբակտերին – ԱՖ ազոտոբակտերներ նվազագույնը 0.004 մլրդ բջիջ/գ գրանուլներ Հայաստան, «Ջի Էլ Գեոլայֆ» ՍՊԸ 15.11.2021թ.
1.031 Իզաբիոն ամինային թթուներ և պեպտիդներ 62,5% հեղուկ Իտալիա «Սիցիտ 2000 ՍՊԸ» ընկերություն 15.11.2021թ.
1.032 Լիգնոհումատ հումինային աղեր միկրո և մակրո էլեմենտներ 80-90% 12,8% փոշի Ռուսաստան Սանկտ Պետերբուրգ 15.11.2021թ.
1.033 Մոֆկալ 12-0-0-5-15 ազոտ(N), մագնեզիում(MgO), կալցիում(CaO) 12%, 5%, 15% հեղուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ 29.12.2021թ.
1.034 Ամկոպաստ 15-20-50 + TE ազոտ(N), ֆոսֆոր(P2Օ5), կալիում(K2Օ) + միկրոտարրեր 15%, 20%, 50% մածուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ 29.12.2021թ.
1.035 Ֆերտ Ուան ազոտ(N), ընդհանուր ամինաթթուներ 9.75%, 61% հեղուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ 29.12.2021թ.
1.036 Ամկո Կտսի 0-0-36 + 50% օրգանական նյութ կալիում(K2Օ), օրգանական նյութ 36%, 50% հեղուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ 29.12.2021թ.
1.037 Կրիստա ՄԿՊ /Մոնոկալիումի ֆոսֆատ/ K2Օ, P2Օ5 34% miո., 51.5% miո. պինդ, ջրալույծ նյութ Չինաստան, «Բիլաքի Քո.» ՍՊԸ 29.12.2021թ.
1.038 Ամկոլոն սուսպենզիա 24-24-18 + 1.5 MgՕ + Միկրոտարրեր ազոտ(N), ֆոսֆոր(P2Օ5), կալիում(K2Օ), մագնեզիում (MgՕ), միկրոտարրեր Fe, B, Zn, Mn 24%, 24%, 18%, 1.5% սուսպենզիա Հորդանան, Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր «Մոդեռն փրոդաքշն» ՍՊԸ 29.12.2021թ
1.039 Երկաթի խելատ ջրում լուծվող երկաթ, խելատացնող երկաթ Fe-EDDHA _ մուգ կարմիր կամ սև ջրափոշի Գերմանիա, «ԲԱՍՖ ՍԵ» 29.12.2021թ.
1,040 Երկաթի խելատ 6% երկաթ DTPA 6% դեղնադարչնագույն գույնի հեղուկ Նիդերլանդներ, «Բիրոն Բի Վի» 29.12.2021թ.
1.041 Մոնոկալիումի ֆոսֆատ K2Օ, K, P2Օ5, P 34% miո., 28.2%, 51.5%, 22.6% սպիտակ, բյուրեղային փոշի Չինաստան, «Սինոֆոս Ինտերնեյշնլ Կո. Լիմիտեդ» 29.12.2021թ.
1.042 Բել-Ֆերտ ազոտ-ֆոսֆոր-կալիում կոմպլեքս միացություն 16%, 16%, 16%, 6% գրանուլացված հատիկներ Բելառուս, «Գոմելսկիյ քիմիական գործարան» ԲԲԸ 29.12.2021թ.
1.043 Իդրոն NPK 10-40-10 (MgO 2%) N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 10%,40%, 10%, 2% փոշի Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.044 Իդրոն NPK 15-5-35 (MgO 2.5%) N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 15%, 5%, 35%, 2.5% փոշի Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.045 Ագրովիտ Լ B, Cu, Fe:EDTA խելատ, Mn, Mo, Zn 0.2%, 0.5%, 0.4%, 1%, 0.02%, 1% հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 28.02.2027թ.
1.046 Կ-Ֆերտ NPK 15-15-15 (SO35%) N, P2O5, K2O, SO3 15%, 15%, 15%, 5% հատիկներ (գրանուլներ) Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 28.02.2027թ.
1.047 Կ-Սոլ NPK 20-20-20 + MKE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 28.02.2027թ.
1.048 Ամոնիումի նիտրատ /հեղուկ/ N 18% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Բիրոն Բի Վի» 02.03.2022թ.
1.049 Կալցիումի նիտրատ N, N-NO3, N-NH4, CaO,Ca 15.5%, 14.3%, 1.2%, 26.3%, 18.8% հատիկներ Չեխիա, «Լովոքեմի ա. ս.» 02.03.2022թ.
1,050 Հատիկավոր միզանյութ N 46% հատիկներ Նիդերլանդներ, «Յառա Սլուիսկիլ» 02.03.2022թ.
1.051 Վակեր Տաբակ Արիա 10-52-10 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 52%, 10% փոշի Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո» 02.03.2022թ.
1.052 Վակեր Արիա 19-19-19 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 19%, 19%, 19% փոշի Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո» 02.03.2022թ.
1.053 Վակեր Ալգորա Արիա 14-14-14 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 14%, 14%, 14% փոշի Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո» 02.03.2022թ.
1.054 Վակեր Միքս Արիա Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo, ամինաթթուներ 4.2%, 2.7%, 2.4%, 1%, 0.3%, 0.06%, 22% փոշի Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո» 02.03.2022թ.
1.055 Վակեր Արմիտեքս Արիա Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo,Co 5%, 2.5%, 2.5%, 1.5%, 0.4%, 0.04%, 0.02% փոշի Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո» 02.03.2022թ.
1.056 Վակեր Արիա Fe Fe, ամինաթթուներ 10%, 30% փոշի Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո» 02.03.2022թ.
1.057 Մաստեր Սուպրեմե Ստարտեր 11-42-11 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 11%, 42%, 11% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.058 Սոլուպոտաշ K2SO4, K2HSO4 >85%, <15% հատիկներ (գրանուլներ) Բելգիա, «Տեսենդերլո չեմի» Ն.Վ. 02.03.2022թ.
1.059 Մաստեր Սուպրեմե Ֆլովերինգ 8-24-24 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 24%, 24% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1,060 Ռադիֆարմ N, օրգանական ազոտ, միզաթթու, K2O, օրգանական ածխածին (C), Zn 3%, 1%, 2%, 8%, 10%, 0.1% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.061 Ֆերրիլենե տրիում Fe, Fe:EDDHA խելատ, Fe:EDDHSA խելատ, Mn, Mn:EDTA խելատ 6%, 1%, 3%, 1%, 1% միկրոգրանուլներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.062 P 54 H3PO4 >70% - <80% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.063 Մաստեր 3-11-38 + 4 N, P2O5, K2O, SO3 + միկրոտարրեր 3%, 11%, 38%, 25% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.064 Բորոպլյուս բորաթթվի բարդ միացություն 2-ամինոէթանոլի հետ > 11% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.065 Կալբիտ Ց CaO 15% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.066 Մաստեր Սուպրեմե Ռիպենինգ 5-10-40 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 10%, 40% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.067 Մաստեր 13-40-13 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.068 Պլանտաֆոլ 5-15-45 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 15%, 45% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.069 Պլանտաֆոլ 10-54-10 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 54%, 10% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1,070 Մաստեր 15-5-30 + 2 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 15%, 5%, 30% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.071 Մաստեր 3-37-37 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 3%, 37%, 37% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.072 Բրեքսիլ մուլտի MgO, Fe, Mn, Zn, B 8.5%, 4%, 4%, 1.5%, 0.5% միկրոգրանուլներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.073 Ֆերտիպլյուս 4-3-3 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 4.2%, 3%, 2.8% հատիկներ Նիդերլանդներ, «Ֆերմ-Օ-Ֆիդ» Բի Վի 02.03.2022թ.
1.074 Վիվա N, օրգանական ազոտ, միզաթթու, K2O, օրգանական ածխածին (C), Fe 3%, 1%, 2%, 8%, 8%, 0.02% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.075 Մեգաֆոլ N, օրգանական ազոտ, միզաթթու, K2O, օրգանական ածխածին (C) 3%, 1%, 2%, 8%, 9% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.076 Կալցիումի նիտրատ N, CaO 15.5%, 27% հատիկներ Պորտուգալիա, «ԱԴՊ-ֆեր-տիլիզանտես» Ս.Ա. 02.03.2022թ.
1.077 Պլանտաֆոլ 30-10-10 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 30%, 10%,10% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.078 Մաստեր 20-20-20 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.079 Ամոնիումի նիտրատ (Փորոուս Փրիլլս) N 34,4% ծակոտկեն գրանուլներ ԻԻՀ, «Շիրազի նավթաքիմիական ընկերություն» 16.03.2022թ.
1,080 Ամոնիումի նիտրատ (ֆերտիլայզեր) N 34,4% գրանուլներ ԻԻՀ, «Շիրազի նավթաքիմիական ընկերություն» 16.03.2022թ.
1.081 Ամոնիակային սելիտրա Բ տեսակի N 34,4% գրանուլներ ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.082 Ամոնիակային սելիտրա Բ տեսակի N 34,4% գրանուլներ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.083 Ամոնիակային սելիտրա Ա տեսակի N 34,4% գրանուլներ ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.084 Ամոնիակային սելիտրա (ծակոտկեն) N 34,4% գրանուլներ ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.085 Կարբամիդ Բ N 46,2% գրանուլներ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.086 Նուտրիվանտ Դրիփ 19-19-19 N, P2O5, K2O 19%, 19%, 19% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.087 Նուտրիվանտ Դրիփ 11-9-34 N, P2O5, K2O 11%, 9%, 34% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.088 Նուտրիվանտ Պլյուս Դդմազգիներ 6-16-31 N, P2O5, K2O 6%, 16%, 31% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.089 Մուգասոլ 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1,090 Նուտրիվանտ Պլյուս Պտղատուներ 12-5-27 N, P2O5, K2O 12%, 5%, 27% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.091 Մուգասոլ 10-52-10 + TE NH4, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 52%, 10% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.092 Նուտրիվանտ Պլյուս Լոլիկ 6-18-37 N, P2O5, K2O 6%, 18%, 37% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.093 Նուտրիգոլդ 12-12-36 + ME N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինտերնեյշնլ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.094 Նուտրիվանտ Դրիփ 12-6-28 N, P2O5, K2O 12%, 6%, 28% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.095 Մուգասոլ 30-06-06 + TE NH4, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 30%, 6%, 6% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.096 Մուգասոլ 12-12-36 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.097 Նուտրիվանտ Պլյուս Խաղող 0-40-25 P2O5, K2O 40%, 25% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.098 Նուտրիվանտ Դրիփ 3-10-37 N, P2O5, K2O 3%, 10%, 37% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.099 Կարբամիդ N 46,2% սպիտակ բյուրեղներ ԻԻՀ, «Քերմանշահ նավթաքիմիական արդյունաբերու-թյան ընկերություն» 16.03.2022թ.
1,100 Նուտրիվանտ Պլյուս Կարտոֆիլ 0-43-28 N, P2O5, K2O 0%, 43%, 28% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.101 Նուտրիվանտ Պլյուս Հացահատիկային 6-23-35 N, P2O5, K2O 6%, 23%, 35% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.102 Ամոնիումի նիտրատ N 34,4% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, «Ջի Էս Էյ Շարժ Կո» Ը 16.03.2022թ.
1.103 Ամոնիումի նիտրատ (ծակոտկեն) N 34,4% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, «Ջի Էս Էյ Շարժ Կո» Ը 16.03.2022թ.
1.104 WS NPK 13-40-13 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 16.03.2022թ.
1.105 WS NPK 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 16.03.2022թ.
1.106 WS NPK 12-12-36 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 16.03.2022թ.
1.107 WS NPK 18-18-18 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 18%, 18%, 18% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 16.03.2022թ.
1.108 Նուտրիվանտ Դրիփ 11-8-35 + 3CaO N, P2O5, K2O, CaO 11%, 8%, 35%, 3% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.109 Իդրոպոտաշ K2O, N 30%, 5% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1,110 Աուռեա 34 N, NH4, SO3 34%, 11%, 28% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.111 Ռայկատ Ստարտ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 4%, 8%, 3% հեղուկ Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.112 Ֆլորոն N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 1%, 10%, 10% հեղուկ Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.113 Կալիումի մոնոֆոսֆատ P2O5, K2O + միկրոտարրեր 52%, 34% բյուրեղային փոշի Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.114 Էզվել N + միկրոտարրեր 8% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.115 Մաջիկոլոր 11-5-11 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 11%, 5%, 11% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.116 Աուռեա 46 N 46% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.117 Ֆորքուելատ խելատացված երկաթ` EDDHA 3,5% փոշի Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.118 Ուռեա Ֆոսֆատ N, P2O5+միկրոտարրեր 18%, 44% բյուրեղային փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.119 Լիքուիֆոս 54 P2O5 54% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1,120 Նեմագոլդ օրգանական միացություններ խտությունը` 1.23գ/սմ3 հեղուկ Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.121 Կելիկ Կալիում K2O, EDTA 50%, 4.5% հեղուկ Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.122 Դիսպերսալ CaO, MgO 12.3%, 0.5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.123 Ռեգյուս-pH N, P2O5 4%, 25% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.124 Ֆորտիկ-40 K2O 28% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.125 Ֆերտիմիքս-Zn ջրալույծ Zn 7,5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.126 Ֆերտիմիկրո B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 0.4%, 0.41%, 5.25%, 3.1%, 0.1%, 0.8% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.127 Ամոնիակային սելիտրա N 34,4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.128 Ամոնիակային սելիտրա N 34,4% հատիկներ (գրանուլներ) Վրաստան, «Ռուստավի Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.129 Նիտրոամոֆոսկա 16:16:16 N, P2Օ5, K2Օ 16%,16%,16% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 11.04.2022թ.
1,130 Կրիստալոն սկարլետ 7.5:12:36 N, P2Օ, K2Օ 7,5%,12%,36% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բ.Վ. 11.04.2022թ.
1.131 Ազոֆոսկա ՋԼՀ N, P2Օ5, K2Օ 16%,16%,16% Ջրում լուծվող հատիկներ ՌԴ «Դորոգոբուժ» ԲԲԸ 11.04.2022թ.
1.132 Ազոֆոսկա N:P:K:(MgՕ + SՕ3) + միկրոտարրեր 13,3%, 6,1%, 17,1, (4,5 + 21,0) հատիկներ (գրանուլներ) Լեհաստան «Գրուպա ինկօ» ԲԸ 11.04.2022թ.
1.133 Ամոնիումի նիտրատ N 34,4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ «Դորոգոբուժ» ԲԲԸ 11.04.2022թ.
1.134 Ֆլորովիտ N:P:K: + միկրոտարրեր 3,0%, 0,0%, 2,0% հեղուկ Լեհաստան «Գրուպա ինկօ» ԲԸ 11.04.2022թ.
1.135 Նուտրիգոլդ 20:20:20 + ME N, P2Օ5, K2Օ + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինտերնեյշնլ» ԲԸ 11.04.2022թ.
1.136 Վոլֆ լե ռասեն-լանգզեիտդյունգեր պրեմիում N, P2O5, K2O(MgՕ) + միկրոտարրեր 30%, 5%, 9%, 2% Հատիկներ (գրանուլներ) Գերմանիա Վոլֆ-Գարդեն 05.05.2022թ.
1.137 Ռասեն - լանգ - զեիտդյունգեր LD700A28 + 7( + 2) N, P2O5, K2O(MgՕ) + միկրոտարրեր 28%, 0%, 7%, 2% Հատիկներ (գրանուլներ) Գերմանիա Վոլֆ-Գարդեն 05.05.2022թ.
1.138 Ամոնիումի նիտրատ N 34.4% Հատիկներ (գրանուլներ) Ուզբեկստան «Նավոյազոտ» 05.05.2022թ.
1.139 Ամոնիումի նիտրատ 34-0-0 N 34.4% Հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ «Շիրազի նավ-թաքիմիական ընկերություն» 05.05.2022թ.
1,140 Ամոնիումի սուլֆատ 21 N 21% Հատիկներ (գրանուլներ) Մեծ Բրիտանիա «Գրեն բեստ» ՍՊԸ 05.05.2022թ.
1.141 Սիերրաֆորմ ԳՏ 18 + 6 + 18 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O(MgO) + միկրո-տարրեր 18%, 6%, 18%, 2% Հատիկներ (գրանուլներ) Նիդերլանդներ «Էվերրիս ինթերնեյշնլ» ԲՎ 05.05.2022թ.
1.142 Սիերրաֆորմ ԳՏ 22 + 5 + 11 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O(MgO) + միկրո-տարրեր 22%, 5%, 11%, 2% Հատիկներ (գրանուլներ) Նիդերլանդներ «Էվերրիս ինթերնեյշնլ» ԲՎ 05.05.2022թ.
1.143 Կարբամիդ N 46.2% բյուրեղներ ԻԻՀ Քերմանշահ նավ-թաքիմիական արդյունաբերական ընկերություն 05.05.2022թ.
1.144 Օլիգո Օպտիմում Այրոն EDDHA 6%(4.0% 0-0) Fe 6% Միկրոգրանուլներ Իսպանիա, Վան Իպերեն Ինթերնեյշնլ ԲիՎի 05.05.2022թ.
1.145 Գրանուլացված կոմպոստ թռչնաղբից օրգանական նյութեր, N, P2O5, K2O միկրոտարրեր 75%, 4% 3% 3% 7.3% Հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ «Բիոգրան» ՍՊԸ 05.05.2022թ.
1.146 Ապպաաչի հայտեկ Հումինային թթու, ֆուլվոթթու K2O 60% 14% 8% Բյուրեղային փոշի Չինաստան «Առաջին վստահություն» միջազգային միավորում 05.05.2022թ.
1.147 Նուտրիսոլ 9-18-36 N, P2O5, K2O MgO + միկրոտարրեր 9%, 18%, 36%, 2% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 08.06.2022թ.
1.148 Նուտրիսոլ 30-10-10 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 30%, 10%, 10% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 08.06.2022թ.
1.149 Նուտրիսոլ 15-5-30 N, P2O5, K2O MgO + միկրոտարրեր 15%, 5%, 30%, 2% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 08.06.2022թ.
1,150 Նուտրիսոլ 20-20-20 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 08.06.2022թ.
1.151 Նուտրիսոլ 14-8-21 N, P2O5, K2O, CaO, MgO + միկրոտարրեր 14%, 8%, 21%, 8%, 2% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 08.06.2022թ.
1.152 Կարբամիդ N 46,2% բյուրեղներ ԻԻՀ, «Խորասանի Նավթաքիմիական ընկերություն» 08.06.2022թ.
1.153 Մագնիզալ N, MgO 11%, 16% փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 08.06.2022թ.
1.154 Հայֆա սոպ K2O, K, SO3, S 51%, 42.3%, 45%, 18% հատիկներ (գրանուլներ) Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 08.06.2022թ.
1.155 Պոլի-Ֆիդ Դրիպ 12-5-40 + 2 MgO N, P2O5, K2O MgO + միկրոտարրեր 12%, 5%, 40%, 2% փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 08.06.2022թ.
1.156 Կրիստալոն Ռեդ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բ. Վ. 08.06.2022թ.
1.157 Յարա Վիտա Տենզո Կոկտել B, Ca-EDTA, Cu-EDTA, Fe-EDTA, Fe-DTPA, Mn-EDTA, Zn-EDTA, Mo 0.52%, 2.57%, 0.53%, 2.10%, 1.74%, 2.57%, 0.53%, 0.13% փոշի Նիդերլանդներ, «Ակզո Նոբել Ֆունկցիոնալ Քեմիքալս Բ. Վ.» 08.06.2022թ.
1.158 Ամոնիումի սուլֆատ N 20.5±0.5% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, «Ֆատեհ ֆառավառ Կիմիա Քեմիքալ Ինդուստրիս Մանտաչեյ Վիզհե Իգհտեսադի Շիրազ» 08.06.2022թ.
1.159 Ֆոսֆոգիպս գյուղատնտեսության համար Ca2SO4*2H2O 96% բյուրեղներ ՌԴ, «Եվրոքիմ-Բմու» ՍՊԸ 08.06.2022թ.
1,160 Իտալպոլլինա 4-4-4 N, P2O5, K2O, C 4%, 4%, 4%, 41% հատիկներ Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.161 Թրեիներ N, C 5%, 19.5% ջրային լուծույթ Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.162 Մադեիրա 5-5-12 N, P2O5, K2O, C 5%, 5%, 12%, 30% հատիկներ Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.163 Ֆուլետ 5-3-12 N, P2O5, K2O, C 5%, 3%, 12%, 31% հատիկներ Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.164 Սկուդո Cu, C 9%, 19% ջրային լուծույթ Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.165 Ֆոսֆիդ-Ուան 3-30-15 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 3%, 30%, 15% ջրային լուծույթ Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.166 Ռոսասոլ 12-12-36 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Բելգիա, «Ռոսիեր» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.167 Ռոսասոլ 20-20-20 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Բելգիա, «Ռոսիեր» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.168 Ռոսասոլ 10-54-10 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 54%, 10% փոշի Բելգիա, «Ռոսիեր» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.169 Ռոսասոլ 8-4-45 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 4%, 45% փոշի Բելգիա, «Ռոսիեր» ԲԸ 22.06.2022թ.
1,170 Ռոսասոլ 12-3-43 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 3%, 43% փոշի Բելգիա, «Ռոսիեր» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.171 Ռոսասոլ 21-21-21 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 21%, 21%, 21% փոշի Բելգիա, «Ռոսիեր» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.172 Կարբամիդ N 46,2% բյուրեղներ ԻԻՀ, «Շիրազի Նավթաքիմիական ընկերություն» 22.06.2022թ.
1.173 Ագրոլուշըն pHլոու 151 10-50-10 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 50%, 10% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.174 Ագրոմաստեր 11-11-21 + 14SO3 N, P2O5, K2O, SO3 11%, 11%, 21%, 14% հատիկներ Իսպանիա, «Ֆոմենտո ի Դեսառռոլլո Ագրիկոլա» 20.07.2022թ.
1.175 Նովա N-K 13.5-0-46 N, K2O 13.5%, 46% փոշի (բյուրեղներ) Չինաստան, «Մոնբանդ Սփեշալթի Ֆերտիլայզերս Կօ» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.176 Նովա ՊեԿասիդ 0-60-20 P2O5, K2O 60%, 20% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.177 Սոլինուր ՋիԹի 20-7-20 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 20%, 7%, 20%, 2% փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.178 ՆովաMAG-S 16MgO + 32SO3 MgSO4, MgO, SO3 48.5%, 16%, 32% փոշի Հնդկաստան, «Մանի Ագրո Քեմ» 20.07.2022թ.
1.179 Նովա սոպ 0-0-50 + 43SO3 K2O, SO3 50%, 43% հատիկներ Շվեդիա, «Կեմիռա Կեմի ԱԲ» 20.07.2022թ.
1,180 Նովա կալցիում 15.5-0-0 + 26.5CaO N, CaO 15.5%, 26.5% հատիկներ Չինաստան, «Մոնբանդ Սփեշալթի Ֆերտիլայզերս Կօ» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.181 Սոլինուր ՋիԹի 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% հատիկներ Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.182 Նովա ՊեաԿ P2O5, K2O 52%, 34% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.183 Ագրոլիֆ Պովեր Տոտալ 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.184 Ագրոլիֆ Պովեր Մագնեզիում 10-5-10 + 16 MgO + 32SO3+ TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 10%, 5%, 10%, 16%, 32% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.185 Ագրոմաստեր 15-24-10 + 2 MgO + 8SO3 N, P2O5, K2O, MgO, SO3 15%, 24%, 10%, 2%, 8% հատիկներ Իսպանիա, «Ֆոմենտո ի Դեսառռոլլո Ագրիկոլա» 20.07.2022թ.
1.186 Ագրոլիֆ պովեր հայ 15-10-31 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 15%, 10%, 31% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.187 Ագրոլիֆ քրոպ պոտատո 5-36- 25 + 2 MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 5%, 36%, 25%, 2% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.188 Ագրոլիֆ Պովեր Կալցիում 11-5-19 + 9 CaO + 2.5MgO + TE N, P2O5, K2O, CaO, MgO + միկրոտարրեր 11%, 5%, 19%, 9%, 2.5% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.189 Սոլինուր ՋիԹի 10-5-39 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 10%, 5%, 39%, 2% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1,190 Սոլինուր ՋիԹի 14-6-23 + 2MgO + TE N,P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 14%, 6%, 23%, 2% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.191 Ագրոմաստեր 25-5-10 + 22 SO3 N, P2O5, K2O, SO3 25%, 5%, 10%, 22% հատիկներ Իսպանիա, «Ֆոմենտո ի Դեսառռոլլո Ագրիկոլա» 20.07.2022թ.
1.192 Լոմբրիկո մոլ 75 N, K2O, ընդհանուր օրգանական նյութեր, ընդհանուր հումինային մզվածք 4.3%, 3.4%, 30%, 24% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.193 Ամինոլոմ բորո B, ամինաթթուներ 10%, 2% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.194 Ամինոլոմ ֆռոստ N, ամինաթթուներ, ընդհանուր օրգանական նյութեր 2%, 12%, 18% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.195 Լոմբրիկո նեմատ-X N, P2O5, ընդհանուր օրգանական նյութեր, ամինաթթուներ 5%, 2%, 20%, 6% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.196 Ամինոլոմ էնգորդե N, K2O, ազատ ամինաթթուներ 0.5%, 20%, 3% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.197 Ամինոլոմ էնզիմատիկո 30% N, Mn, Zn, ազատ ամինաթթուներ 3.5%, 1.5%, 1.5%, 30% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.198 Բրոտոլոմ կոբրե Cu, Mn, Zn, սուլֆատային միացություններ 4.5%, 0.75%, 0.5% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.199 Հեղուկ կոմպլեքս պարարտանյութ 8-4-9 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 4%, 9% հեղուկ Բելառուս, «Գոմելսկի քիմիական գործարան» 20.07.2022թ.
1,200 Կալիումի սուլֆատ K2O, SO4, S, Cl 52%, 53%, 18%, 1% բյուրեղային փոշի Չիլի, «Էս Քյու Էմ Ինդաստրիալ Էս Էյ» 20.07.2022թ.
1.201 Ֆլեքսիլ P N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 50%, 10% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.202 Ֆլեքսիլ քուալիթի N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 7%, 6%, 44% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.203 Ֆլեքսիլ 20-20-20 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.204 Կամաբ 26 N, K2O, CaO, MgO, B, SO3, ամինաթթուներ 10%, 5%, 10%, 2%, 0.1%, 1.2%, 0.35% հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 20.07.2022թ.
1.205 Ֆարմամին-Մ CaO, MgO, B, Zn, Zn EDTA-ի հետ խելատացված 8.4%, 1.6%, 0.2%, 0.1%, 0.1% հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 20.07.2022թ.
1.206 Կոլֆեր 2 Fe (որից խելատացված DTPA-ի և EDDHSA-ի հետ) 4% (2.6%, 1.4%) հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 20.07.2022թ.
1.207 Սուպեր Միքս N, P, Ca + միկրոտարրեր 0.5-3%, 0.1-0.6%, 2-5% շագանակագույն հատիկավոր սուբստրատ ավազի հատիկներով ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 23.08.2022թ.
1.208 Կենսահումուս օրգանական նյութեր, N, P, K, Ca + միկրոտարրեր 38.5-44.5%, 1.4-3%, 0.7-2%, 0.51-2%, 4-10% հատիկավոր թանձր շագանակագույն սուբստրատ ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 23.08.2022թ.
1.209 Օրգանոմիքս օրգանական նյութեր, N, P, K, Ca + միկրոտարրեր 30.8-55.7%, 1.8-3.5%, 0.31-2%, 0.8-2.5%, 5.2-8% հատիկավոր շագանակագույն սուբստրատ ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 23.08.2022թ.
1,210 Կենսահեղուկ N, P, K, Ca + միկրոտարրեր <700մգ/կգ, 4.000-15.000 մգ/կգ, 20.000-200.000 մգ/կգ, 50.000-200.000 մգ/կգ շագանակագույն ոչ թանձր լուծույթ ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 23.08.2022թ.
1.211 «Սմառոդինկա» «Շտապ օգնություն» շարքից N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 3.5 գ/լ, 6 գ/լ, 7 գ/լ հեղուկ ՌԴ, «Տորֆոզավոդ «Ագրոտորֆ» 23.08.2022թ.
1.212 «Ունիվերսալ» «Շտապ օգնություն» շարքից N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 7 գ/լ, 10 գ/լ, 12 գ/լ հեղուկ ՌԴ, «Տորֆոզավոդ «Ագրոտորֆ» 23.08.2022թ.
1.213 Ֆլու-ֆերտ PK 20-30 P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 30% գել Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 23.08.2022թ.
1.214 Ֆլու-ֆերտ 20-5-10 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 5%, 10% գել Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 23.08.2022թ.
1.215 Ֆլու-ֆերտ 15-10-15 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 15%, 10%, 15% գել Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 23.08.2022թ.
1.216 Էկոֆոս 36 P2O5 36% հատիկներ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 23.08.2022թ.
1.217 Էներջիկո 33.5 N, SO3 33.5%, 28% հատիկներ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 23.08.2022թ.
1.218 Ն-Ֆիքս Ջի օրգանական ածխածնային միացություններ, մակրո և միկրո սնուցող նյութեր 20,35% գրանուլներ Ավստրալիա, «Սաբռոլլ Պտի թրեյդինգ էյս Ն-Ֆիքս Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 23.08.2022թ.
1.219 Ն-Ֆիքս օրգանական ածխածնային միացություններ, մակրո և միկրո սնուցող նյութեր 20,34% հեղուկ Ավստրալիա, «Սաբռոլլ Պտի թրեյդինգ էյս Ն-Ֆիքս Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 23.08.2022թ.
1,220 Տրիամին ազատ ամինաթթուներ, պեպտիդներ, ընդհանուր ազոտ, օրգանական նյութ + միկրոտարրեր 10.2%, 10%, 6.6% , 23.6% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 23.08.2022թ.
1.221 Նեմաքուիլ ֆերմենտային սուբստրատ 35% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 23.08.2022թ.
1.222 Քուիսելում B, Cu, Fe + միկրոտարրեր 0.2%, 0.5%, 2% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 23.08.2022թ.
1.223 Ազոֆոսկա (նիտրոամոֆոսկա) մարկա NPK 16-16-16 N, P2O5, K2O 16%, 16%, 16% հատիկներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 23.08.2022թ.
1.224 Հիդրոպոնիկա Մապ 12-61-0 N, P2O5 12%, 61% հատիկներ Թուրքիա, «Դոկտոր Տարսա Տարիմ Սանայի Վի Տիգառետ» ՍՊԸ 23.08.2022թ.
1.225 Միտեչ NPK 16-8-24 + ME N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 16%, 8%, 24% փոշի Թուրքիա, «Սեկտոր Տարիմ Կիմիա Գիդա Պազ. Սեն. Վե.Տիս. Ա.Ս. Կոնիա» 23.08.2022թ.
1.226 Մոնոկալիումֆոսֆատ 0-52-34 P2Օ5, K2Օ 52±1%, 34±1% փոշի ՌԴ, «Գիդրոմետալլուրգիչեսկիյ Զավոդ» ԲԲԸ 14.09.2022թ.
1.227 Կալիումի սուլֆատ K2Օ 52±1% հատիկներ ՌԴ, «Գիդրոմետալլուրգիչեսկիյ Զավոդ» ԲԲԸ 14.09.2022թ.
1.228 Մոնոամոնիումֆոսֆատ 12-61-0 N, P2Օ5 12%, 61±1% փոշի Լիտվա, «Լիֆոսա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.229 Էկոբիոֆիդ + ազոտոբակտեր, պալարաբակտեր 107, 106 հեղուկ ՀՀ, ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ 14.09.2022թ.
1,230 Ամոնիումի նիտրատ 18% Հեղուկ N 18% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 14.09.2022թ.
1.231 Միկրոսոլար Երկաթ 6% Fe >6% փոշի ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.232 Մոնոամոնիումի ֆոսֆատ N, P2Օ5 12±1%, 61±1% փոշի ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.233 1Կալիումական սելիտրա` ԳՏ N, K >13.5%, >37.6% բյուրեղներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.234 2Կալիումական սելիտրա` ԳՏ գրան. N, K >13.5%, >37.6% գրանուլներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.235 Ամոնիակային սելիտրա N >34.4% գրանուլներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.236 Կալցիումի նիտրատ խտացված N, CaՕ 17±1%, >32% գրանուլներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.237 Միկրոսոլար Ամոնիում + մոլիբդեն 54±2% փոշի ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.238 Միկրոսոլար բորաթթու B >17% փոշի ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.239 1Մագնեզիումի նիտրատ` Պրեմիում երկջրային N, MgՕ 15±2%, 20±2% գրանուլներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1,240 2 Մագնեզիումինիտրատ` Պրեմիումվեցջրային N, MgՕ 11±2%, 16±2% գրանուլներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.241 3 Մագնեզիումինիտրատ` Հատուկվեցջրային N, MgՕ 11±2%, 16±2% բյուրեղներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.242 Ն-ԳՕՕՕ 40 (2MgՕ-5SՕ3) N, MgՕ, SՕ3, Zn 40%, 2%, 5%, 0.1% հատիկներ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.243 Տետրա պլանտամին ջրալույծ K2O, B, երկաթի խելատ EDTA Fe, Mn [խելատ EDTA] 12%, 0.8%, 0.9%, 0.3% հեղուկ Գերմանիա, «Տետրա ԳմբՀ» 14.09.2022թ.
1.244 Տետրա կրիպտո ջրալույծ K2O, B, երկաթի խելատ EDTA Fe, Mn [խելատ EDTA] 12%, 0.8%, 0.9%, 0.3% հաբեր Գերմանիա, «Տետրա ԳմբՀ» 14.09.2022թ.
1.245 Չամպֆուդ սոյայի քուսպ, մանրացված ցորեն 60%, 10% չոր մանրացված հատիկներ Նիդերլանդներ, «Չամպֆուդ փրոդաքշն» 14.09.2022թ.
1.246 Կալիումի ֆոսֆիտ Ֆոսֆոր, կալիում 400 գ/լ, 360 գ/լ հեղուկ ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.» 27.11.2022թ.
1.247 Անտի սթրեսս կալիում, ազոտ, գլիցին /ամինաթթու/, ֆուլվոթթու, հումինաթթու 2.2%, 2.5%, 5%, 3.3%, 16% հեղուկ ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.» 27.11.2022թ.
1.248 Նիտրոամոֆոսկա 16-16-16 N, P2O5, K2O 16%, 16%, 16% 1-4 մմ տրամագծով մոխրագույն հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.» 27.11.2022թ.
1.249 Այրոն կարբ երկաթ, խելացված երկաթ, լուծված կալիում, ընդհանուր ազոտ 6.45%, 5.85%, 17.31%, 5.65% փոշի ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.» 27.11.2022թ.
1,250 pH Կոնտրոլ օրգանական թթուներ, օրգանական նյութեր 50%, 3% հեղուկ ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.» 27.11.2022թ.
1.251 ԳՅԱՀ 0-52-34 + TE P2O5, K2O + միկրոտարրեր 52%, 34% փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.252 ԳՅԱՀ 0-30-20 + TE P2O5, K2O + միկրոտարրեր 30%, 20% հեղուկ ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.253 ԳՅԱՀ 19-19-19 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 19%, 19%, 19% թրջվող փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.254 ԳՅԱՀ ՄԻՔՍ Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo, Co, ամինաթթուներ 4.2%, 2.7%, 2.4%, 1%, 0.3%, 0.04%, 0.02%, 22% փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.255 ԳՅԱՀ 5-15-30 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 5%, 15%, 30%, 2% փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.256 ԳՅԱՀ 10-52-10 N, P2O5, K2O 10%, 52%, 10% փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.257 ԳՅԱՀ 0-54-0 + TE P2O5+միկրոտարրեր 54% հեղուկ ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.258 ԳՅԱՀ 40-40-40 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 40%, 40%, 40% փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 06.06.2024թ.
1.259 Երկաթի սուլֆատ Fe 20% փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1,260 Ազոֆլեշ N 30% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.261 Մագնա 16 MgO, SO3 16%, 28% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.262 Ռազորմին ազատ ամինաթթուներ, ընդհանուր ազոտ, P2O5, K2O 7%, 4%, 4%, 3% հեղուկ Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.263 Նիկալ N, CaO 15.5%, 26.5% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.264 ՆԿ 13 N, K2O 13%, 46% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.265 ՍՕՊ 0-0-51 K2O, SO3 51%, 47% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.266 Տոռո Ֆուերտե 18-46 N, P2O5 18%, 46% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.267 Նիմագ N, MgO 11%, 15% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.268 ՄԱՊ 12-61 N, P2O5 12%, 61% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.269 ԿԱՆ 27 N, CaO, MgO 27%, 10%, 2.5% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1,270 Ֆոսֆիպոտաշ P2O5, K2O 30%, 20% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.271 Ֆերտիմիքս-Fe Fe 7% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.272 Մեգաֆլոր 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.273 ՄԿՊ 0-52-34 P2O5, K2O 52%, 34% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.274 Ուլտրասոլ 15-30-15 + TE Ասիդ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 15%, 30%, 15.2% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.275 Ուլտրասոլ 15-30-15 + TE Ասիդ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 15%, 30%, 15.2% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.276 Սփիդֆոլ Ռութ ՓիԷս 15-25-16 + 2MgO + 0.5B N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 15%, 24.9%, 16%, 2.1%, 4.2% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.277 Սփիդֆոլ Ռութ ՓիԷս 15-25-16 + 2MgO + 0.5B N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 15%, 24.9%, 16%, 2.1%, 4.2% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.278 Ուլտրասոլ 13-7-31 + 3.6 MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 13.9%, 7%, 31%, 3.6%, 7.1% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.279 Ուլտրասոլ 13-7-31 + 3.6 MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 13.9%, 7%, 31%, 3.6%, 7.1% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1,280 Ուլտրասոլ 17-10-27 + TE N, P2O5, K2O, S +միկրոտարրեր 17%, 10%, 27%, 1.8% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.281 Ուլտրասոլ 17-10-27 + TE N, P2O5, K2O, S +միկրոտարրեր 17%, 10%, 27%, 1.8% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.282 Ուլտրասոլ 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20.1%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.283 Ուլտրասոլ 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20.1%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.284 Ուլտրասոլ Մագնում Սփեշլ 15-15-30 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 15%, 15, 30%, 1% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.285 Ուլտրասոլ Մագնում Սփեշլ 15-15-30 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 15%, 15, 30%, 1% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.286 Ուլտրասոլ 12-12-36 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 12.2%, 12%, 36%, 2% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.287 Ուլտրասոլ 12-12-36 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 12.2%, 12%, 36%, 2% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.295 Ուլտրասոլ 13-6-40 + TE(0.5% MgO) N, P2O5, K2O, MgO, SO3 +միկրոտարրեր 13%, 6%, 40%, 0.5%, 2.5% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.303 Ուլտրասոլ 18-18-18 + 1MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 1%, 1.5% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.308 Ուլտրասոլ 14-7-29 + 3.4MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3 +միկրոտարրեր 14%, 7%, 29%, 3.4%, 6.7% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.309 Ուլտրասոլ 14-7-29 + 3.4MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 14%, 7%, 29%, 3.4%, 6.7% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1,310 Սփիդֆոլ Կալցիում Փլաս 15-5-23 + 10CaO + TE N, P2O5, K2O, CaO + միկրոտարրեր 15%, 4.8%, 23%, 10% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.311 Սփիդֆոլ Կալցիում Փլաս 15-5-23 + 10CaO + TE N, P2O5, K2O, CaO + միկրոտարրեր 15%, 4.8%, 23%, 10% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.312 Ուլտրասոլ 15-15-30 + TE N, P2O5, K2O, S +միկրոտարրեր 15%, 15%, 30%, 0.9% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.313 Ուլտրասոլ 15-15-30 + TE N, P2O5, K2O, S +միկրոտարրեր 15%, 15%, 30%, 0.9% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.314 Ուլտրասոլ 15-8-26 + 3.4MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 15%, 8%, 26%, 3.4%, 6.7% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.315 Ուլտրասոլ 15-8-26 + 3.4MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 15%, 8%, 26%, 3.4%, 6.7% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.316 Ամոնիումի նիտրատ N 34,4% հատիկներ ՌԴ, «Ակրոն» ԲԲԸ 27.12.2022թ.
1.317 Նիտրոամոֆոսկա 16-16-16 N, P2O5, K2O 16%, 16%, 16% 1-4 մմ տրամագծով մոխրագույն հատիկներ ՌԴ, «Ակրոն» ԲԲԸ 27.12.2022թ.
1.318 Կրիստալ Սպեցիալ NPK 12-8-24 + 9CaՕ + 1.4MgO N, P2O5, K2O, CaO, MgO + միկրոտարրեր 12%, 8%, 24%, 9%, 1.4% փոշի Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ 27.12.2022թ.
1.319 Կրիստալ Բալանս NPK 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20%, 8% փոշի Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ 27.12.2022թ.
1,320 Կրիստալ Պոտաշում NPK 5-10-40 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 5%, 10%, 40%, 28% փոշի Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ 27.12.2022թ.
1.321 Կրիստալ Պոտաշում NPK 12-12-36 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 12%, 12%, 36%, 10% փոշի Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ 27.12.2022թ.
1.322 Քրոպմաքս N, P, K, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, B, ամինաթթուներ, վիտամինային կոմպլեքս, պոլիսախարիդներ 2%, 0.4%, 0.02%, 0.55%, 0.2%, 0.03%, 0.05%, 0.055%, 0.07%, 2%, 0.02%, 0.013% հեղուկ Հոլանդիա, «Հոլլանդ ֆարմինգ Բ.Վ.» 27.12.2022թ.
1.323 Կրիստալ Ֆոս NPK 10-52-7 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 10%, 52%, 7%, 5% փոշի Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ 27.12.2022թ.
1.324 Կրիստալ Նիտրոգեն NPK 30-10-10 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 30%, 10%, 10%, 9% փոշի Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ 27.12.2022թ.
1.325 Ամկոֆերտ 5-70-3 N, P2O5, K2O 5%, 70%, 3% հեղուկ Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.326 Կամոս Մոնո Պոտասիում ֆոսֆատե 0-52-34 P2O5, K2O 52%, 34% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.327 Զարին Մագնեզիումի սուլֆատ MgO 32% MgSO4 32% փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.328 ԶարինNPK + TE + humic Acid 16-8-26 + 2MgO N, P2O5, K2O, MgO +միկրոտարրեր 16%, 8%, 26%, 2% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.329 Զարին Կալցիումի նիտրատ 15-0-0 + 19CaO N, CaO 15%, 19% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1,330 Կամոս F-G 5-5-5 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 5%, 5% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.331 Կամոս Նիտրոամոֆոս 16-16-16 N, P2O5, K2O 16%, 16%, 16% գրանուլացված հատիկներ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.332 Կամոս Fr-Ֆերրում 15% երկաթ EDDTA Fe (խելատացող երկաթ) 15% փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.333 ԿամոսNPK + TE + humic Acid 50-5-10 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 50%, 5%, 10% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.334 Կամոս ուռեա N 46,2% սպիտակ բյուրեղներ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.335 Կամոս Մոնո Ամոնիումի ֆոսֆատ 14-61-0 N, P2O5 14%, 61% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.336 Զարին F-Քուքումբեր 14-11-32 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 14%, 11%, 32% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.337 Զարին Նիտրոամոֆոս 18-18-18 N, P2O5, K2O 18%, 18%, 18% գրանուլացված հատիկներ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.338 ԶարինNPK + TE + humic Acid 13-41-13 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 13%, 41%, 13% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.339 Զարին NPK + TE (15-10-25) + Zn + Mg N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 15%, 10%, 25% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1,340 Զարին F-Y 10-5-8 N, P2O5, K2O 10%, 5%, 8% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.341 Զարին NPK + TE + (8-18-4) N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 18%, 4% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.342 ԶարինNPK 8-9-30 + TE + Ca + Mg N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 9%, 30% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.343 Կամոս F-B 5-6-4 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 6%, 4% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.344 Զարին F-L-Zn ընդհանուր EDTA (Zn) 10% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.345 Զարին F-O-H 15-3-3 N, P2O5, K2O, հումինաթթուներ, ֆուլվոթթու 15%, 3%, 3%, 14%, 4% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.346 ԿամոսF-L-Ph-Po P2O5, K2O 40%, 50% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.347 Կամոս Ֆ-Լ Պոտաշ K2O 50% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.348 ԶարինNPK 8-12-20 + TE + Ca + Mg N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 12%, 20% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.349 Զարին NPK 11-8-5 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 11%, 8%, 5% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1,350 ԶարինNPK 10-10-28 + TE + Ca + Mg N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 10%, 28% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.351 Զարին NPK + TE (10-20-0) N, P2O5+միկրոտարրեր 10%, 20% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.352 ԶարինNPK 11-18-22 + humic Acid + Zn + Mn + Ca + Mg + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 11%, 18%, 22% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.353 ԶարինNPK + TE + humic Acid 12-12-36 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12.2%, 12%, 36% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.354 ԶարինF-L 20-20-20 + TE + AA N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.355 Զարին Պոտասիում Նիտրատե 13-0-46 N, K2O + միկրոտարրեր 13%, 46% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.356 ԶարինNPK 11-13-28 + humic Acid + TE + Zn + Mn + Ca + Mg N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 11%, 13%, 28% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.357 Կամոս Պոտասիում Սուլֆատ 0-0-52 K2O 52% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.358 Կամոս F-H 3-4-6 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 3%, 4%, 6% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.359 Կամոս F-B (Zn + N + P + Mn) N, P2O5+միկրոտարրեր 10%, 20% փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1,360 Կամոս F-S 5-0-1 + TE N, K2O + միկրոտարրեր 5%, 1% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.361 Կամոս Անտի Սալտ 5-3-7 + CaO N, P2O5, K2O, CaO 5%, 3%, 7%, 3% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.362 Նուտրիսոլ 13-40-13 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.363 Կամոս Սուպեր Հումիկ N, ֆուլվոթթու, K2O, B 2%, 6%, 7%, 0.05% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.364 Կամոս Ռոոտ N, P2O5, ֆուլվոթթու, օրգանական նյութեր 1%, 3%, 20%, 20% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.365 Զարին Ֆ-Գռապես 0-41-25 + TE P2O5, K2O + միկրոտարրեր 41%, 25% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.366 Կամոս Բիումիկ K2O + միկրոտարրեր 3% փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.367 Կամոս ամոնիումի նիտրատ N 34.4% հատիկներ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.368 Կամոս Ֆերոմիկ K2O, Fe, ֆուլվոթթուներ, հումինաթթուներ 3%, 5%, 1%, 11% փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.369 Զարին Ֆ-Ֆռուիտե 12-5-28 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 5%, 28% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1,370 Զարին F-B 5-6-4 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 6%, 4% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.371 Զարին Ֆ-Պոտատո 0-44-28 + TE P2O5, K2O + միկրոտարրեր 44%, 28% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.372 Զարին Ֆ-Վեգետաբս 6-16-32 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 6%, 16%, 32% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.373 Զարին F-pH օրգանական թթուներ, օրգանական նյութեր 50%, 3% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.374 Զարին NPK 10-4-3 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 4%, 3% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.375 Զարին Ֆ-Տ 8-5-15 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 5%, 15% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.376 Զարին F-L-CaO CaO, B 10%, 0.5% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.377 Կամոս երկաթի սուլֆատ Fe 20% փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.378 ԿամոսNPK + TE + humic Acid 20-20-20 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% թրջվող փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.379 Նիտրոամոֆոսկա 14-14-23 N, P2O5, K2O 14%, 14%, 23% հատիկներ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1,380 Նիտրոամոֆոսկա 23-13-8 N, P2O5, K2O 23%, 13%, 8% հատիկներ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.381 Նիտրոամոֆոսկա 10-26-26 N, P2O5, K2O 10%, 26%, 26% հատիկներ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.382 Ազոտո-ֆոսֆորական ծծմբի պարունակությամբ բարդ պարարտանյութ 20-20 մակնիշի N, P2O5, S 20 + 1%,20 + 1%,14 + 1% հատիկներ ՌԴ, «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.383 Ազոտական հեղուկ պարարտանյութ KAC-32 N 32 + 0.3% հեղուկ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.384 Ամոֆոս 12-52 մակնիշի N, P2O5 12 + 1%, 52 + 1% հատիկներ ՌԴ, «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.385 Միկրոֆոլ կոմբի MgO, B, Cu + միկրոտարրեր 9%, 0.5%, 1.5% փոշի Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.386 Ֆուլվումին օրգանական նյութեր, օրգանական ազոտ և այլն 88.6%, 2.1% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.387 Սպրինտալգա ընդհանուր ազոտ, օրգանական ազոտ, ազոտ/միզաթթվային, օրգանական նյութ 12%, 3.4%, 8.6%, 20.5% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.388 Հիդրոֆերտ 3-11-38 + 4MgO N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 3%, 11%, 38%, 4% փոշի Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.389 Ֆիլլոտոն N, C 6%, 25.2% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1,390 Կրիսս ՆՊԿ 5-8.5-4 N, P2O5, K2O, C 5%, 8.5%, 4%, 3% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.391 Զարին Մոնո Պոտասիում ֆոսֆատե 0-52-34 P2O5, K2O 52%, 34% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.392 Պոտանիտ 13-0-46 N, K2O 13%, 46% փոշի Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.393 Ֆենիքս N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 7%, 6%, 14% հատիկներ Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.394 Մագասուլ 16% MgO, SO3 >16%, >33% փոշի Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.395 Մագանիտ 11-0-0 + 16 N, MgO 11%, 16% հատիկներ Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.396 Կալանիտ 15.5% N, CaO 15.5%, 26.3% հատիկներ Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.397 Կալասուլ 0-0-50 + 46 K2O, S, SO3 50%, 18%, 45% հատիկներ Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.398 Կալաֆոս 0-52-34 P2O5, K2O 52%, 34% փոշի Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.399 Քինգ Գարդեն N, P2O5,K2O, օրգանականնյութեր 8%, 8%, 8%, 30% հեղուկ ԻԻՀ, «Մոհամմադհոսեյն Մոհամմադի» 06.04.2023թ.
1,400 Ֆերտիմիքս-Mn Mn 7.5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 06.04.2023թ.
1.401 Ֆերտիմիքս-Ca Ca 11.5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 06.04.2023թ.
1.402 Դիամոնիումի ֆոսֆատ N, P2O5 18%, 46% բյուրեղներ ԻԻՀ, «Ռազի Նավթաքիմիական Ընկերություն» 06.04.2023թ.
1.403 Ն-Ֆիքս սուպեր կոնցենտրատ 1-3 օրգանական ածխածնային միացություններ 20.34% հեղուկ Ավստրալիա, «Սաբռոլլ Պտի թրեյդինգ էյս Ն-Ֆիքս Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 06.04.2023թ.
1.404 Վան Իպերեն Օլիգո Երկաթ-ԴՏՊԱ 11% DTPA խելատացված երկաթ (Fe) 11±0.4% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ O.OՍի.Քեյ» 06.04.2023թ.
1.405 Վան Իպերեն Օլիգո Երկաթ-ԴՏՊԱ 6% Հեղուկ DTPA խելատացված երկաթ (Fe) 7.6±0.06% հեղուկ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ O.OՍի.Քեյ» 06.04.2023թ.
1.406 Կալցիումի նիտրատ N, CaO 15.5%, 26.3% գրանուլներ Ուկրաինա, «Հիմդիվիժիոն» ՓԲԸ 06.04.2023թ.
1.407 Գռոգռին գռինտա սոլա N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 10.6%, 10%, 26% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.408 Գռոգռին գռինտա կուռբի N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 17%, 8%, 22% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.409 Գռոգռին սուբտիլ սոլա N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 7.4%, 11.3%, 37.2% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1,410 Գռոգռին սուբտիլ կուռբի N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 9.5%, 11.1%, 35% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.411 Գռոգռին ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 12-12 -36 + միկրոէլեմենտներ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.412 Գռոգռին ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 13-40 -13 + միկրոէլեմենտներ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.413 Գռոգռին ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 20-20 – 20 + միկրոէլեմենտներ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.414 Գռոգռին ֆայվ թոթալ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 13%, 13.1%, 13.1% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.415 Գռոգռին ֆայվ կալի N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 11.3%, 6.1%, 17.6% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.416 Գռոգռին ֆայվ նատրի N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 20%, 6.5%, 6.6% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.417 Գռոգռին գել կալցիում-բոր CaO, B 20.6%, 0.35% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.418 Գռոգռին գել միկրո N, SO3 + միկրոտարրեր 6%, 8.15% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.419 Գռոգռին գել բլեք մեջիք N, CaՕ + միկրոտարրեր 8.4%, 13.7% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1,420 Գռոգռին գել ստառտեռ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 9.9%, 17%, 9.8% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.421 Գռոգռին գել վեգետատիվ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 16.5%, 17%, 16.6% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.422 Գռոգռին գել կալցիֆոս N, P2O5+միկրոտարրեր 5.5%, 40% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.423 Գռոգռին գել բռազիկա N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 5.2%, 5.3%, 22.1% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.424 Գռոգռին գել ֆռութ + 2 մագնեզիումի օքսիդ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 9.9%, 5.9%, 32.4% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.425 Սիերրաֆորմ ԳՏ 18-22-5 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 18%, 22%, 5% հատիկներ Նիդերլանդներ, «Էվերրիս ինթերնեյշնլ» ԲՎ 25.06.2023թ.
1.426 Եռակի սուպերֆոսֆատ P2O5 46% հատիկներ Մեծ Բրիտանիա, «Գրին Բեստ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.427 Ամոնիումի նիտրատ (ծակոտկեն) N 34.5-35% հատիկներ Թուրքիա, «Իստանբուլ Գուբրե Սանայիի ԱՍ» ԲԸ 25.06.2023թ.
1.428 Վան Իպերեն Օլիգո Մանգան-EDTA 13% EDTA խելատացված մանգան (Mn) 13±0.4% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ Օ. Օ Սի. Քեյ» 25.06.2023թ.
1.429 Վան Իպերեն Օլիգո Երկաթ-EDTA 13% EDTA խելատացված երկաթ (Fe) 13±0.4% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ Օ. Օ Սի. Քեյ» 25.06.2023թ.
1,430 Վան Իպերեն Օլիգո Ցինկ-EDTA 15% EDTA խելատացված ցինկ (Zn) 15±0.4% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ Օ. Օ Սի. Քեյ» 25.06.2023թ.
1.431 Օլիգո Պղինձ-EDTA 15% EDTA խելատացված պղինձ (Cu) 15±0.4% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ Օ. Օ Սի. Քեյ» 25.06.2023թ.
1.432 Վան Իպերեն Օլիգո Ազորեն Միքս MgO, B, EDTA խելատացված պղինձ (Cu), EDTA խելատացված երկաթ (Fe), EDTA խելատացվածմանգան(Mn), Mo, EDTA խելատացվածցինկ(Zn) 1.1%, 1.5%, 0.6%, 4%, 3%, 0.05%, 4% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ Օ. Օ Սի. Քեյ» 25.06.2023թ.
1.433 Վան Իպերեն Կալցիում Նիտրատ Գյուղատնտեսական Որակ N, CaO, Ca 15%, 26%, 18.6% գրանուլներ Չեխիա, «Լովոքեմի ա. ս» 25.06.2023թ.
1.434 Վան Իպերեն Կալցիումի Նիտրատ Բուսաբուծական Որակ N, CaO, Ca 15.5%, 26.3%, 18.8% գրանուլներ Սլովակիա, «Ադմինիստրատիվնա դուբվոա, Էվ. Նո.» 25.06.2023թ.
1.435 12-12-17 + MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3 +միկրոտարրեր 12%, 12%, 17%, 2%, 15% գրանուլներ Վիետնամ, «Բակոնկո Քո.» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.436 Գրանուլացված Էն Պե Կա 15-15-15 N, P2O5, K2O, SO3 +միկրոտարրեր 15%, 15%, 15%, 20% գրանուլներ Վիետնամ, «Բակոնկո Քո.» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.437 Քրոփ Կոմպլեքս Թոփ K 12-6-24 N, P2O5, K2O, CaO, MgO, SO3 +միկրոտարրեր 12%, 6.2%, 24%, 3%, 2%, 10% հատիկներ Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն. Վ.» 25.06.2023թ.
1.438 Հիդրոսոլ 17-34-5 N, P2O5, K2O 17%, 34%, 5% փոշի Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.439 Հիդրոսոլ 30-10-5 N, P2O5, K2O 30%, 10%, 5% փոշի Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1,440 Հիդրոսոլ 10-6-40 N, P2O5, K2O 10%, 6%, 40% փոշի Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.441 Սոլտեր 0-53-0 Լ օրթոֆոսֆորական թթու (H3Po4) 70-85% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.442 Ստիկկապ Դիմետրա C, N, օրգանական նյութ 10%, 1%, 30% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.443 Սանկրոպ B, Mn, Zn 0.5%, 0.5%, 1% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.444 Կրիվիտալ N, C, Zn 7.5%, 21.5%, 0.2% հեղուկ սուսպենզիա Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.445 Ակտիֆոս Մագնեզիո N, P2O5, MgO 3%, 27%, 7% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.446 Մաչֆեր ջրալուծ երկաթ (Fe) 6% հատիկներ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.447 Նուտրիսուլ օրգանական նյութեր խոնավ հիմքով, հումինացված օրգանական նյութեր, օրգանական (N) ազոտ, ածխածնի և ազոտի C/N հարաբերությունը 12%, 65%, 0.1%, 29.2 հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.448 Միկո Տեչ PS ջրում լուծելի` B, Fe + EDTA, Mn + EDTA, Mo, Zn + EDTA, MgO 0.5%, 4%, 2%, 0.1%, 1.5%, 6% փոշի Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.449 Մանգանես Խելատո Լ ջրալուծ մանգան (Mn), խելատացված մանգան 4.7%, 4.7% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1,450 Նո-Սկիումա մաքուր պոլիսիլոքսան 25% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.451 Նիտրո Սլոու N, միզանյութ 28%, 26% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.452 Խելատո Fe-Mn 4.2 Լ Fe:DTPA, Mn:EDTA 4%, 2% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.453 Սթար Ֆերտ N, P2O5, օրգանական ածխածին (C) 10%, 5%, 8% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.454 Կարբամիդ N 46% բյուրեղներ Թուրքմենստան «Մարիկարբամիդ» 25.06.2023թ.
1.455 Ջրալուծ NPK 20:20:20 + МЭ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20±1%, 20±1%, 20±1% հատիկների հետ խառնված փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.456 Ջրալուծ NPK 18:18:18 + 3 MgO + МЭ N, P2O5, K2O,MgO + միկրոտարրեր 18±1%, 18±1%, 18±1%, 3±0.5% հատիկների հետ խառնված փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.457 Ջրալուծ NPK 15:15:30 + 1.5 MgO + МЭ N, P2O5, K2O,MgO + միկրոտարրեր 15±1%, 15±1%, 30±1%, 1. 5±0.5% հատիկների հետ խառնված փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.458 Ջրալուծ NPK 13:40:13 + МЭ N, P2O5, K2O, միկրոտարրեր 13±1%, 40±1%, 13±1%, հատիկների հետ խառնված փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.459 Ջրալուծ NPK 6:14:35 + 2MgO + МЭ N, P2O5, K2O + MgO +միկրոտարրեր 6±1%, 14±1%, 13±1%, 2±0.5% հատիկների հետ խառնված փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1,460 Ջրալուծ NPK 12:8:31 + 2MgO + МЭ N, P2O5, K2O + MgO +միկրոտարրեր 12±1%, 8±1%, 31±1%, 2±0.5% հատիկների հետ խառնված փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.461 Ֆուլվիտ ընդհանուր օրգանական նյութեր, ֆուլվոթթու, N, P2O5, կալիումի օքսիդ 65-70%, 20-25%, 1.5-2%, 1.4-1.8%, 1.8-2.3% հեղուկ ՀՀ, «Էկոպլանտ» ՍՊԸ 28.08.2023թ.
1.462 Նուտերրա NPK 18-18-18+TE N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 18%, 18%, 18% փոշի Թուրքիա, «Դոկտոր Տարսա Տարիմ Սանայի Վի Տիգառետ» ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.463 Կեյմագ 10-0-40+2MgO N, K2O, MgO 10%, 40%, 2% փոշի Թուրքիա, «Դոկտոր Տարսա Տարիմ Սանայի Վի Տիգառետ» ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.464 ԷՌՏ 23 Պլյուս օրգանական ազոտ, կենսաբանական ծագման օրգանական ածխածին, կալիումի օքսիդ, բետաիններ 1.5%, 11%, 6.1%, 10% հեղուկ Իտալիա, «Չիֆո Էս. Ար. Էլ» 05.10.2023թ.
1.465 ԼԴ 300 Ա 28+3+7 (+2) N, P2O5, K2O, MgO 28%, 3%, 7%, 2% գրանուլներ Գերմանիա, «ՄՏԴ» 05.10.2023թ.
1.466 Կեմյան P2O5, CaO, MgO, S 16-21%, 19-21%, 0.5%, 10-12% հատիկներ Սաուդյան Արաբիա, «Կեմյան» 05.10.2023թ.
1.467 Գրոու Մաքս B, Mo, Էմուլգատոր, չեզոքացնող նյութեր և կայունացուցիչ 7%, 0.004%, 92.99% մածուցիկ հեղուկ Հնդկաստան, «Դը սայենթիֆիք ֆերթիլայզեր քո փրայվիթ լիմիթեդ» 05.10.2023թ.
1.468 Սուպերնատ 93 օրգանական ազոտ, ջրալույծ կալիումի օքսիդ, կենսաբանական ծագման օրգանական ածխածին 2.7%, 4%, 10% հեղուկ Իտալիա, «Չիֆո Էս. Ար. Էլ» 05.10.2023թ.
1.469 Չիֆամին ԲԿ ընդհանուր ազոտ, օրգանական ազոտ, կենսաբանական ծագման օրգանական ածխածին, B, Mn, Zn 8%, 8%, 20%, 0.01%, 0.1%, 0.01% հեղուկ Իտալիա, «Չիֆո Էս. Ար. Էլ» 05.10.2023թ.
1,470 Սետ 46 Գրին Mn ջրալույծ, Mn EDTA, Zn ջրալույծ, Zn EDTA 1.5%, 1.5%, 0.5%, 0.5% հեղուկ Իտալիա, «Չիֆո Էս. Ար. Էլ» 05.10.2023թ.
1.471 Սիներգոն 2000 օրգանական ազոտ, կենսաբանական ծագման օրգանական ածխածին, օրգանական նյութ <50kDa նոմինալ մոլեկուլյար կշռով 6%, 25.2%, 35% հեղուկ Իտալիա, «Չիֆո Էս. Ար. Էլ» 05.10.2023թ.
1.472 Ալգաչիֆո 3000 օրգանական ազոտ, կենսաբանական ծագման օրգանական ածխածին, օրգանական նյութ <50kDa նոմինալ մոլեկուլյար կշռով 2%, 10%, 50% հեղուկ Իտալիա, «Չիֆո Էս. Ար. Էլ» 05.10.2023թ.
1.473 Էվեր Գրին ճարպային ալկոհոլ և լուծիչներ, Էմուլգատոր, չեզոքացնող և կայունացնող օժանդակ նյութեր 80%, 20% մածուցիկ հեղուկ Հնդկաստան, «Դը սայենթիֆիք ֆերթիլայզեր քո փրայվիթ լիմիթեդ» 05.10.2023թ.
1.474 Ռիփ Էքստրա N, Ca, Mg, չեզոք նյութեր 8%, 5%, 1%, 86% հեղուկ Հնդկաստան, «Դը սայենթիֆիք ֆերթիլայզեր քո փրայվիթ լիմիթեդ» 05.10.2023թ.
1.475 Ամոնիումի սուլֆատ N 20.5+0.5% հատիկներ Ֆրանսիա, «Լաֆֆորտ» 05.10.2023թ.
1.476 ՏրիվկոТМ N, P, K 0.08%, 0.31%, 1.78% հեղուկ Ուկրաինա, «ՏրիվկոТМ» կենսապարարտանյութերի գործարան ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.477 32-0-0 N 32% հեղուկ Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1.478 Չելան Սոլ 12-12-36+TE N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 12.2%, 12%, 36% փոշի Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1.479 Չելան Սոլ 20-20-20+TE N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1,480 Չելան KS K2O, օրգանական նյութ 40%, 15% փոշի Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1.481 3S օրգանական թթվի օրգանական աղեր 65-70% հեղուկ Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1.482 Fe-ավեյ Zn N, EDTA խելատացված ցինկ (Zn), P2O5 3%, 10%, 33% հեղուկ Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1.483 Միկրո Կառե Fe երկաթ EDDTA Fe 14% փոշի Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1.484 Ավենտրոլ պինոլին, իներտ նյութեր 96%, 4% խտացված էմուլսիա ԱՄՆ, «Միլլեր Քեմիքալ ընդ ֆերտիլայզեր» ՍՊԸ 26.12.2023թ.
1.485 Տերրա Սորբ Կոմպլեքս ազատ ամինաթթուներ, ընդհանուր ազոտ, օրգանական ազոտ, MgO, B, Fe+միկրոտարրեր 20%, 5.5%, 5%, 0.8%, 1.5%, 1% հեղուկ Իսպանիա, «Բիոբերսիա» ՍԱ 26.12.2023թ.
1.486 Օսմոկոտե Տոպդրեսս 19-9-10+2MgO+TE N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 19%, 9%, 10%, 2% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Էվերրսի Ինտերնա-թիոնալ ԲՎ» 26.12.2023թ.
1.487 Օսմոկոտե Տոպդրեսս 5-6 Մեսի 22-5-10+2MgO+0.70Fe N, P2O5, K2O, MgO, Fe 22%, 5%, 10%, 2%, 0.70% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Էվերրսի Ինտերնա-թիոնալ ԲՎ» 26.12.2023թ.
1.488 Վան Իպերեն Կալիումի Սուլֆատ Բուսաբուծական Որակ K2O, SO3 51%, 45% փոշի Շվեդիա, «Կեմիրա Քեմի ԱԲ» 26.12.2023թ.
1.489 Վան Իպերեն Ստիմ Փյուր ԱԱ Հեղուկ K2O, N, օրգանական նյութ, ընդհանուր ամինաթթուներ, ջրիմուռի 5%, 2%, 17.5-20, 1%, 6.2%, 85%, > 8% հեղուկ Նիդերլանդներ, ԶՀԼ Քո-փաքաջինգ քոմպանի 20.02.2024թ.
1,490 Մագնուս Պլանտ 12-48-8+ TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 48%, 8% փոշի Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.491 Տերրաֆլեքս NPK 11-40-11+2 MgO + միկրոէլեմենտներ N, P2O5, K2O, MgO+ միկրոտարրեր 11%, 40%, 11%, 2% բյուրեղային փոշի Բելգիա, ԱյՍիԷլ Բելջիում ԷնՎի 20.02.2024թ.
1.492 Տերրաֆլեքս NPK 20-20-20 +միկրոէլեմենտներ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Բելգիա, ԱյՍիԷլ Բելջիում ԷնՎի 20.02.2024թ.
1.493 Հիդրոֆլեքս NPK 21-5-10+2 MgO+միկրոէլեմենտներ N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 21%, 5%, 10%, 2% բյուրեղային փոշի Բելգիա, ԱյՍիԷլ Բելջիում ԷնՎի 20.02.2024թ.
1.494 Տերրաֆլեքս NPK 4-8-36+3 MgO+միկրոէլեմենտներ N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 4%, 8%, 36%, 3% բյուրեղային փոշի Բելգիա, ԱյՍիԷլ Բելջիում ԷնՎի 20.02.2024թ.
1.495 Ցինկո Խելատո էլլեսետտե Zn EDTA 7% հեղուկ Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.496 Կալցիում Կելատե N, C, CaO 4%, 11%, 8% հեղուկ Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.497 Մագնուս Պլանտ 30-10-5 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 30%, 10%, 5% փոշի Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.498 Շուտքրոպ Լ K2O 10% հեղուկ Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.499 Վիտաֆերտ N, C 6.5%, 20% հեղուկ սուսպենզիա Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1,500 Ալգա Վիտալ Պոլի ուրոնային թթուներ, բուսական ծագման ամինաթթուներ, ֆերմենտներ, վիտամիններ (В2,В3,С), ալգինատներ, միկրոտարրեր հեղուկ Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.501 Դեբոր B 11% հեղուկ Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.502 20-20-20+ TE Արիա N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի ԻԻՀ, Արիաշիմի Կոոպերատիվ 677 ԿՈ 20.02.2024թ.
1.503 Ակտիֆոս Ռամե N, P2O5, Cu 11%, 22%, 4% հեղուկ Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.504 Ուլտրասոլ ՍՕՊ K2O, S, Cl 51%, 18%, 1% բյուրեղային փոշի Թայվան, «Սեսոդա Քորպոեյշն» ընկերություն 20.02.2024թ.
1.505 Ագրոմաստեր Ստարտ Մինի 21-21-5+2MgO+15 SO3 N, P2O5, K2O, MgO, SO3 21%, 21%, 5%, 2%, 15% հատիկներ Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ ԲիՎի 20.02.2024թ.
1.506 Սոլինուր Ջիթի 9 11-35-11+2 MgO+ TE N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 11%, 35%, 11%, 2% փոշի Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ ԲիՎի 20.02.2024թ.
1.507 Բոստանո 0-0-50+18S+TE Ջրալուծ կալիումի օքսիդ (K2O), ջրալուծ ծծումբ (SO3), + միկրոտարրեր 50%, 18% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, Արիաշիմի Կոոպերատիվ 677 ԿՈ 18.03.2024թ.
1.508 Ֆերտիմիքս-B Բոր (B) ջրալույծ 11% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1.509 Օրսիլիկ Սիլիցիումի օքսիդ (SiO2), կալիումի օքսիդ (K2O) 26%, 12% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1,510 Ֆլորովիտ հեղուկ տերևային բույսերի համար N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 7%, 5%, 6% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.511 Ֆլորովիտ վարդերի և այլ ծաղկող բույսերի համար N, P2O5, K2O + MgO, SO3+միկրոտարրեր 12.4%, 10.5%, 12.5%, 2.5%, 23% հատիկներ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.512 Ֆլորովիտ հեղուկ փշատերև բույսերի համար N, P2O5, K2O, Fe EDTA 6%, 4%, 5%, 0.03% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.513 Ֆլորովիտ կենսածառի (տույա) համար N, P2O5, K2O, MgO, SO3, Fe 11.5%, 6%, 11%, 6%, 39%, 1% հատիկներ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.514 Ֆլորովիտ սիզամարգերի համար՝ արագ արդյունք N, P2O5, MgO, Fe 19%, 6%, 2.5%, 4% հատիկներ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.515 Ֆլորովիտ փշատերևների համար N, P2O5, K2O, MgO, SO3, Fe 8%, 8.5%, 20%, 6%, 31%, 0.3% հատիկներ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.516 Ֆլորովիտ համապիտանի N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 11.4%, 9.2%, 16.8%, 14% հատիկներ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.517 Ֆլորովիտ հեղուկ պարարտանյութ խոլորձների համար N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 3%, 5%, 7% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.518 Ֆլորովիտ հեղուկ՝ ծաղկող բույսերի համար N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 6%, 8% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.519 Ֆլորովիտ հեղուկ՝ կակտուսների և սուկուլենտների համար N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 4%, 8%, 6% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1,520 Եռակի սուպերֆոսֆատ (TSP) P2O5 46% հատիկներ Բուլղարիա, «Ագրոպոլիքիմ ԱԴ» 18.03.2024թ.
1.521 Մեգաֆլոր 15.40.15+TE N, P2O5, K2O 15%, 40%, 15% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1.522 Մեգաֆլոր 8.5.40+TE N, P2O5, K2O 8%, 5%, 40% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1.523 Կոմպլեսալ Բիո N, P2O5, K2O, Cօրգանական, CaO, S 4%, 8%, 12%, 22%, 10%, 12% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1.524 Մաջիկոլոր 13.16.8 N, P2O5, K2O 13%, 16%, 8% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1.525 Չելան Cu N, Cu + օրգանական նյութ 2.7%, 5.3%, 16% հեղուկ Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1.526 Ֆերլանդ երկաթ EDDTA Fe 6% 6% փոշի Իտալիա, «Ֆերլանդ» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
1.527 Ակտագրո լիքիդ հումուս հումինային թթու, K2O, ջուր ≥22%, 4%, 50-60% հեղուկ ԱՄՆ, «Ակտագրո» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
1.528 Սիերրաֆորմ ԳՏ Կ-ՍՏԵՊ 6-0-27+2Mg+TE N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 6%, 27%, 2% փոշի Նիդերլանդներ, «Էվերրիս ինթերնեյշնլ» ԲՎ 03.05.2024թ.
1.529 Ֆիտոֆերտ 12-4-6 N, K2O, MgO+ միկրոտարրեր 12%, 4%, 6% ջրային լուծույթ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1,530 Ֆիտոֆերտ կրիստալ 24-6-10+ME N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 24%, 6%, 10% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.531 Ֆիտոֆերտ K-կոմպլեքս 20 P2O5, K2O+միկրոտարրեր 2%, 20% ջրային լուծույթ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.532 Ֆիտոֆերտ կրիստալ պեպպեր 11-7-33+4MgO+ME N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր 11%, 7%, 33%, 4%, 2.5% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.533 Ֆիտոֆերտ կրիստալ բերրի 14-8-30+2MgO+ME N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 14%, 8%, 30%, 2% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.534 Ֆիտոֆերտ կրիստալ 10-40-10 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 40%, 10% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.535 Ֆիտոֆերտ կրիստալ 20-20-20+ME N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.536 Ֆիտոֆերտ կրիստալ 4-10-40 N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր 4%, 10%, 40%, 3%, 8% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.537 Ֆիտոֆերտ կալցինիտ N, CaO, B 15%, 25.5%, 0.05% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.538 Ֆիտոֆերտ հումիսուպեր պլյուս N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 4%, 8% ջրային լուծույթ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.539 Ֆիտոֆերտ մագնիկալ բ N, K2O, MgO + միկրոտարրեր 10%, 15%, 2% ջրային լուծույթ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1,540 Ֆիտոֆերտ կրիստալ մելոն 14-7-28+3.5 MgO+ME N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր 14%, 7%, 28%, 3.5%, 2.5% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.541 Ֆիտոֆերտ կրիստալ տոմատո 12.5-6-31+ 4MgO +ME N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր 12.5%, 6%, 31%, 4%, 2.5% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.542 Ֆիտոֆերտ հումիֆլեքս 20 K2O, հումինաթթուներ, ֆուլվոթթուներ 1.5%, 16%, 4% ջրային լուծույթ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.543 Ֆիտոֆերտ բորմաքս 20 B 20% փոշի Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.544 Յարա վիտա բորտրակ 150 B 15% հեղուկ Մեծ Բրիտանիա, «Յարա ՈՒԿ» ՍՊԸ 06.06.2024թ.
1.545 Յարա վիտա ստոպիտ CaO 17% հեղուկ Մեծ Բրիտանիա, «Յարա ՈՒԿ» ՍՊԸ 06.06.2024թ.
1.546 Յարա վիտա ֆրուտրել N, P2O5, P, Ca, Mg, B, Zn 6.9%, 24.0%, 10.5%, 20%, 6.0%, 2.0%, 4.0% հեղուկ Մեծ Բրիտանիա, «Յարա ՈՒԿ» ՍՊԸ 06.06.2024թ.
1.547 Ֆլորովիտ-հեղուկ վարդերի և այլ ծաղկող բույսերի համար N, P2O5, K2O, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 6.0%, 6.0%, 8.0%, 0.02%, 0.005%, 0.08%, 0.025%, 0.005%, 0.02% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 06.06.2024թ.
1.548 Ֆուլվոմիքս Ընդհանուր օրգանական նյութեր, Ֆուլվոթթու, Ընդհանուր ազոտ, Ընդհանուր ֆոսֆոր, Կալիումի օքսիդ 65-70%, 20-25%, 1.5-2.0%, 1.4-1.8%, 1.8-2.3% հեղուկ ՀՀ, «ԷԿՈՌԱՅԶ»ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.549 Վենի պրիզմա N, K2O, Ag, Ca 9%, 6%, 0.1%, 0.3% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Կոպպերտ» ԲՎ 22.08.2024թ.
1.550 Մենաֆերտ ամոնիում նիտրատ 18% N 18±0.5% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Մենաֆերտ Ինտ՝լ» 22.08.2024թ.
1.551 Ռիպագա N, K2O, ձիթապտղի մզվածք, ամինոիդներ, կարբոնիկ թթուներ, օրգանական նյութ, Fe EDTA, օրգանական ածխածին, B, մեթոնին 6.84%, 7%, 2.88%, 26.88%, 7.68%, 6%, 0.25%, 20.4%, 0.25%, 2.40% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.552 Ագառութ N, P2O5, K2O, ամինոիդներ, հումիկ թթուներ, օրգանական ածխածին, ծովայիմ ջրիմուռների մզվածք, պոլիսախարիդ, ալժինաթթու + միկրոտարրեր 4.55%, 4.68%, 4.90%, 10.49%, 10.49%, 6.88%, 3.50%, 2.33%, 0.45% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.553 Ագամինո Պ Օրգանական ածխածին, ամինոիդներ, օրգանական թթու,N, P2O5+ միկրոտարրեր 9%,8.9%, 2.6%,3.8%,10% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.554 Ագասալ N, P2O5, K2O, CaO, B 15.5%, 5%, 10%, 26.5%, 16.7% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.555 Ագասօլ NPK 5-10-43+TE N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 5%, 10%, 43% փոշի Բելգիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.556 Ագասօլ NPK 10-50-10+TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 50%, 10% փոշի Բելգիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.557 Ագասօլ NPK 12-12-36+TE N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Բելգիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.558 Ագասօլ 20-20-20 N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Բելգիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.559 Ագամին Էքստրա N, օրգանական ածխածին, ամինո թթուներ 7.27%, 20.72%, 44.08% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.560 Ամինոագա ԿԱԲ CaO, N, B, կարբոնիկ թթուներ 26.5%, 9%, 16.7%, 35% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.561 Ֆլորա բլում P2O5, K2O, MgO, SO3 5%, 4%, 3%, 5% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.562 Ֆլորա Գրո N, P2O5, K2O, MgO 3%, 1%, 6%, 0.8% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.563 Ռիպեն P2O5, K2O, MgO, SO3 6%, 5%, 3%, 5% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.564 Պրո օրգանիկ գրով N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 4.3%, 0.7%, 5.9%, 0.8%, 1.3% հեղուկ Ֆրանսիա, «Տերրա ակվատիկա Սառլ» 22.08.2024թ.
1.565 Պրո օրգանիկ բլում N, P2O5, K2O, MgO, SO3 +միկրոտարրեր 3.1%, 2.1%, 5%, 1.2%, 3.9% հեղուկ Ֆրանսիա, «Տերրա ակվատիկա Սառլ» 22.08.2024թ.
1.566 Ֆլորամիկրո հարդ վոթեր (կոշտ ջուր) N, K2O, CaO, B,Cu EDTA, Fe, Mn EDTA, Mo, Zn EDTA 5%, 1.3%, 1.4%, 0.01%, 0.01%, 0.12%, 0.05%, 0.002%, 0.015% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.567 Վիդաֆեռ Fe 10% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.567/1 Ամբասադոր կարտոֆիլ N, MgO, Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo +ազատ L-ամինաթթուներ 11%, 2.65%, 2.65%, 2.65%,0.265%, 0.54%, 0.135%, 0.015%+4% հեղուկ Հորդանան, Մոդեռն կոմպանի ֆոր ֆերտիլայզերս պրոդակշն (MCFP) 25.11.2024թ.
1.568 Ամբասադոր հացահատիկ N, MgO, Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo +ազատ L-ամինաթթուներ 17%, 0.78%, 0.85%, 3.2%, 1.6%, 0.2%, 0.31%, 0.015% +4% հեղուկ Հորդանան, Մոդեռն կոմպանի ֆոր ֆերտիլայզերս պրոդակշն (MCFP) 25.11.2024թ.
1.569 Կալեքս P2O5, K2O 42%, 28% հեղուկ Իտալիա,Ալբա Միլագրո S.p.A. 25.11.2024թ.
1.570 Ամինոտոն N, C, ընդհանուր ամինաթթուներ 9.5%, 30 %, 57.7% հեղուկ Իտալիա,Ալբա Միլագրո S.p.A. 25.11.2024թ.
1.571 Կալցիբոր B, Zn, CaO 2.6%, 0.26%, 12.9% հեղուկ Իտալիա,Ալբա Միլագրո S.p.A. 25.11.2024թ.
1.572 Յարա տերա կալցինիտ N, CaO 15.5%, 26.5% գրանուլներ Նորվեգիա, Յարա Նորգե, Յարա Փորսգրուն 25.11.2024թ.
1.573 Գրին միքս P, K, Fe, Mn, Ca, Cu, Zn, Co, B, Mo, կալիումի հումատ, ֆուլվատ թթուներ, N, մոխիր,կաթնաթթվային մանրէներ 0.10-0.20%, 0.10-0.15%, 1.0-1.5%, 0.30-0.45%,0.20-0.25%, 0.00010-0.00015%, 0.005-0.006%, 0.0012-0.0016, 0.005-0.006%, 0.0012-0.0020%, 25-35%, 20-25%, 2-3%, 1.8-2.2%, 19ԳԱՄ/գ հեղուկ Հայաստանի Հանրապետություն, «Ն-բակտեր» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.574 Ամինոկատ 30 ազատ ամինաթթուներ, N, P2O5, K2O 30%, 6%, 1%, 1% հեղուկ Իսպանիա, Ատլանտիկա Ագրիկոլա 25.11.2024թ.
1.575 Էքսպերտ Գրոու (Expert Grow) K2O, C, Ascophyllum nodosum ծովային ջրիմուռների մզվածք 3.5%, 9.6%, 25% ջրալուծ խտածո Բրազիլիա, Չիլի, Ադամա Բրազիլ Ս.Ա.,Ադամա Չիլե Ս.Ա. 25.11.2024թ.
1.576 Բրեքսիլ Fe (Brexil Fe) Fe 10% միկրոգրանուլներ Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.577 Բրեքսիլ Zn (Brexil Zn) Zn EDTA 10% միկրոգրանուլներ Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.578 Բրեքսիլ Ca (Brexil Ca) CaO, B 20%, 0.5% միկրոգրանուլներ Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.579 Բրեքսիլ Միքս (Brexil Mix) MgO, Zn, B, Mo, Cu, Mn, Fe 6%, 5%, 1.2%, 1%, 0.8%, 0.7%, 0.6% միկրոգրանուլներ Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.580 Բրեքսիլ Mn (Brexil Mn) Mn EDTA 10% միկրոգրանուլներ Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.581 Կենդալ Ռութ (Kendal Root) N, K2O 9%, 9% հեղուկ սուսպենզիա Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.582 ՄՑ Կրեմ (MC Cream) Mn, Zn 1.5%, 0.5% կախույթ (սուսպենզիա) Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.583 Պլանտաֆոլ 20-20-20 (Plantafol 20-20-20) N, P2O5, K2O +միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.584 Ամոնիակային սելիտրա (Ամոնիումի նիտրատ) N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 25.11.2024թ.
1.585 Հումիֆրսթ ՋՀ (Humifirst WG) ընդհանուր հումինային էքստրակտ, հումինային թթուներ, ֆուլաթթուներ 65%, 53%, 12% ջրալուծ հատիկներ Իսպանիա,Թրեյդ Քորփորեյշն Ինթերնեյշնըլ Էս.Էյ.Յու (Trade Corporation International S.A.U.) 25.11.2024թ.
1.586 pH-Օպտի (pH-Opti) N, SO3 15%, 40% հեղուկ Իսպանիա,Թրեյդ Քորփորեյշն Ինթերնեյշնըլ Էս.Էյ.Յու (Trade Corporation International S.A.U.) 25.11.2024թ.
1.587 Հումիսթար (Humistar) K2O, ընդհանուր հումինային էքստրակտ, հումինային թթուներ, ֆուլաթթուներ 5%, 15%, 12%, 3% ջրալուծ հեղուկ Իսպանիա,Թրեյդ Քորփորեյշն Ինթերնեյշնըլ Էս.Էյ.Յու (Trade Corporation International S.A.U.) 25.11.2024թ.
1.588 Թրեյդկորպ ազ բենթլի (Tradecorp AZ Bentley) Fe, Mn խելատացված EDTA, ZnխելատացվածEDTA, B, Mo, CoխելատացվածEDTA 5.9%, 3%, 0.7%, 1.4%, 0.2%, 0.02% միկրոհատիկներ Իսպանիա,Թրեյդ Քորփորեյշն Ինթերնեյշնըլ Էս.Էյ.Յու (Trade Corporation International S.A.U.) 25.11.2024թ.
1.589 Վեգեներջի (Vegenergy) ընդհանուր N, ազատ ամինաթթուներ (բուսական ծագման) 4.6%, 23% հեղուկ Իսպանիա,Թրեյդ Քորփորեյշն Ինթերնեյշնըլ Էս.Էյ.Յու (Trade Corporation International S.A.U.) 25.11.2024թ.
1.590 Տեկամին Բրիքս (Tecamin Brix) K2O, B 18%, 0.2% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 25.11.2024թ.
1.591 Տեկամին Մաքս (Tecamin Max) ամինաթթուներ, ազատ «Լ» ամինաթթուներ, ընդհանուր N, օրգանական նյութեր 14.4%, 12%, 7%, 60% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 25.11.2024թ.
1.592 Տեկամին Ֆլաուվեր (Tecamin Flower) ազատ «Լ» ամինաթթուներ, ընդհանուր N, P2O5, B, Mo 3%, 3%, 10%, 1%, 0.5% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 25.11.2024թ.
1.593 Ագրիֆուլ (Agriful) հումինային մզվածք (ընդհանուր), օրգանական նյութեր (ընդհանուր), ֆուլվոթթուներ, N (ընդհանուր), P2O5, K2O 25%, 45%, 25%, 4.5%, 1%, 1% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 25.11.2024թ.
1.594 Կոնտրոլֆիտ Cu (Controlphyt Cu) Cu 6.5% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 25.11.2024թ.
1.595 Կոնտրոլֆիտ PK (Controlphyt PK) P2O5, K2O 30%, 20% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 25.11.2024թ.
1.596 Ազոտոբակտեր Ջի Lactococcus plantarum,Bacillus subtilis,ցեոլիտ(SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O),օրգանական ածխածնային միացություններ,մակրո և միկրոսնուցող նյութեր 18 ԳԱՄ/մլ, 5.98×10^8 ԳԱՄ/մլ, 57.6-67.5%, 0.02-0.56%, 119-15.45%, 0.6-3.27%, 0.03-1.17%, 0.64-1.85%, 1.18-7.04%, 0.42-1.92%, 1.41-4.26%,,20.34% գրանուլներ Հ Հ, «Ն-բակտեր» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.597 Օրգանական - հանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» N, P2O5, K2O, MgO, հումատային թթուներ + միկրոտարրեր 7%, 7%, 8%, 1.5%, 11%, հատիկներ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 25.11.2024թ.
1.598 «Ակվարին» ապրանքանիշ5 N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 2% փոշու և հատիկների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 25.11.2024թ.
1.599 Վեյք-ափ Հեղուկ K2O, N 22.5%, 3% հեղուկ Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինթերնեյշնլ ԲիՎի 25.11.2024թ.
1.600 Վան Իպերեն Մոնոկալիումի Ֆոսֆատ (ՄԿՖ) Բուսաբուծական Որակ K2O, P2O5 34%, 52% բյուրեղներ Բելգիայի Թագավորություն, Պրայոն Էս Էյ 25.11.2024թ.
1.601 Իզագրի-Կ (Ազոտ) N, K2O, P2O5, SO3, MgO, Zn EDTA, Cu EDTA, Mo, Fe EDTA, B, Mn EDTA, Se, Co EDTA 41%, 4.11%, 2.47%, 2.33%, 0.48%, 0.47%, 0.14%, 0.07%, 0.04%, 0.03%, 0.02%, 0.03%, 0.01% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.602 Իզագրի-Կ (Կալիում) K2O, P2O5, N, SO3, Mn EDTA, Cu EDTA, Zn EDTA, Fe EDTA, Mo, B, Se, Co EDTA 15.2%, 6.6%, 6.6%, 4.6%, 0.33%, 0.12%, 0.07%, 0.07%, 0.07%, 0.01%, 0.003%, 0.001% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.603 Իզագրի-Մ (Ֆորս աճ) L-ամինաթթուներ, օրգանական թթուներ, Zn EDTA, Cu EDTA, Mn EDTA, Fe EDTA, MgO, SO3, Co EDTA, Li, Ni 15%, 1%, 3.36%, 3.76%, 0.37%, 0.54%, 2.37%, 15.2%, 0.23%, 0.06%, 0.02% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.604 Իզագրի-Մ (Բոր) B, Mo, դիմեթիլսուլֆօքսիդ 12.32%, 1%, 17% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.605 Իզագրի-Կ (Ֆորս սնուցում) N, K2O, P2O5, Mo, B, Cr, V, Se 6.9%, 3.58%, 0.55%, 0.67%, 0.57%, 0.12%, 0.09%, 0.02% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.606 Իզագրի-Կ (Ֆոսֆոր) P2O5, N, K2O, MgO, SO3, Zn EDTA, Cu EDTA, Fe EDTA, Mn EDTA, B, Mo, Co EDTA, L-ամինաթթուներ 27.7%, 9.7%, 6.8%, 0.27%, 0.53%, 0.4%, 0.13%, 0.16%, 0.08%, 0.23%, 0.08%, 0.02%, 2% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.607 Իզագրի-Կ (Ցինկ) Zn, N, SO3 12.43%, 5.53%, 4.88% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.608 Իզագրի-Կ (Պղինձ) Cu EDTA, L-ամինաթթուներ, N, S 11.14%, 11%, 10.79%, 8.96% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.609 Իզագրի-Կ (Վիտա) L-ամինաթթուներ, Zn EDTA, Cu EDTA, Mn EDTA, Mo, B, Fe EDTA, Co EDTA, Ni, N, K2O, MgO, SO3 15%, 2.51%, 1.92%, 0.37%, 0.22%, 0.16%, 0.40%, 0.11%, 0.006%, 3.2%, 0.06%, 2.28%, 9.34% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.610 Վան Իպերեն Մոնոկալիումի Ֆոսֆատ (ՄԿՖ) Բուսաբուծական Որակ K2O, P2O5 34%, 52% բյուրեղներ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Հիդրոմետալուրգիական գործարան» ԲԲԸ 25.11.2024թ.
1.611 Բիովին N, P2O5, K2O, Ca, Mg+ միկրոտարրեր 0.9-3%, 1.3-2.5%, 0.9-2.5%, 4.5-8%, 0.5-2.3% հատիկավոր սուբստրատ Հայաստանի Հանրապետություն, «Շիվինի» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.612 Չելան Սոլ 10-50-10+TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 50%, 10% փոշի Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.613 Ամոնիումի Սուլֆատ Բուսաբուծական Որակ N (NH4), SO3 21%, 60% բյուրեղներ Նիդերլանդներ, Օ Սի Այ Նայտրոջեն ԲիՎի 27.12.2024թ.
1.614 Կալիումի Քլորիդ Բուսաբուծական Որակ K2O 60% փոշի Իսրայել, «Դեդ Սի Վորքս» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.615 Նիտրացիդ (Nitracid) N, MgO 15%, 2% հեղուկ Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 27.12.2024թ.
1.616 ԿՍ 50 ԲՏՑ (42 SO3) (Կալիումի Սուլֆատ) (KS 50 BTC (42 SO3)) K2O, SO3 50%, 42% հատիկներ Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 27.12.2024թ.
1.617 Ֆոլիցիստ N, C, K2O, բետաիններ 1.5%, 11%, 6.1%, 10% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.618 Կ-Բոմբեր 56 P2O5, K2O 6%, 56% փոշի Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.619 Լիգոպլեքս Ca CaO 15% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.620 Սոլավիտ Mn B, Cu խելատացված EDTA, Fe խելատացված EDTA, Mn, Mo, Zn 0.01%, 0.02%, 0.02%, 4%, 0.001%, 0.01% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.621 Սանռեդ N, K2O, C 3%, 7%, 14% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.622 Մուլտիքեյր pH N, P2O5 3%, 21% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.623 Լոկեր N, P2O5, K2O, MgO, C 2%, 8%, 6%, 3.3%, 3% կախույթ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.624 Բորոմին Գել B 11% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.625 Ֆուլվիկ (Fulvic) օրգանական C, N 10.17%, 1.18% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.626 Հումիկ (Humic) հումինաթթու, ֆուլվոթթու, K2O >4.5%, >1.1%, 3.2% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.627 Պրո Ռութս (Pro Roots) N, K2O, Ca, S 0.2-0.3%, 3-4.5%, 0.1-0.2%, 0.2-0.4% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.628 Սիլիկատ (Silicate) SiO2,կարբոնատներ, CaO, MgO, Fe, S 43%, 16%, 13.46%, 2.95%, 2.4%, 0.15% փոշի Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.629 Կարբոն պլյուս (Carbon Plus) N, P2O5, K2O, SO3, MgO 3%, 14%, 4%, 0.2%, 1% հեղուկ Կանադա, «ԱՏՊ Նուտրիթիոն» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.630 Ակտիվ Կոնեկտ 0-0-30 (Active Konnect 0-0-30) K2O, կինետին 30%, 0.05% հեղուկ Կանադա, Ակտիվ ԱգրիՍայնս 27.12.2024թ.
1.631 Ակտիվ Կոմպլիտ 0-38-8 (Active Complete 0-38-8) P2O5, K2O + միկրոտարրեր 38%, 8% հեղուկ Կանադա, Ակտիվ ԱգրիՍայնս 27.12.2024թ.
1.632 Ակտիվ Ֆլաուեր 8-4-12 (Active Flower 8-4-12) N, P2O5, K2O, Zn, Cu, B, Mn 8%, 4%, 12%, 0.5%, 0.5%, 3%, 0.1% հեղուկ Կանադա, Ակտիվ ԱգրիՍայնս 27.12.2024թ.
1.633 Ռամպարդ 0-37-25 (Rampart 0-37-25) P2O5, K2O, Mn, Zn 37%, 25%, 0.2%, 0.2% հեղուկ Կանադա, Ակտիվ ԱգրիՍայնս 27.12.2024թ.
1.634 Ակտիվ Բիլդ 2-30-6 (Aktiv Build 2-30-6) N, P2O5, K2O, Zn, B, Mn, Cu 2%, 30%, 6%, 3%, 1%, 1%, 1% հեղուկ Կանադա, Ակտիվ ԱգրիՍայնս 27.12.2024թ.
1.635 Ռելիֆ 13-3.8-3 (Releaf 13-3.8-3) N, P2O5, K2O, S, Mn 13%, 3.8%, 3%, 1.4%, 4.8% հեղուկ Կանադա, «ԱՏՊ Նուտրիթիոն» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.636 Պրոսիդ 1-6-0 (Procede 1-6-0) N, P2O5, Zn, B, Mn 1%, 6%, 5%, 0.125%, 2.5% հեղուկ Կանադա, «ԱՏՊ Նուտրիթիոն» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.637 Ֆոստրակ 5-36-7 (Phostrak 5-36-7) N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 5%, 36%, 7% հեղուկ Կանադա, Ակտիվ ԱգրիՍայնս 27.12.2024թ.
1.638 Կարբոն Վիտալ (Carbon Vital) ֆուլվոթթու (fulvic acid), Ասկոֆիլում ջրիմուռների էքստրակտ (Ascophyllum nodosum, extract) 0.9%, 1.3% փոշի Կանադա, «ԱՏՊ Նուտրիթիոն» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.639 Կալցիումազոտոսուլֆատ N, S, CaO 27%, 4%, 6% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ» 17.03.2025թ.
1.640 Կրաքարաամոնիակային գրանուլացված սելիտրա N, CaCO3, Ca(NO3)2 26%, 10%, 1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ» 17.03.2025թ.
1.641 Ջրալույծ պարարտանյութ Սոլար Ca-Mg մակնիշի N, CaO, MgO 17%, 32%, 1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ» 17.03.2025թ.
1.642 Ջրալույծ պարարտանյութ Սոլար Ca-Mg մակնիշի N, CaO, MgO 17%, 32%, 1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», «ԿՉԳՔ» մասնաճյուղ 17.03.2025թ.
1.643 Ջրալույծ պարարտանյութ Սոլար Ca-B մակնիշի N, CaO, B 17%, 32%, 1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», «ԿՉԳՔ» մասնաճյուղ 17.03.2025թ.
1.644 Ֆոսֆորկալիումական պարարտանյութ PK 5:55 P2O5, K2O 4.7%, 55.1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ» 17.03.2025թ.
1.645 Ագրոքիմիկատ Ազոֆոսկա N, P2O5, K2O, S, NH4NO3 27±1%, 6%, 6%, 2%, 70% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», «ԿՉԳՔ» մասնաճյուղ 17.03.2025թ.
1.646 Ամոնիումի Սուլֆատ 21% N, SO3 21%, 60% բյուրեղներ Իսպանիա, Անտոնիո Տարազոնա, Ս.Լ.Ու 17.03.2025թ.
1.647 Ամինոտեկա Ֆուլլ (Aminoteca Full) N, ազատ ամինաթթուներ, K2O 0.65%, 3%, 20% հեղուկ Իսպանիա, Տեկնիկաս Եվրոպեաս Են Կուլտիվոս Ագրիկոլաս, Ս.Լ. 17.03.2025թ.
1.648 Ամինոտեկա N (Aminoteca N) N, ազատ ամինաթթուներ 15.5%, 4% հեղուկ Իսպանիա, Տեկնիկաս Եվրոպեաս Են Կուլտիվոս Ագրիկոլաս, Ս.Լ. 17.03.2025թ.
1.649 Ամինոտեկա P (Aminoteca P) N, ազատ ամինաթթուներ, P2O5 2.8%, 3%, 25% հեղուկ Իսպանիա, Տեկնիկաս Եվրոպեաս Են Կուլտիվոս Ագրիկոլաս, Ս.Լ. 17.03.2025թ.
1.650 Տեկա Անտիսալ (Teca Antisal) N, CaO, K2O, ընդհանուր օրգանական նյութեր 7.5%, 11%, 2%, 36% հեղուկ Իսպանիա, Տեկնիկաս Եվրոպեաս Են Կուլտիվոս Ագրիկոլաս, Ս.Լ. 17.03.2025թ.
1.651 Ամինոտեկա 24% (Aminoteca 24%) N, ամինաթթուներ 2.5%, 24% հեղուկ Իսպանիա, Տեկնիկաս Եվրոպեաս Են Կուլտիվոս Ագրիկոլաս, Ս.Լ. 17.03.2025թ.
1.652 Տեկա Կոմպլեքս (Teca Complex) N, B, Fe, Mn, Mo, Zn, ազատ ամինաթթուներ 1.8%, 0.7%, 2%, 2%, 0.07%, 1%, 9% հեղուկ Իսպանիա, Տեկնիկաս Եվրոպեաս Են Կուլտիվոս Ագրիկոլաս, Ս.Լ. 17.03.2025թ.
1.653 Էմփաք 7 N, P2O5, K2O, S 7%, 7%, 7%, 2% հեղուկ ԱՄՆ, «Վերդեֆլո» ՍՊԸ 17.03.2025թ.
1.654 NPK 13-13-24 N, P2O5, K2O 13%, 13%, 24% հատիկներ (գրանուլներ) Ռուսաստանի Դաշնություն, «Մինուդոբրենիա» ԲԸ 17.03.2025թ.
1.655 NPK 16:16:16 N, P2O5, K2O 16%, 16%, 16% հատիկներ (գրանուլներ) Ռուսաստանի Դաշնություն, «Մինուդոբրենիա» ԲԸ 17.03.2025թ.
1.656 NPK 20-10-10+S N, P2O5, K2O, S 20%, 10%, 10%, 4% հատիկներ (գրանուլներ) Ռուսաստանի Դաշնություն, «Մինուդոբրենիա» ԲԸ 17.03.2025թ.
1.657 NPK 13:40:13 մակնիշի ջրալույծ պարարտանյութային խառնուրդ N, P2O5, K2O 13±2%, 40±2%, 13±2% փոշու, գրանուլների և / կամ բյուրեղների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.658 NPK 5:15:45 մակնիշի ջրալույծ պարարտանյութային խառնուրդ N, P2O5, K2O 5±2%, 15±2%, 45±2% փոշու, գրանուլների և / կամ բյուրեղների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութեր» 17.03.2025թ.
1.659 NPK 26:0:26 մակնիշի ջրալույծ պարարտանյութային խառնուրդ N, K2O 26±2%, 26±2% փոշու, գրանուլների և / կամ բյուրեղների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.660 NPK 25:1:25 մակնիշի ջրալույծ պարարտանյութային խառնուրդ N, P2O5, K2O 25±2%, 1%, 25±2% փոշու, գրանուլների և / կամ բյուրեղների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.661 NPK 20:20:20 մակնիշի ջրալույծ պարարտանյութային խառնուրդ N, P2O5, K2O 20±2%, 20±2%, 20±2% փոշու, գրանուլների և / կամ բյուրեղների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.662 Կալիումական Սելիտրա Տեխնիկական Գյուղատնտեսական Մակնիշի N, K 13.5%, 37.6% բյուրեղներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ, «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», 17.03.2025թ.
1.663 Կոնցենտրացված Կալցիումի Նիտրատ N, CaO 17±1%, 32% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ, «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», 17.03.2025թ.
1.664 Մոնոկալիումի ֆոսֆատ (ֆոսֆոր-կալիումական պարարտանյութ) P2O5, K2O 52%, 34% բյուրեղային փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.665 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ստարտ 15:30:15+2MgO+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO 15±2%, 30±2%, 15±2%, 2±0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.666 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ստարտ 13:40:13+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O 13±2%, 40±2%, 13±2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.667 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ստարտ 11:40:11+2MgO+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO 11±2%, 40±2%, 11±2%, 2±0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.668 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ստարտ 15:31:15+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O 15±2%, 31±2%, 15±2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.669 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ֆինալ 14:7:30+3MgO+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO 14±2%, 7±2%, 30±2%, 3±0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.670 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ֆինալ 12:6:36+2.5MgO+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO 12±2%, 6±2%, 36±2%, 2.5±0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.671 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ֆինալ 15:7:30+3MgO+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO 15±2%, 7±2%, 30±2%, 3±0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.672 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ունիվերսալ 20:20:20+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O 20±2%, 20±2%, 20±2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.673 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ունիվերսալ 18:18:18+3MgO+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO 18±2%, 18±2%, 18±2%, 3±0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.674 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ունիվերսալ 19:19:19+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O 19±2%, 19±2%, 19±2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.675 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPK-1 մակնիշի (դիամմոֆոսկա) N, P2O5,K2O, S 10±1%, 26±1%, 26±1%, 2% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.676 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-1 մակնիշի N, P2O5,K2O, S 7%, 7%, 7%, 2% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.677 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-4 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 16±1%, 16±1%, 16%±1%, 8% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.678 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-5 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 13±1%, 19±1%, 19±1%, 6% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.679 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-2 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 10±1%, 20±1%, 20%±1%, 6% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.680 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-3 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 16±1%, 16±1%, 16%±1%, 6% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.681 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-6 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 12±1%, 32±1%, 12%±1%, 5% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.682 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-7 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 8±1%, 19±1%, 29%±1%, 3% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.683 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-8 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 8±1%, 20±1%, 30±1%, 2% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.684 Սուլֆոնիտրատ, NS 30-7 մակնիշի N, S 30±1%, 7±1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.685 Ագրոքիմիկատ կարբամիդ Բ մակնիշի բարձր, 1-ին, 2-րդ որակի N 46.2% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», 17.03.2025թ.
1.686 Ամոնիակային սելիտրա Բ մակնիշի N 34.4% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», 17.03.2025թ.
1.687 Ամմոֆոս Բարձր Որակի N, P2O5 12±1%, 52±1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», 17.03.2025թ.
1.688 Ազոտոֆոսֆատ 33:3 մակնիշի N, P2O5 33±1%, 3% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», 17.03.2025թ.
1.689 Ֆլորովիտ հեղուկ սենյակային և պատշգամբի ծաղիկների համար N, P2O5, K2O, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 6 (-1.1)%, 6 (-1.1)%, 6 (-1.1)%, 0.02%, 0.008%, 0.03%, 0.015%, 0.002%, 0.015% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 17.03.2025թ.
1.690 Միքրուն N, P2O5, K2O, SO3, Zn 10%, 40%, 5%, 13%, 0.3% բյուրեղներ Իսպանիա, Անտոնիո Տարազոնա, Ս.Լ.Ու 17.03.2025թ.
1.691 Նիտրին 21 լուծույթ N, SO3 21%, 60% բյուրեղներ Իսպանիա, Անտոնիո Տարազոնա, Ս.Լ.Ու 17.03.2025թ.
1.692 Կրիստաֆիդ 15-5-30 (2-12) N, P2O5, K2O, MgO, SO3 15%, 5%, 30%, 2%, 12% բյուրեղներ Իսպանիա, Անտոնիո Տարազոնա, Ս.Լ.Ու 17.03.2025թ.
1.693 Ֆերտիմիքս-Mg MgO 8% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.694 Բրոտտադոր ազատ ամինաթթուներ, N, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 2%, 42%, 0.02%, 0.02%, 0.02%, 0.02%, 0.005%, 0.02% փոշի Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.695 Ֆորքուելատ+ ջրալույծ Fe 6% փոշի Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.696 Օրգանիտ Ն Azospirillum zeae շտամ ВКПМ В-12542-ի կենդանի բակտերիալ բջիջներ ≥1x109ԳԱՄ*/մլ հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Օրգանիկ Պարկ» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.697 Օրգանիտ Պ Bacillus megaterium շտամ ВКПМ В-12463-ի կենդանի բակտերիալ բջիջներ ≥1x109ԳԱՄ*/մլ հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Օրգանիկ Պարկ» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.698 Վիրոն (Viron) N, P2O5, K2O 2%, 2%, 1% հեղուկ Թուրքիա, Իննակո Թարիմ Լտդ. Ստի. 13.04.2025թ.
1.699 Տերրաֆլեքս 30-10-10+TE N, P2O5, K2O, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 30%, 10%, 10%, 0.01%, 0.01%, 0.04%, 0.02%, 0.001%, 0.02% բյուրեղային փոշի Բելգիա, ԻՍԼ Բելջիում ՆՎ 13.04.2025թ.
1.700 Ազոֆիտ Azotobacter vinelandii ազոտֆիքսող բակտերիա շտամ B 5933 ≥1x109 ԳԱՄ/գ հեղուկ ՌԴ, «Ֆիտոպրոմ» ՍՊԸ 17.06.2025թ.
1.701 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 12 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր 12%, ≥12%, ≥35%, ≥0.7%, ≥1% փոշու, գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.702 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 14 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր ≥20%, ≥20%, ≥20%, ≥1.7%, ≥1.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.703 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 15 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր ≥3%, ≥11%, ≥38%, ≥9%, ≥3% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.704 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 16 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր ≥6%, ≥12%, ≥36%, ≥4%, ≥2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.705 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 14 մակնիշի N, P2O5, K2O, S, հումինաթթուներ + միկրոտարրեր 7%, 5%, 10%, 3.23%, 12.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.706 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ«Ունիվերսալ» 13 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինաթթուներ + միկրոտարրեր 7%, 10%, 4%, 0.4%, 1.14%, 13.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.707 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 12 մակնիշի N, P2O5, K2O, S, հումինաթթուներ + միկրոտարրեր 13%, 9%, 4%, 1.37%, 10.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.708 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 11 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 5%, 7%, 12%, 3%, 7%, 7% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.709 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 10 մակնիշի N, P2O5, K2O, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 7%, 10%, 5%, 1.6%, 11% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.710 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 9 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 7%, 10%, 7%, 1%, 3.1%, 10.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.711 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 8 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 4%, 6%, 5%, 1%, 2.51%, 14.9% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.712 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 7 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 4%, 4.2%, 11%, 2.8%, 5.86%, 9.7% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.713 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 6 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 7%, 7%, 8%, 1.7%, 4.03%, 9.7% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.714 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 5 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 5.5%, 9%, 9%, 1.25%, 3.72%, 11% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.715 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 4 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 2%, 5%, 10%, 1.5%, 3.62%, 13.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.716 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 3 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 10%, 7%, 7%, 1.5%, 3.14%, 10.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.717 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 2 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 6%, 8%, 9%, 2%, 6.2%, 10.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.718 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 1 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 7%, 7%, 8%, 1.5%, 3.67%, 11% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.719 Զուլալ օրգանական պարարտանյութ N, K2O, P2O5 2-6%, 0.8-3%, 2-8% սուբստրատ ՀՀ, «Էն Էլ Էկո» ՍՊԸ 17.06.2025թ.
1.720 Օրգանոհեղուկ Զուլալ N, K2O, P2O5, Ca 0.3-5%, 0.3-3%, 0.5-4%, 0.2-3.5% հեղուկ ՀՀ, «Էն Էլ Էկո» ՍՊԸ 17.06.2025թ.
1.721 Տեքնոկել Ամինո B (Tecnokel Amino B) B «Լ» ամինաթթուներ 10%, 1% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 26.08.2025թ.
1.722 Տեկամին Ռաիս (Tecamin Raiz) ազատ ամինաթթուներ, N, K2O, Fe, Mn, Zn, Cu, B 6%, 5.5%, 1%, 0.5%, 0.3%, 0.15%, 0.05%, 0.05% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 26.08.2025թ.
1.723 Տեքնոկել Ամինո CaB (Tecnokel Amino CaB) «Լ» ամինաթթուներ, CaO, B 6%, 10%, 0.2% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 26.08.2025թ.
1.724 Ագրիֆուլ Անտիսալ (Agriful Antisal) ընդհանուր հումինային մզվածք, օրգանական նյութեր, ֆուլվոթթուներ, N, Cao 18%, 37%, 18%, 9%, 10% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 26.08.2025թ.
1.725 Էկոպար N, K2O, P2O5, Fe2O3, CaO, MnO,SO3 16%,16%,16%,0.38%,2.74%, 0.64%,0.05% հատիկներ ՀՀ «Զեոլիտ Պրո» ՓԲԸ 26.08.2025թ.
1.726 WS NPK 32-10-10+ MgO+TE N, P2O5, K2O, MgO 32%,10%,10%1%, Փոշի Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինթերնեյշնլ Բի Վի 26.08.2025թ.
1.727 Կալցիումի Նիտրատ Գրանուլյար N, CaO 15.5%, 18.5% գրանուլներ Չինաստան, Շիանքսի Հուաքսին Ֆերթիլայզեր Քորփ. 15.10.2025թ.
1.728 Կալցիումի Նիտրատ Սնուցման Որակ N, CaO 15.5%, 26.3% գրանուլներ Չեխիայի Հանրապետություն, Լովոչեմիե ընկ. 15.10.2025թ.
1.729 Մոնոկալիումի ֆոսֆատ P2O5, K2O 52±1%, 34±1% բյուրեղներ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Ալմազ Ուդոբրենիա» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.730 Ավանգարդ (հացահատիկային կուլտուրաների համար) N, K2O + միկրոտարրեր 6%, 1% հեղուկ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Ագրո» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.731 Ավանգարդ (ծաղիկների գազոնների համար) N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 7%, 10% հեղուկ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Ագրո» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.732 Ավանգարդ (խաղողի համար) P2O5, K2O, MgO, SO3+ միկրոտարրեր 10%, 7%, 2%, 1.6% հեղուկ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Ագրո» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.733 Ավանգարդ (պտղատու ծառերի համար) N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 5%, 5%, 10% հեղուկ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Ագրո» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.734 Ավանգարդ (բանջարեղենի համար) N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 7%, 8%, 6% հեղուկ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Ագրո» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.735 Ավանգարդ (կարտոֆիլի համար) N, K2O, MgO + միկրոտարրեր 5%, 1%, 5% հեղուկ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Ագրո» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.736 Թրեյդկորպ ԱԶ1 (Tradecorp AZ1) Fe խելատացված EDTA, Mn խելատացված EDTA, Zn խելատացված EDTA, Cu խելատացված EDTA, Mo 7.5%, 3.5%, 0.7%, 0.28%, 0.3% միկրոհատիկներ Իսպանիա, Թրեյդ Քորփորեյշն Ինթերնեյշնալ Էս. Էյ. Յու. 15.10.2025թ.
1.737 Յարա Տերա ԿՐԻՍՏԱ ՄԿՊ P2O5, K2O 52%, 34% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ ԼՏԴ 15.10.2025թ.
1.738 Յարա Տերա Կրիստալոն 13-40-13+միկրո N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բի. Վի. 15.10.2025թ.
1.739 Յարա Տերա Կրիստալոն 3-11-38+4 Բրաուն N, P2O5, K2O, MgO, SO3 + միկրոտարրեր 3%, 11%, 38%, 4%, 27.5% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բի. Վի. 15.10.2025թ.
1.740 Յարա Տերա Կրիստա K Պլյուս N, K2O 13.5+0.2%, 45.5+0.2% փոշի (բյուրեղներ) Հորդանան, Կեմապկո Պ.Օ. 15.10.2025թ.
1.741 Յարա Տերա Ռեքսոլին Q40 Fe խելատի տեսքով 6% միկրոհատիկներ Նիդերլանդներ, Նուրյոն Ֆանքշընալ Քեմիքալս Բի.Վի. 15.10.2025թ.
1.742 Յարա Տերա Կրիստալոն Սպեցիալ Պլյուս 20-20-20 + Միկրո N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բի. Վի. 15.10.2025թ.
1.743 Յարա Տերա Կրիստալոն 18-18-18 + 3MgO + Միկրո N, P2O5, K2O, MgO, SO3+ միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 3%, 5% փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բի. Վի. 15.10.2025թ.
1.744 Ուրեա 46% N գրանուլներ ՑԲՈւ N 46% գրանուլներ Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի 15.10.2025թ.
1.745 Իդրոն 12-5-35 (Idron 12-5-35) N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 12%, 5%, 35%, 2.5% փոշի Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 15.10.2025թ.
1.746 Կ-ՍՈԼ NK 13-46 (K-SOL NK 13-46) N, K2O 13%, 46% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 15.10.2025թ.
1.747 Կ-ՍՈԼ Նիտրակալ ԳԳ Գրանուլար N, CaO 15.2%, 26.6% հատիկներ (գրանուլներ) Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 15.10.2025թ.
1.748 Կոլֆեր Fe 6% հեղուկ Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 15.10.2025թ.
1.749 Ամոնիակային սելիտրա մարկա Բ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) Ռուսաստանի Դաշնություն, «Մինուդոբրենիա» ԲԲԸ 15.10.2025թ.
1.750 Ամկո Mn 13% EDTA Mn EDTA 13% փոշի Հորդանան, «Մոդեռն Քամփնի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.751 Ամկո Cu 13% EDTA Cu 13% փոշի Հորդանան, «Մոդեռն Քամփնի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.752 Ամկո Fe 13% EDTA Fe 13% փոշի Հորդանան, «Մոդեռն Քամփնի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.753 Ամկո Zn 13% EDTA Zn 13% փոշի Հորդանան, «Մոդեռն Քամփնի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.754 ԱՖԿ 15-5-30+ՀՏ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 15%, 5%, 30% փոշի Չինաստան, «Քինգդաո Հիբոնգ ֆերթիլայզեր» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.755 ԱՖԿ 13-40-13+ՀՏ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% փոշի Չինաստան, «Քինգդաո Հիբոնգ ֆերթիլայզեր» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.756 ԱՖԿ 30-10-10+ՀՏ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 30%, 10%, 10% փոշի Չինաստան, «Քինգդաո Հիբոնգ ֆերթիլայզեր» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.757 ԱՖԿ 20-20-20+ՀՏ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Չինաստան, «Քինգդաո Հիբոնգ ֆերթիլայզեր» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.758 Ամոնիումի բիկարբոնատ N 17.1% բյուրեղներ Չինաստան, «Քինգդաո Հիբոնգ ֆերթիլայզեր» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.759 Էներգոշանս ծովային ջրիմուռների մզվածք, օրգանական նյութեր, N, P2O5, K2O, ալգինաթթու, Zn, Fe, B 20%, 5%, 6%, 2,5%, 6%, 5-8%, 0,2%, 0,148%, 0, 185% հեղուկ Չինաստան, «Քինգդաո Սիուին Բայօտեք Գրուփ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.760 Մակրոշանս օրգանական նյութեր, Fe (EDTA), Zn(EDTA), Cu(EDTA), S, Mg, Mn(EDTA), B(EDTA), K2O 20%, 3%, 1.6%, 1%, 1%, 1%, 0,7%,0,3%, 5% հեղուկ Չինաստան, «Քինգդաո Սիուին Բայօտեք Գրուփ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.761 Բորոշանս օրգանական նյութեր, N, B2O3, ծովային ջրիմուռների մզվածք 20%, 4%, 20%, 20% հեղուկ Չինաստան, «Քինգդաո Սիուին Բայօտեք Գրուփ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.762 Պոլիշանս ծովային ջրիմուռների մզվածք օրգանական նյութ, ալգինաթթու, N, P2O5, K2O, միկրոտարրեր 20%, 5%, 1%, 6%, 2.5%, 6% հեղուկ Չինաստան, «Քինգդաո Սիուին Բայօտեք Գրուփ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.763 Շանս Ունիվերսալ ZnO, N, ծովային ջրիմուռների մզվածք 10%, 15%, 20% հեղուկ Չինաստան, «Քինգդաո Սիուին Բայօտեք Գրուփ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.764 Կալիումի Քլորիդ Հատիկավոր, Մանր Մակնիշի K2O 60±1% hատիկներ Ռուսաստանի Դաշնություն, «ԵվրոՔիմ-ՈւԿԿ» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.765 Ամոնիակ-Նիտրատային Պարարտանյութ՝ 33.5% պարունակությամբ N 32-34% hատիկներ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Նովոմոսկովսկայա ակցիոներնայա կոմպանիա Ազոտ» ԱԸ 03.02.2026թ.
1.766 Քինջենտա Ազոտ, Ֆոսֆոր, Կալիում 20-20-20 + միկրոէլեմենտներ N, P2O5, K2O, S +միկրոտարրեր 20%, 20%, 20%, 3% բյուրեղային փոշի Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.767 Քինջենտա Երկաթի Խելատ 13% երկաթի խելատ 13±0.5% փոշի Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.768 Քինջենտա Մագնեզիումի սուլֆատ հեպտահիդրատ MgSO4, MgO, Mg 48.59%, 16.2%, 9.8% բյուրեղներ Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.769 Քինջենտա Մոնոկալիումի Ֆոսֆատ K2O, P2O5 34%, 52% բյուրեղային փոշի Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.770 Քինջենտա Մանգանի Խելատ 13% մանգանի խելատ 13±0.5% փոշի, միկրոգրանուլներ Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.771 Քինջենտա Կալիումի Սուլֆատ K2O, S 52%, 17.5% փոշի, գրանուլներ Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.772 Քինջենտա 13-0-46 Կալիումի Նիտրատ N, K2O 13%, 46% բյուրեղային փոշի Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.773 Քինջենտա Ցինկի Խելատ 15% ցինկի խելատ 15±0.5% փոշի Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.774 Քինջենտա Կալցիումի Նիտրատ N, CaO 15.5%, 26% գրանուլներ Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.775 Քինջենտա Պղնձի Խելատ 15% պղնձի խելատ 15±0.5% բյուրեղային փոշի Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.776 Ազոպլոն Նուտրի NPK 10-5-5 (Mg, S) + Միկրո N, P2O5, K2O, MgO, SO3 + միկրոտարրեր 10%, 5%, 5%, 14.4%, 26% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի -Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.777 Ազոպլոն Նուտրի NPK 18-18-18 (Mg, S) + Միկրո N, P2O5, K2O, MgO, SO3 + միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 2%, 6% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի -Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.778 Ազոպլոն Նուտրի NPK 12-46-10 + Միկրո N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 46%, 10% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի- Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.779 Ազոպլոն Նուտրի NPK 8.5-10.5-36 (Mg, S) + Միկրո N, P2O5, K2O, MgO, SO3 + միկրոտարրեր 8.5%, 10.5%, 36%, 2.5%, 6.25% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի- Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.780 Ֆերտիպլոն MKP P2O5, K2O 51.5%, 34% փոշի (բյուրեղներ) Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի- Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.781 Ֆերտիպլոն ՍուլֆՄագ MgO, SO3 16%, 32% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի- Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.782 Ֆերտիպլոն SOP K2O, SO3 51%, 43.8% հատիկներ (գրանուլներ) Շվեդիա, Կեմիրա Կեմի ԱԲ 03.02.2026թ.
1.783 Ֆերտիպլոն NK N, K2O 13.7%, 46% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի- Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.784 Կալիումի Սուլֆատ 53% K2O, S 53%, 18% փոշի Չինաստան, «Տիանջին Սոլինկ Ինդուստրալ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.785 Կալիումի Սուլֆատ Լուծելի K2O, S 51%, 18% բյուրեղներ Չինաստան, Սեսոդա Քորփորեյշն 03.02.2026թ.
1.786 Կալիումի Սուլֆատ Բուսաբուծական Որակ K2O 50±2% փոշի և գրանուլներ Եգիպտոս, Տիբա ֆոր Թրեյդինգ, Էյջենսիս ընդ Ագրիքալչր Դիվելոփմնթ 03.02.2026թ.
1.787 Կալիումի Սուլֆատ Գրանուլյար K2O, S 50%, 17.5% գրանուլներ Չինաստան, Սեսոդա Քորփորեյշն 03.02.2026թ.
1.788 Կալցիում Ամոնիում Նիտրատ N, Ca 15.5%, 18.5% գրանուլներ Չինաստան, Շիանքսի Հուաքսին Ֆըրթիլայզեր Քորփորեյշն 03.02.2026թ.
1.789 Բորաթթու բորաթթու 99.9% բյուրեղային փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն, «Բուի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 03.02.2026թ.
1.790 Ամոնիումի Հեպտամոլիբդատ (NH4)2MoO4 54 % բյուրեղային փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն, «Սկոպինսկի Մետալուրգ» ԲԲԸ 03.02.2026թ.
1.791 Ֆոլիաստիմ Կալցիում SC CaO, ջրիմուռային էքստրակտ (Ascophyllum nodosum) 28%, 15% կախույթ Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 03.02.2026թ.
1.792 Ֆիոլետովո N, P2O5, K2O 4.2%, 3.8%, 4% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, Սպիվակ Օլեգ Իգորեվիչ ԱՁ 13.04.2026թ.
1.793 Բիոֆլորեկս N, P2O5, K2O 4.2%, 3.8%, 4% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, Սպիվակ Օլեգ Իգորեվիչ ԱՁ 13.04.2026թ.
1.794 Ագրովերմ օրգանական նյութեր (ընդհանուր), հումինային թթուներ, ֆուլվոթթուներ 3.5%, 3%, 0.4-0.6% հեղուկ ՌԴ, «Բիոէռա Գրուպ» ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.795 Ագրովերմ МЭ օրգանական նյութեր (ընդհանուր), հումինային թթուներ, ֆուլվոթթուներ+միկրոտարրեր 3.5%, 3%, 0.4-0.6% հեղուկ ՌԴ, «Բիոէռա Գրուպ» ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.796 Բոգատի Մարկա «Բանջարեղեններ, Հատապտուղներ, Սիզամարգեր, Ծաղիկներ» հումինային թթվի նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, միկրոտարրեր ≥1%, 2%, 2%, 3% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ «Բաշինկոմ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.797 Գումի-30 հումինային թթվի նատրիումական աղ՝ վերահաշվարկված չոր նյութի ≥60% ջրային մածուկ ՌԴ, «ԳՆԿ «Բաշինկոմ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.798 Գումի-20 հումինային թթվի նատրիումական աղ՝ վերահաշվարկված չոր նյութի, N, P, K ≥60%, 0.5-2%, 0.5-2%, 0.1-1% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ «Բաշինկոմ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.799 Բորոգում-Մ հումինային թթվի նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, B, միկրոտարրեր ≥1%, 1.4%, 0.8%, 1%, 1.4% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ «Բաշինկոմ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.800 Կալիումի Սուլֆատ Բուսաբուծական Որակ K2O 51% բյուրեղային փոշի Բելգիա, Տեսսենդերլո Քեմի ԷնՎի 03.02.2026թ.
1.801 Կ-ՍՈԼ NPK 9-50-9 N, P2O5, K2O, միկրոտարրեր 9%, 50%, 9% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, «Ադրիատիկա» ՍՊԱ 13.04.2026թ.
1.802 Բուլլ Պ P2O5 54% հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ՍՊԱ 13.04.2026թ.
1.803 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-10-6-40 N, P2O5, K2O 10%, 6%, 40% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.804 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-12-6-40 N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 12%, 6%, 40% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.805 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-15-5-30+ՄՏ N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 15%, 5%, 30% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.806 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-15-30-15+ՄՏ N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 15%, 30%, 15% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.807 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-12-12-36+ՄՏ N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.808 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-10-52-10+ՄՏ N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 10%, 52%, 10% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.809 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-18-18-18+ՄՏ N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 18%, 18%, 18% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.810 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-20-20-20+ՄՏ N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.811 Fe EDDHA 3.0  ընդհանուր երկաթ, երկաթ օրթո-օրթո-իզոմեր ≥6%, 3%, միկրոգրանուլներ Իսպանիա, Լաբորատորիա ՋԱԵՐ Ս.Ա.Ց 13.04.2026թ.
1.812 Fe EDDHA 4.8  ընդհանուր երկաթ, երկաթ օրթո-օրթո-իզոմեր ≥6%, 4.8 %, միկրոգրանուլներ Իսպանիա, Լաբորատորիա ՋԱԵՐ Ս.Ա.Ց 13.04.2026թ.
1.813 Գուանոֆոլ 0-20-27 P2O5, K2O 20%, 27% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.814 Ֆերտիմիքս-ZnMn Zn, Mn 5%, 2.5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.815 Տրիամին CaB ազատ ամինաթթուներ, CaO, N, B 7.1%, 7.1%, 10%, 0.18% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.816 Նանոկրեմնի Նանոսիլիցիում Si, Fe, Cu, Zn 17-22%, 1-4%, 0.05-0.1%, 0.05-0.1% հեղուկ ՌԴ, «ՆանոԿրեմնի» ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.817 Նիտրոամոֆոսկա Ազոֆոսկա 27-6-6+S N, P2O5, K2O, S 26.7±1, 5.7±0.7, 6±1, 2.6±0.4 գրանոլներ ՌԴ, «Մինուդոբրենիա» ԲԸ 13.04.2026թ.
1.818 Ակվարին N13 P5 K25 (ապրանքանիշ 7) N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր 13%, 5%, 25%, 8%, 2% բյուրեղային փոշի ՌԴ, «Բույսկի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.819 Ակվարին N15։P5։K30 (ապրանքանիշ 6) N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր 15%, 5%, 30%, 4%, 3% բյուրեղային փոշի ՌԴ, «Բույսկի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.820 Ակվարին N13 P41 K13 (ապրանքանիշ 13) N, P2O5, K2O +միկրոտարրեր 13%, 41%, 13% բյուրեղային փոշի ՌԴ, «Բույսկի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.821 Կալիումի Նիտրատ «Ակվարին NPK 13-0-46» նիտրատային N, K2O 13%, 46% բյուրեղներ ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.822 Խելատեմ (ապրանքանիշ՝ ЭДДГА Fe) Fe ≥6% փոշի կամ միկրոհատիկներ ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.823 Մոնոկալիումի Ֆոսֆատ Ագրո P2O5, K2O 52%, 34% փոշի ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.824 Կալիումի Սուլֆատ K2O 53% բյուրեղային փոշի ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.825 Կալցիումի Նիտրատ Ագրո CaO, NO3, NH4 27%, ≥14.2%, ≥0.7% բյուրեղներ ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.826 Մագնեզիումի Սուլֆատ ապրանքանիշ A, B MgO, S ≥16.4%, ≥13% փոշի (հատիկներ) ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.827 Պղնձի Սուլֆատ CuSO4 x 5H2O, Cu, SO4 96%, 24.43%, 36.9% բյուրեղներ ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.828 Մանգանի Սուլֆատ ապրանքանիշ A, B Mn 31.8% փոշի (հատիկներ) ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.829 Մագնեզիումի Նիտրատ 3, MgO 11.1%, 15.5% հատիկներ ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.830 Ցինկի Սուլֆատ Zn, S, Cl, F ≥39%, ≥15%, ≤0.3%, ≤0.3% փոշի ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.831 Խելատեմ (ապրանքանիշ՝ ДТПА Fe) Fe ≥11% փոշի կամ միկրոգրանուլներ ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.832 Սուպեր Պովեր հումինաթթուներ 40% հատիկներ ԻԻՀ, «Շիմիգոլ Ֆեյզ Խորասան» ԿՈ 02.06.2026թ.
1.833 Հեղուկ Կալցիում NO3, CaO 8%, 12% հեղուկ ԻԻՀ, «Շիմիգոլ Ֆեյզ Խորասան» ԿՈ 02.06.2026թ.
1.834 Հումիկաթթու հումինաթթուներ, N, K2O 7%, 1%, 2% հեղուկ ԻԻՀ, «Շիմիգոլ Ֆեյզ Խորասան» ԿՈ 02.06.2026թ.
1.835 Ագրոմաստեր 15-7-15+3MgO+34SO3 N, P2O5, K2O, MgO, SO3 15%, 7%, 15%, 3%, 34% հատիկներ Իտալիա, «ԱյՍիԷլ Իտալիա Տրեվիզո» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.836 Կ-ՍՈԼ Ամոնիումի Սուլֆատ N, SO3 20.6%, 58% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 02.06.2026թ.
1.837 Ցիտրիլոն 15 ՋԼՀ Zn EDTA խելատ 15% ջրում լուծվող հատիկներ Թուրքիա, Կոմպո Էքսպերտ 02.06.2026թ.
1.838 Նովատեկ Սոլուբ 14-48 N, P2O5, SO3 14%, 48%, 12% բյուրեղներ Թուրքիա, Կոմպո Էքսպերտ 02.06.2026թ.
1.839 Նովատեկ Սոլուբ 16-30 N, P2O5, SO3 16%, 30%, 28.3% բյուրեղներ Թուրքիա, Կոմպո Էքսպերտ 02.06.2026թ.
1.840 Հակաֆոս 20-19-19 N, P2O5, K2O, MgO,SO3 20%, 19%, 19%, 0.6%, 2% բյուրեղներ Թուրքիա, Կոմպո Էքսպերտ 02.06.2026թ.
1.841 Նուտրիբոր B, Mn, Zn, MgO, SO3, N, Mo 8%, 1%, 3%, 5%, 22.5%, 6%, 0.04% բյուրեղային հատիկներ Թուրքիա, Կոմպո Էքսպերտ 02.06.2026թ.
1.842 Ֆոսֆատ Գոլդ NPK 16.16.16 (6SO3) N, P2O5, K2O, SO3 16%, 16%, 16%, 6% հատիկներ Վրաստան, «Ագրոքեմիքալս Ջեորջիա» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.843 Կալիումի Քլորիդ Հատիկավոր Մակնիշի K2O (KCl) ≥60% (95-98%) հատիկներ ՌԴ, «ԵվրոՔիմ-ՈւԿԿ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.844 Նուտրիգոլդ 20։20։20 +ME N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, Ալբա Միլագրո Ինտերնասիոնալ ՍՊԱ 16.08.2026թ.
1.845 Նուտրիգոլդ 12։12։36 +ME N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Իտալիա, Ալբա Միլագրո Ինտերնասիոնալ ՍՊԱ 16.08.2026թ.
1.846 Ամկոլոն 20։20։20 N, P2O5, K2O +միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.847 Ամկոլոն 12։12։36 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.848 Մոֆկալ 12-0-0-5-15 N, MgO, CaO 12%, 5%, 15% հեղուկ Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.849 Ամկոլոն Սուսպենզիա 24-24-18+1.5MgO+Միկրոտարրեր N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 24%, 24%, 18%, 1.5% սուսպենզիա Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.850 Ֆերտ Ուան N, ընդհանուր ամինաթթուներ 9.75%, 61% հեղուկ Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.851 Ամկոպաստ 15-20-50 +TE N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 15%, 20%, 50% մածուկ Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.852 Ամկո ԿՏՍԻ 0-0-36+50% օրգանական նյութ K2O, օրգանական նյութ 36%, 50% հեղուկ Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.853 Դուալպարտ Կոկո Բլում N, P2O5, K2O, MgO, SO3, Fe+միկրոտարրեր 1%, 6%, 4%, 3%, 5%, 6% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.854 Դուալպարտ Կոկո Գրոու N, P2O5, K2O, MgO, SO3, Fe+միկրոտարրեր 1%, 6%, 4%, 3%, 5%, 6% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.855 Պերմաբլում N, P2O5, K2O +միկրոտարրեր 1%, 2%, 5% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.856 Կալցիում Մագնեզիում Սապլեմենտ MgO, CaO 1%, 4% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.857 pH Ուպ K2O, SiO2 11.19±0.63%, 0.025±0.01% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.858 pH Դաուն N, P2O5 1%, 5% հեղուկ (ջրային լուծույթ) Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.859 Օլիգո Օպտիմում Այրոն-EDDHA 6% (4% o-o) Fe EDDHA (որից՝ o-o իզոմերային ձև) 6% (որից 4%) միկրոգրանուլներ Շվեդիա, Նոուրյոն Ֆունկցիոնալ Քեմիքալս AB 16.08.2026թ.
1.860 NPK 18:18:18 Մակնիշի Ջրալույծ Պարարտանյութային Խառնուրդ N, P2O5, K2O 18±2%, 18±2%, 18±2% գրանուլների, բյուրեղների և փոշու խառնուրդ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե հանքային պարարտանյութեր» ԲԸ 16.08.2026թ.
1.861 Ագրոբոր 11Լ B 11% հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ՍՊԱ 16.08.2026թ.
1.862 Սեքվիֆիլլ 6.0 Տ Fe (խելատացված [o-o] EDDHA-ի հետ) 6% (1.5%) փոշի Իտալիա, «Ադրիատիկա» ՍՊԱ 16.08.2026թ.
1.863 NPK 16+16+16-Cu+15% S N, P2O5, K, S, Cu 16.4%, 16.3%, 16.2%, 15.1%, 0.026% գրանուլներ Ուզբեկստանի Հանրապետություն, «Կիմյո Սավդո, Տամինոտ, Սերվիս» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.864 Քուիքս Մակ CaO, MgO, B 6%, 7%, 0.01% հեղուկ Իտալիա, Պուկիոնի 1888 ՍՌԼ 16.08.2026թ.
1.865 Գրին Միքս Չոր Պարարտանյութ N, P2O5, K2O, օրգանական նյութեր + միկրոտարրեր 0.028-0.032%, 0.135-0.155%, 0.069-0.075%, 0.27-0.3% գրանուլներ Հայաստանի Հանրապետություն, «Գրին Ֆարմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.866 Ամոնիումի սուլֆատ ապրանքանիշ N, SO3 21%, 24% բյուրեղներ ՌԴ, «Կույբիշեվ Ազոտ» ՀԲԸ 16.08.2026թ.
1.867 Միկրոպարարտանյութ «Խելատ» «DTPA Fe» մակնիշի Fe 11% փոշի կամ միկրոգրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.868 Միկրոպարարտանյութ «Խելատ» «EDDHA Fe» մակնիշի Fe 6% փոշի կամ միկրոգրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.869 Մոնոկալիումի Ֆոսֆատ P2O5, K2O ≥50%, ≥33% փոշի ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.870 ՍՈԼՈ-ԷՆ.ՖԵՐՏ K2O, S, Cl ≥50.5%, ≥18%, ≤1% փոշի Եգիպտոս, Պարարտանյութերի և քիմիական արտադրության ազգային ընկերություն 16.08.2026թ.
1.871 Ագրոքիմիկատ Կալիումի Սուլֆատ K2O, Cl ≥52%, ≤0.1% բյուրեղներ ՌԴ, «Ալմազ Ուդոբրենիա» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.872 Բիոպոլիմիկ՝ Ապրանքանիշ Կոմպլեքս N, B, Mo, Co, խելատացված Cu, Fe, Mn 2%, 0.2%, 0.03%, 0.08%, 0.6%, 2.5%, 2% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.873 Բիոպոլիմիկ՝ Ապրանքանիշ Zn Zn 2.5% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.874 Բիոպոլիմիկ՝ Ապրանքանիշ Fe N, Fe 2%, 5% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.875 Բիոպոլիմիկ՝ Ապրանքանիշ Mn N, Mn 2%, 7% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.876 Բիոպոլիմիկ՝ Ապրանքանիշ Cu N, Cu 2%, 2.5% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.877 Գումի-Օմի՝ Ապրանքանիշ Գետնամորի Ելակ Ազնվամորի Հաղարջ C, հումինային թթուների նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, EDTA խելատացված B, Cu 15%, 0.4-0.6%, 3.6%, 4.5%, 3.9%, 0.1-0.15%, 0.05-0.06% փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.878 Գումի-Օմի՝ Ապրանքանիշ N N, C, հումինային թթուների նատրիումական աղ, P2O5, K2O, B, Cu 23%, 30%, 0.4-0.6%, 1.25%, 0.25%, 0.1-0.15%, 0.05-0.06% փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.879 Գումի-Օմի՝ Ապրանքանիշ P C, հումինային թթուների նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, EDTA խելատացված B, Cu 10%, 0.4-0.6%, 0.5%, 25%, 0.5%, 0.1%, 0.05-0.06% փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.880 Գումի-Օմի՝ Ապրանքանիշ K C, հումինային թթուների նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, EDTA խելատացված B, Cu 6%, 0.4-0.6%, 0.5%, 1.25%, 30%, 0.1-0.15%, 0.05-0.06% բյուրեղային փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.881 Գումի-Օմի՝ Ապրանքանիշ Վարդ C, հումինային թթուների նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, EDTA խելատացված B, Cu 15%, 0.4-0.6%, 4%, 7%, 7%, 0.1-0.3%, 0.1-0.3% փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.882 Բագատի Միկրո՝ Ապրանքանիշ Fe B, Mn, Cu, Fe, Zn, Co, Mo, MgO 0.0012%, 0.016%, 0.006%, 2%, 0.004%, 0.0007%, 0.004%, 0.002% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.883 Բագատի Միկրո՝ Ապրանքանիշ Cu B, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mo, MgO 0.0012%, 0.004%, 0.016%, 0.004%, 1%, 0.0007%, 0.004%, 0.002% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.884 Բագատի Միկրո՝ Կոմպլեքս Ապրանքանիշ N, MgO, B, EDTA խելատացված Cu, Fe, EDTA խելատացված Mn, Mo, Co, EDTA խելատացված Zn 1.6%, 0.46%, 0.026%, 0.12%, 0.08%, 0.32%, 0.08%, 0.0015%, 0.08% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.885 Բագատի Միկրո՝ Ապրանքանիշ Zn+Cu B, EDTA խելատացված Mn, Cu, EDTA Zn, EDTA Fe, Co, EDTA Mo, Mg 0.0012%, 0.016%, 1%, 1%, 0.004%, 0.0007%, 0.004%, 0.002% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.886 Բագատի Ապրանքանիշ 8։3։11 հումինային թթուների նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, B +միկրոտարրեր 0.83%, 6.7%, 2.5%, 9.2%, 0.33% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.887 Բագատի Ապրանքանիշ 5։6։9 հումինային թթուների նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, B +միկրոտարրեր 2.5%, 4.2%, 5%, 7.5%, 0.42% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.888 Զեմլյա-Մատուշկա Ապրանքանիշ Ունիվերսալ Սածիլների, Կանաչեղենի և Ծաղիկների Համար NO3, NH4, P2O5, K2O, MgO, օրգանական նյութեր 0.04%, 0.02%, 0.03%, 0.03%, 1.5%, 25% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.889 Ստերնիա-12 Bacillus subtilis շտամ 26Д,1К, 3К, 1, 3/28; Bacillus megaterium, շտամ 132, 133; Bacillus mucilaginosus, շտամ 1480; Azotobacter chroococcum շտամ B8739, B9620; Trichoderma reesei սունկ շտամ 4K; Pichia deserticola սունկ շտամ 2K; հումինային թթուների նատրիումական աղ ≥1x108 КОЕ/մլ; ≥1x108 КОЕ/մլ; ≥1x108 КОЕ/մլ; ≥1x107 КОЕ/մլ; ≥1x104 КОЕ/մլ; ≥1x106 КОЕ/մլ; 1% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.890 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 40։1.5։2+0.7 N, P2O5, K2O, S+միկրոտարրեր 40%, 1.5%, 2%, 2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.891 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 9։12։33+1.4 N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 9%, 12%, 33%, 1.4% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.892 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 15։11։25+1.2 N, P2O5, K2O, Mg+միկրոտարրեր 15%, 11%, 25%, 1.2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.893 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 18։18։18+1.1 N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 1.1% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.894 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 18։18։18+1.1 N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 1.1% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.895 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 2։40։27+1.2 N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 2%, 40%, 27%, 1.2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.896 Բիոնեկս-1 N, P2O5, K2O, օրգանական նյութեր 1-2.5%, 2.5-5%, 0.5-1.5%, 10% փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.897 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 14։0։16+1.5+20 (ծծումբ) N, K2O, MgO, SO2+միկրոտարրեր 14%, 16%, 1.5%, 20% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.898 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 5 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր 18%, ≥18%, ≥18%, ≥1.5%, ≥2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.899 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 6 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր ≥15%, ≥5%, ≥30%, ≥1.3%, ≥1.7% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.900 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 7 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր ≥13%, ≥5%, ≥25%, ≥8%, ≥2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.900 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 8 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր ≥19%, ≥6%, ≥20%, ≥1.4%, ≥1.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.901 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 4 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր ≥6%, ≥12%, ≥33%, 4%, 3% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.902 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 2 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր ≥14%, ≥10%, ≥28%, 1.5%, 2.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.903 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 3 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր 3%, ≥11%, ≥35%, 9%, 4% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.904 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 1 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր 7%, ≥11%, ≥30%, 3%, 4% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.905 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 9 մակնիշի N, P2O5, K2O MgO, S+միկրոտարրեր ≥20%, ≥8%, ≥8%, 8.4%, 1.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.906 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 10 մակնիշի N, P2O5, K2O MgO, S+միկրոտարրեր ≥20%, ≥5%, ≥10%, 8.4%, 1.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.907 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 11 մակնիշի N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 18%, ≥18%, ≥18% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.908 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 13 մակնիշի N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր ≥13%, ≥41%, ≥13% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.909 Ալկա Ֆրեշ N, P2O5, K2O, օրգանական նյութեր 4%, 3%, 3%, 30% hեղուկ ԻԻՀ, «Մոհամմադ Հոսեին Մոհամմադիինդ.» Գրուպ «Ալլկան Կո.» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.910 Յառա Տեռա Կրիստալոն Սպեցիալ 18-18-18+3MgO+Միկրո N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 3% փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բ.Վ. 16.08.2026թ.
1.911 Յառա Տեռա Կրիստալոն Բլյու Լեյբել 19-6-20+3MgO+Միկրո N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 19%, 6%, 20%, 3% փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բ.Վ. 16.08.2026թ.
1.912 Յառա Տեռա Կրիստալոն Օրանժ 6-12-36+3MgO+Միկրո N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 6%, 12%, 36%, 3% փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բ.Վ. 16.08.2026թ.
1.913 Մաջիկոլոր 13.13.20 N, P2O5, K2O, S+միկրոտարրեր 13%, 13%, 20%, 12.8% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.914 Ագրոֆոլ N300 N 30% hեղուկ Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.915 Բորամիդ B 11% hեղուկ Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.916 Միքսամին N, K2O, C, օրգանական նյութեր 5%, 3%, 19%, 38% hեղուկ Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.917 Ամոնիումի նիտրատ (ամոնիակային սելիտրա) N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) Վրաստան, «Ռուստավի ազոտ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.918 Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 20-20-20+ՄԷ P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.919 Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 9-10-38 + 3MgO+ՄԷ N, P2O5, K2O, MgO +միկրոտարրեր 9%, 10%, 38%, 3% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.920 Հայֆա Բիտտերմագ MgO, S 16.3%, 13% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, Հնդկաստան, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.921 Հայֆա ՄԿՊ P2O5, K2O 52%, 34.5% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.922 Հայֆա ՍՈՊ K2O, SO3 51%, 45% հատիկներ Իսրայել, Եգիպտոս, Իտալիա, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.923 Հայֆա Կալ ԳԳ N, CaO 15.5%, 26.5% հատիկներ Իսրայել, Սլովակիա, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.924 Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 13-40-13+ՄԷ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.925 Մուլտի-Կ ԳԳ N, K2O 13.5%, 46.2% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.926 Կալիումի Նիտրատ Ջերմատնային Որակ N, K2O >13.5%, >46% բյուրեղներ Բելառուսի Հանրապետություն, «Բելկալի-Միգաո» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.927 Մագնեզիումի Սուլֆատի Հեպտահիդրատ MgO, S >16.1%, >12.8% բյուրեղներ Չինաստան, «Տիանջին Սոլինկ Ինդուստրիալ Կո.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.928 Մագնեզիումի Նիտրատի Հեքսահիդրատ Գրանուլներ N, MgO >10.8%, >15.4% գրանուլներ Չինաստան, «Տիանջին Սոլինկ Ինդուստրիալ Կո.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.929 Մագնեզիումի Նիտրատ Բուսաբուծական Որակ N, MgO >10.5%, >15.6% գրանուլներ Չինաստան, «Տիանջին Սոլինկ Ինդուստրիալ Կո.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.929/1 Մագնեզիումի Նիտրատ Բուսաբուծական Որակ N, MgO >10.5%, >15.6% գրանուլներ Լեհաստան, Արտադրական և խորհրդատվական ձեռնարկություն «Ադոբ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.930 Պղնձի Սուլֆատ 25% Cu 25% բյուրեղներ կամ փոշի Չինաստան, «Հայնան Ջինյինգ ներմուծման և արտահանման ընկերություն» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.931 Ցինկի Սուլֆատ 35% Zn 35% գրանուլներ Չինաստան, «Հայնան Ջինյինգ ներմուծման և արտահանման ընկերություն» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.932 Օլիգո Բորաքս 11% B 11% բյուրեղներ Թուրքիա, «Էթի Մադեն» բիզնեսների գլխավոր տնօրինություն 06.12.2026թ.
1.933 Օլիգո Նատրիումի Մոլիբդատ 39.5% Mo 39.5% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, «Մետալոքիմիական ռեագենտների Կենտրոն-Միդաս Ինվեստմենթ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.934 Մանգանի Սուլֆատ 32% Mn 32% բյուրեղային փոշի Չինաստան, «Հայնան Ջինյինգ ներմուծման և արտահանման ընկերություն» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.935 Կալցիումի քլորիդ սննդային «Ֆուդիկս» CaCl2 >95% գրանուլներ ՌԴ, «Զիռակս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.936 Ազոտական թթու 53% HNO3 52.5-53.5% հեղուկ Բելգիա, Բրեննթագ Էն.Վի. 06.12.2026թ.
1.937 Կալցիումի Քլորիդ Բուսաբուծական Որակ CaO >39% հատիկներ Լեհաստան, Ցիեխ Սոդա Պոլսկա Էս.Էյ. 06.12.2026թ.
1.938 Վան Իպերեն Մագնեզիումի Սուլֆատ Բուսաբուծական Որակ MgO, SO3 16%, 32% բյուրեղներ Լեհաստան, Արտադրական և խորհրդատվական ձեռնարկություն «Ադոբ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.939 Վան Իպերեն Մագնեզիումի Սուլֆատ Բուսաբուծական Որակ MgO, SO3 16%, 32% բյուրեղներ Հնդկաստան, «Կալցիմագ Քեմիքալս Հնդկաստան» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.940 Հումիֆիլլ Լ լիոնադիտի հումինային էքստրակտ, տնդհանուր օրգանական նյութեր՝ չոր նյութում, որից՝ հումինացված օրգանական նյութեր, օրգանական N 13%, 61%, 82%, 0.7% հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ՍՊԱ 06.12.2026թ.
1.941 Իքս Սուպեր Հումուս օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, K2O 75-80%, 65-70%, 10-15%, >12-14% փոշի Չինաստան, Հումատե (Տիանջին) Ինթերնեյշընալ Լիմիթիդ 06.12.2026թ.
1.942 Իքս Հումուս օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, K2O 65-70%, 55-60%, 10-12% փոշի Չինաստան, Հումատե (Տիանջին) Ինթերնեյշընալ Լիմիթիդ 06.12.2026թ.
1.943 Իքս Ֆուլգրին Հումուս ֆուլվինաթթուներ, K2O 50-55%, 10-15% հատիկներ Չինաստան, Հումատե (Տիանջին) Ինթերնեյշընալ Լիմիթիդ 06.12.2026թ.
1.944 Ֆերրոակտիվ H42 Fe 6% միկրոհատիկներ Իսպանիա, Դերետիլ Ագրոնուտրիտիոնալ Ս.Լ.Ու. 06.12.2026թ.
1.945 Կալիումի Նիտրատ N, K2O 13.5%, 46.3% բյուրեղներ Չիլի, «Էս Քյու Էմ Ինդաստրիալ Էս Էյ» 06.12.2026թ.
1.946 Յարա Տերա Կրիստա MgS MgO, S 16%, 13% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Արտադրական և խորհրդատվական ձեռնարկություն «Ադոբ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.947 Օլիգո Ֆուրնաս Միքս MgO, B, Co, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Fe, EDTA խելատացված Mn, Mo, EDTA խելատացված Zn 7.8%, 0.4%, 0.05%, 1%, 5%, 4%, 0.05%, 1.5% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, Արտադրական և խորհրդատվական ձեռնարկություն «Ադոբ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.948 Յարա Տերա Կրիստա SOP K2O, S 51%, 18% բյուրեղային փոշի Բելգիա, Տեսսենդերլո Քերլի Ինթերնեյշնլ 06.12.2026թ.
1.949 Յարա Տերա Կրիստա MKP P2O5, K2O 52%, 34% բյուրեղային փոշի Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆորտ Նեգև» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.950 Յարա Տերա Կրիստա K պլյուս N, K2O 13.7%, 46.3% բյուրեղային փոշի Հորդանան, «Քեմապկո Արաբ պարարտանյութերի և քիմիկատների արդյունաբերություններ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.951 Ուրոմիքս N, Mg, Fe, Zn, օրգանական նյութեր 38%, 0.3%, 0.23%, 0.2%, 0.25% գրանուլներ ԻԻՀ, Ֆանավար Նանո Փաժուհեշ Մարքազի 06.12.2026թ.
1.952 Ամինո Զետ Էֆ Էմ Mg, Fe, Zn, Mn, B, Mo, ամինոացիդ 1%, 9%, 3%, 3%, 0.1%, 0.2%, 2% փոշի ԻԻՀ, Ֆանավար Նանո Փաժուհեշ Մարքազի 06.12.2026թ.
1.953 ՕՄՄ (Օրգանօ Մակրո Միկրո) N, P2O5, K2O, օրգանական նյութեր, օրգանական ածխածին +միկրոտարրեր 10-12%, 10-12%, 10-12%, 21-26%, 11-14% հեղուկ ԻԻՀ, Ֆանավար Նանո Փաժուհեշ Մարքազի 06.12.2026թ.
1.954 N-Օրգանիկ N, օրգանական նյութեր 30%, 2.5% հեղուկ ԻԻՀ, Ֆանավար Նանո Փաժուհեշ Մարքազի 06.12.2026թ.
1.955 Նիտրո Սուլֆատ N, P2O5, K2O 8-10%, 11-13%, 33-39% հեղուկ ԻԻՀ, Ֆանավար Նանո Փաժուհեշ Մարքազի 06.12.2026թ.
1.956 Ֆոլիաստիմ Միքս ՄՏ Հեղուկ B, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Mn, Mo, EDTA խելատացված Zn, Ascophylum nodosum ջրիմուռների մզվածք 0.4%, 0.4%, 0.8%, 0.04%, 0.8%, 15% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 06.12.2026թ.
1.957 Ֆոլիաստիմ Ուլտիմեյթ Հեղուկ N, P2O5, K2O, B, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Mn, EDTA խելատացված Zn, Mo, Ascophylum nodosum ջրիմուռների մզվածք 5%, 5%, 5%, 0.6%, 0.2%, 0.6%, 0.6%, 0.05%, 15% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 06.12.2026թ.
1.958 Իպերեն Ալգա N, P2O5, K2O, օրգանական նյութեր 0.7-1.5%, 0.2-1.1%, >17%, 45-55% հատիկներ Կանադա, Ակադիան Սիփլենդ 06.12.2026թ.
1.959 Ավանգարդ Կրիստալ մաքս Fe EDTA Fe 11% փոշի Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Ագրո» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.960 Ավանգարդ Բոր ԼԿ N, B 6.5%, 1.5% հեղուկ (լուծվող կոնցենտրատ) Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Ագրո» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.961 Ավանգարդ Ազոտ+Միկրո, ԼԿ (Ապրանքանիշ Կոմպլեքս) N, B, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Mo, SO3 30±0.2, 0.05%, 1%, 0.03%, 0.4%, 0.1%, 0.03%, 0.001%, 0.01%, 2.6% հեղուկ (լուծվող կոնցենտրատ) Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Ագրո» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.962 Ավանգարդ Եգիպտացորենի համար ԼԿ (Ապրանքանիշ Կոմպլեքս) N, K2O, MgO, B, Co, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Fe, EDTA խելատացված Mn, Mo, EDTA խելատացված Zn, SO3 5.5%, 1%, 5%, 0.4%, 0.01%, 0.3%, 0.5%, 0.5%, 0.01%, 2%, 12.8% հեղուկ (լուծվող կոնցենտրատ) Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Ագրո» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.963 Ավանգարդ Գրոու Գումատ ԼԿ (Ապրանքանիշ Գրոու) հումինաթթուների և ֆուլվինաթթուների և կալիումի միացությունների խառնուրդ, ամինաքացախաթթու (գլիցին), լիզին, գլուտամինաթթու, սուկինաթթու, այլ Լ-ամինաթթուներ ≥6%, 1%, 1.1%, 0.3%, 0.3% հեղուկ (լուծվող կոնցենտրատ) Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Ագրո» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.964 Նովա Մաքս Բլում N, P2O5, K2O, CaO, MgO, S+միկրոտարրեր 4%, 8%, 7%, 4%, 2%, 2% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.965 Նովա Մաքս Գրով N, P2O5, K2O, CaO, MgO, S+միկրոտարրեր 7%, 4%, 10%, 4%, 1.5%, 2% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.966 Աթենա Պրո Գրով N, P2O5, K2O, S, Mg, DTPA Fe 2%, 8%, 20%, 8%, 3%, 0.1% փոշի ԱՄՆ, Աթենա Փրոդաքթս 06.12.2026թ.
1.967 Աթենա Պրո Քոր N, Ca+միկրոտարրեր 14%, 17% հատիկներ ԱՄՆ, Աթենա Փրոդաքթս 06.12.2026թ.
1.968 Աթենա Բլենդեդ PK P2O5, K2O, Mg, S 4%, 5%, 0.96%, 1.5% հեղուկ ԱՄՆ, Աթենա Փրոդաքթս 06.12.2026թ.
1.968 Աթենա Պրո Բլում P2O5, K2O, S, Mg, DTPA խելատացված Fe 12%, 24%, 9%, 3%, 0.1% փոշի ԱՄՆ, Աթենա Փրոդաքթս 06.12.2026թ.
1.968/1 Աթենա Պրո Բլում P2O5, K2O, S, Mg, DTPA խելատացված Fe 12%, 24%, 9%, 3%, 0.1% փոշի ԱՄՆ, Աթենա Փրոդաքթս 06.12.2026թ.
1.969 Հայֆա SOP GG K2O, SO3 51%, 45% բյուրեղային փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.970 «Միկրոպոլիդոկ Պլյուս» հանքային պարարտանյութ, ՋԼ Երկտեղված ֆոսֆորաթթվային կալիում 3-ջրային, Ամոնիումի երկհիդրոֆոսֆատ, Ծծմբաթթվային ամոնիում, Կարբամիդ, Ակվամիքս, Գլուտամինաթթու, Լ-ալանին թթու, ջուր 24.255%, 7.3%, 0.14%, 41.4%, 2%, 0.0002%, 0.0014% հեղուկ ՌԴ, «Շանս Էնտերպրայզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.971 Միկրոպոլիդոկ Բոր հանքային պարարտանյութ, ՋԼ բորաթթու, մոնոէթանոլամին, էթիլենդիամինտետրաքացախաթթվի մագնեզիումական աղ, մոլիբդենաթթվային ամոնիում, գլուտամինաթթու, Լ-ալանին ամինաթթու 67.5%, 20.9%, 1.17%, 0.67%, 0.0002%, 0.0014% հեղուկ ՌԴ, «Շանս Էնտերպրայզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.972 Միկրոպոլիդոկ Ցինկ հանքային պարարտանյութ, ՋԼ Zn(NO3)2*6H2O , Mg(NO3)2 * 6Н2О, (NH4)2SO4, կարբամիդ, գլուտամինաթթու, Լ-ալանին ամինաթթու 54.595%, 10.18%, 1.975%, 17.248%, 0.0002%, 0.0014% հեղուկ ՌԴ, «Շանս Էնտերպրայզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.973 Էկոֆուս N, P2O5, K2O, Fe, Mg, Mn+միկրոտարրեր 1.8%, 1%, 2%, 1.8%, 0.5%, 1.2% հեղուկ ՌԴ, «Նէստ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.974 Ֆերովիտ N, երկաթի ամինոխելատ 4%,7.5 % հեղուկ ՌԴ, «Նէստ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.975 Ցիտովիտ N, P2O5, K2O, Mg, B, Mo, S, Fe, Mn, Cu, Co 3%, 0.5%, 2.5%, 1%, 0.8%, 0.4%, 4%, 3.5%, 3%, 0.6%, 0.2% հեղուկ ՌԴ, «Նէստ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.976 Սիլիպլանտ Ունիվերսալ K2O, Si, Fe, Mg, Mn, Cu, B, Zn, Co 1%, 7%, 0.3%, 0.1%, 0.15%, 0.07%, 0.09%, 0.08%, 0.015% հեղուկ ՌԴ, «Նէստ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.977 Էկոֆոս 26 P2O5, SO3 26%, 7% հատիկներ Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 28.02.2027թ.
1.978 K-Fert NPK 15:15:15 (SO3 5% N, P2O5, K2O, SO3 15%, 15%, 15%, 5% հատիկներ (գրանուլներ) Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 28.02.2027թ.
1.979 Էլիքսիր 6.12.24+ 6S N, P2O5, K2O, S 6%, 12%, 24%, 6% հատիկներ Սերբիա, «Էլիքսիր Զորկա» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.980 Ազոտակալիումական պարարտանյութ 21։21 մակնիշի N, K2O, S, MgO 21%, 21%, 0.5%, 0.5% hատիկներ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 28.02.2027թ.
1.981 Միկրոխելատ Fe-11 Fe՝ խելատացված DTPA-ի հետ 11% փոշի Լեհաստան, «Ինտերմագ» ԲԲԸ 28.02.2027թ.
1.982 Մուգասոլ 3.15.35 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 3%, 15%, 35% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.983 Մոնոկալիումի Ֆոսֆատ (ՄԿՖ) Բուսաբուծական Որակ K2O, P2O5 >34%, >52% բյուրեղներ Չինաստան, «Վենգֆու Դաժոու Քեմիքլ Կօ.» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.984 NPKS-4 մակնիշի ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ N, P2O5, K2O, S 15±1%, 15±1%, 15±1%, >11% գրանուլներ ՌԴ, ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութեր» 28.02.2027թ.
1.985 NPKS-8 մակնիշի ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ N, P2O5, K2O, S 8±1%, 20±1%, 30±1%, >3% գրանուլներ ՌԴ, ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութեր» 28.02.2027թ.
1.986 Ագրոլյուշն Սփեշալ 316 N, P2O5, K2O, CaO, MgO+միկրոտարրեր 13%, 5%, 28%, 2%, 2.5% փոշի Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերիս ինտերնեյշնլ Բ.Վ. 28.02.2027թ.
1.987 Ագրոլյուշն Սփեշալ 313 N, P2O5, K2O, CaO+միկրոտարրեր 14%, 7%, 14%, 14% փոշի Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերիս ինտերնեյշնլ Բ.Վ. 28.02.2027թ.
1.988 Լ-Գրին երկաթ հումինաթթուների կալիումական աղեր, բորաթթու, կոբալտի սուլֆատ, մանգաի սուլֆատ, պղնձի սուլֆատ, մոլիբդենաթթվային ամոնիում, ցինկի սուլֆատ 19.58%, 0.144%, 0.056%, 0.057%, 0.058%, 0.004%, 0.053% հեղուկ ՌԴ, «Լիգնոհումատ» ՍՊԸ «ԳԱՄ» ՌԷՏ 28.02.2027թ.
1.989 Լ-Գրին Պռո հումինաթթուների կալիումական աղեր, բորաթթու, կոբալտի սուլֆատ, մանգաի սուլֆատ, պղնձի սուլֆատ, մոլիբդենաթթվային ամոնիում, ցինկի սուլֆատ 19.58%, 0.144%, 0.056%, 0.057%, 0.058%, 0.004%, 0.053% հեղուկ ՌԴ, «Լիգնոհումատ» ՍՊԸ «ԳԱՄ» ՌԷՏ 28.02.2027թ.
1.990 Լիգնոհումատ ԱՄ հումինաթթուների կալիումական աղեր, ֆուլվինաթթուների կալիումական աղեր հումինաթթուների նատրիումական աղեր, ֆուլվինաթթուների նատրիումական աղեր 30-55%, 30-55% 30-55%, 30-55% փոշի ՌԴ, «Լիգնոհումատ» ՍՊԸ «ԳԱՄ» ՌԷՏ» 28.02.2027թ.
1.991 Հելիոս Կալցիում N, Ca, K2O 6%, 16%, 0.6% հեղուկ ՌԴ, «Լ-Գրին» ՍՊԸ «Չելնիագրոքիմ» 28.02.2027թ.
1.992 Հելիոս Կալիում N, P2O5, K2O, SO2, MgO, Zn, Cu, Fe, Mn, բուսական սպիտակուցների հիդրոլիզատ 3%, 6․7%, 15%, 4.7%, 1.6%, 0.08%, 0.05%, 0.07%, 0.05%, 10% հեղուկ ՌԴ, «Լ-Գրին» ՍՊԸ «Չելնիագրոքիմ» 28.02.2027թ.
1.993 Հելիոս Ֆոսֆոր Կալիում KCl, ամոնիումի դիհիդրոֆոսֆատ, կարբամիդ, ամինոքացախաթթու, N, P2O5, K2O, խելատ Zn, խելատ Cu, խելատ Fe, խելատ Mn 13.2%, 13.2%, 2%, 3%, 0.5%, 14%, 19%, 1.2%, 1.2%, 0.25%, 1.2% հեղուկ ՌԴ, «Չելնիագրոքիմ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.994 Հելիոս Պղինձ N, K2O, Cu 1.5%, 0.5%, 6% հեղուկ ՌԴ, «Լ-Գրին» ՍՊԸ «Չելնիագրոքիմ» 28.02.2027թ.
1.995 Կալիումի նիտրատ տեխնիկական ԳՏ N, K2O >13.5%, >37.6% բյուրեղներ ՌԴ, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ Ազոտ մասնաճյուղ» 28.02.2027թ.
1.996 Կալիումի Նիտրատ Սնուցման Որակ N, K2O >13.5%, >44.5% բյուրեղներ Բելառուս, «Բելկալի-Միգաո» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.997 Օմեքս K50 N, K2O, EDTA խելատներ 2%, 33%, 0.7% հեղուկ Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.998 Օմեքս SW7 Si 10.03% հեղուկ Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.999 Օմեքս Գարլենդ S 0.4% խտացված կախույթ Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.000 Օմեքս Միկրոմաքս Mg, S, EDTA խելատացված Fe, EDTA խելատացված Zn, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Mn, Mo, B 1%, 1.4%, 2%, 2%, 0.25%, 1.5%, 0.025%, 0.75% հեղուկ էմուլսիա Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.001 Օմեքս Կալմաքս Գոլդ N, CaO, MgO, EDTA խելատացված Mn, EDTA խելատացված Fe, B, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Zn, Mo, ամինաթթուներ 10%, 15%, 2%, 0.1%, 0.1%, 0.05%, 0.05%, 0.05%, 0.001%5.5% ջրալույծ կախույթ Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.002 Օմեքս Ֆեոմեքս Fe, օրթո-օրթո EDDHA խելատացված Fe 6%, 3.5% փոշի Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.003 Օմեքս Բիո 15 N, P2O5, K2O, MgO, EDTA խելատացված Fe, EDTA խելատացված Zn, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Mn, B, ջրիմուռների էքստրակտ 10.85%, 10.85%, 10.85%, 0.16%, 0.18%, 0.18%, 0.17%, 0.18%, 0.72%,7.25% խտացված էմուլսիա Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.004 Օմեքս Բիո 8 N, P2O5, K2O, MgO, EDTA խելատացված Fe, EDTA խելատացված Zn, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Mn, EDTA խելատացված Co, B, Mo, ջրիմուռների էքստրակտ 14%, 14%, 5.6%, 1.16%, 1.2%, 0.6%, 0.04%, 0.04%, 0.0006%, 0.006%, 0.0008%, 18.7% խտացված էմուլսիա Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.005 Ազոտական թթու 57% HNO3 57% հեղուկ Իրան, Շիրազ նավթաքիմիական ընկերություն 28.02.2027թ.
2.006 WS NPK 30-10-5+ՄՏ N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 30%, 10%, 5%, 15% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի 28.02.2027թ.
2.007 WS NPK 20-20-20+ՄՏ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի 28.02.2027թ.
2.008 WS NPK 18-18-18+ՄՏ N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 11% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի 28.02.2027թ.
2.009 WS NPK 13-40-13+ՄՏ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի 28.02.2027թ.
2.010 WS NPK 12-12-36+ՄՏ N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 12%, 12%, 36%, 13% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի 28.02.2027թ.
2.011 Կալցիումի Նիտրատ Բուսաբուծական Որակ N, CaO 15.5%, 26.3% գրանուլներ Չեխիա, «Լովոքեմի» ընկերություն 28.02.2027թ.
2.012 ԿոմպլեՄետ՝ Ca էքստրա N, CaO 4%, 13% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.013 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ լոլիկ N, P2O5, K2O, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 0.37%, 8.7%, 7.9%, 2.3%, 0.77%, 0.59%, 0.56%, 0.84%, 0.28%, 0.01%, 0.003% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.014 ԿոմպլեՄետ՝ ծծումբ N, S 8.7%, 30% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.015 ԿոմպլեՄետ՝ հապալաս N, P2O5, K2O, SO4, Mg, Mo, Co, Cu, B, Fe, Zn 0.37%, 7.5%, 6.2%, 1.6%, 6.2%, 0.003%, 0.001%, 0.22%, 0.11%, 0.75%, 0.37% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.016 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ կարտոֆիլ N, P2O5, K2O, SO4, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 0.98%, 8.3%, 9.9%, 1.4%, 1.5%, 1.2%, 0.8%, 0.7%, 0.015%, 0.005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.017 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Zn P2O5, K2O, Zn 6.7%, 4.3%, 3% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.018 ԿոմպլեՄետ՝ վարդերի և քրիզանտեմների համար N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 9.5%, 8.3%, 7.3%, 0.72%, 0.11%, 0.33%, 0.278%, 0.044%, 0.067%, 0.078%, 0.0017%, 0.0006% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.019 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ վարունգ N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 3.2%, 9.1%, 7.8%, 25%, 0.63%, 1%, 0.46%, 0.04%, 0.78%, 0.5%, 0.01%, 0.003% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.020 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Mn N, P2O5, K2O, SO4, Mn 1.2%, 8%, 10.3%, 1.4%, 3% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.021 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Ցիտրուսային N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 5.3%, 5%, 4.4%, 5.4%, 0.63%, 0.25%, 0.21%, 0.033%, 0.05%, 0.058%, 0.0013%, 0.0004% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.022 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ B Հ N, B 6.5%, 15% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.023 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Cu Հ N, P2O5, K2O, Cu 1.4%, 6.7%, 8.8%, 3% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.024 ԿոմպլեՄետ՝ դեկորատիվ տերևավոր բույսերի համար N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 9.4%, 7.5%, 6.6%, 0.65%, 1%, 0.3%, 0.25%, 0.4%, 0.6%, 0.07%, 0.0015%, 0.0005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.025 ԿոմպլեՄետ՝ ծաղկող դեկորատիվ բույսերի համար N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 9.4%, 7.5%, 6.6%, 0.65%, 1%, 0.3%, 0.25%, 0.4%, 0.6%, 0.07%, 0.0015%, 0.0005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.026 ԿոմպլեՄետ՝ ծաղկանոցի ծաղիկների համար N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 8.4%, 7.1%, 6.4%, 0.39%, 1%, 0.15%, 0.2%, 0.05%, 0.15%, 0.45%, 0.0015%, 0.0005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.027 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ PK-2 P2O5, K2O 21%, 28% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.028 ԿոմպլեՄետ՝ Mg N, MgO 2.6%, 5% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.029 ԿոմպլեՄետ՝ CO N, P2O5, K2O, SO4, Mn, EDTA խելատացված Cu, EDTA Zn, B, Mo, Co 0.55%, 7.9%, 8.3%, 1.4%, 0.1%, 0.9%, 1.5%, 0.45%, 0.015%, 0.005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.030 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ ճակնդեղ N, P2O5, K2O, SO4, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 1.1%, 8.7%, 10.6%, 1.4%, 2.5%, 0.4%, 0.6%, 0.7%, 0.015%, 0.05% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.031 ԿոմպլեՄետ՝ դեկորատիվ թփերի համար N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 9.3%, 6.1%, 5.3%, 0.65%, 0.75%, 0.3%, 0.2%, 0.05%, 0.15%, 0.45%, 0.0015%, 0.0005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.032 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Fe+Zn P2O5, K2O, SO4, Fe, Zn 7.3%, 4.1%, 2.5%, 1.5%, 1.5% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.033 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ PK Mg N, P2O5, K2O, MgO 1.9%, 28.9%, 25.9%, 5% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.034 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ եգիպտացորեն N, P2O5, K2O, SO4, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 0.24%, 9.7%, 8.5%, 1.4%, 1%, 0.25%, 3%, 0.4%, 0.015%, 0.005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.035 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Ca N, Ca, MgO, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 12.5%, 20%, 1.3%, 0.046%, 0.03%, 0.05%, 0.045%, 0.075%, 0.023%, 0.0015%, 0.0005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.036 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Fe P2O5, K2O, SO4, Fe 8%, 3.9%, 5.1%, 3% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.037 Ամոնիումի Նիտրատ (Ամոնիակային Սելիտրա) N 33.5% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.038 Բերես-8 Սուպեր Հումատ Ֆուլվոթթուներով և Միկրոտարրերով, Համապիտանի Խտանյութ հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, սաթաթթու, N, P, K+միկրոտարրեր 7%, 3%, 0.024%, 1%, 0.15%, 1% հեղուկ ՌԴ, ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.039 Բերես-4 Սուպեր Հումատ Միկրոտարրերով Համապիտանի հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, N, P, K+միկրոտարրեր 4%, 1.3%, 1%, 0.15%, 0.62% հեղուկ ՌԴ, «Բերես» ԳԱԸ ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.040 Բերես-4 Սուպեր Հումատ Միկրոտարրերով Բանջարեղենային Մշակաբույսերի Համար հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, N, P, K+միկրոտարրեր 4%, 1.3%, 1%, 0.2%, 0.62% հեղուկ ՌԴ, «Բերես» ԳԱԸ ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.041 Բերես Սուպեր Ծովային Ջրիմուռների Էքստրակտ Համապիտանի օրգանական նյութեր, ալգինաթթու, սաթաթթու, ամինաթթուներ, N, P2O5, K2O, Ca, S+միկրոտարրեր 40-50%, 15-18%, 1.8%, 1.13%, 1.4%, 2.76%, 17%, 1.14%, 1.15% փոշի Չինաստան, «Բեյջինգ Մուլտիգրաս Ֆորմուլեյշըն» Կօ․ ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.042 Բերես-4 Սուպեր Հումատ Միկրոտարրերով Ծաղկա-գեղազարդային Մշակաբույսերի Համար հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, N, P, K+միկրոտարրեր 4%, 1.3%, 1.2%, 0.15%, 0.62% հեղուկ ՌԴ, «Բերես» ԳԱԸ ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.043 Սուլֆամոն Ֆատեհ Ամոնիումի Սուլֆատ N, S 20.5-21%, 23-24% ջրում լուծվող հատիկներ ԻԻՀ, «Փարս Թոսեե Ֆաթեհ» ՓԲԸ 12.04.2027թ.
2.044 Կալիումի Սուլֆատ K2O, S 50-52%, 17.5% ջրում լուծվող բյուրեղներ ԻԻՀ, «Թույա Թադբիր Ֆարասաթ» ընկերություն 12.04.2027թ.
2.045 Գելիֆլոու Zn Zn 43% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.046 Գելիֆլոու Mn Mn 27% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.047 Ռեգյուս-pH N, P2O5 4%, 25% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.048 Ֆերտիմիքս Mo Mo, N, P2O5 4․8%, 3%, 18% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.049 Դիսպերսալ CaO, MgO 12․31%, 0․5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.050 Ամոնիակային սելիտրա մարկա Բ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.051 Կարբամիդ մարկա Բ N 46.2% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.052 Կարբամիդ մարկա Բ N 46.2% հատիկներ (գրանուլներ) Ուզբեկստան, «Մախամ-Չիրչիկ» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.053 Կարբամիդ N 46.2% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, Քերմանշահ նավթաքիմիական արդյունաբերության ընկերություն 12.04.2027թ.
2.054 Կարբամիդ N 46.2% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, Խորասանի նավթաքիմիական ընկերություն 12.04.2027թ.
2.055 Նիտրոամոֆոսկա բարելավված գրանուլոմետրիկ բաղադրությամբ մարկա 16։16։16 N, P2O5, K2O 16%, 16%, 16% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.056 Ամոնիումի Նիտրատ (Ամոնիակային Սելիտրա Ծակոտկեն) N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.057 Ամոնիումի Նիտրատ (Ամոնիակային Սելիտրա Ծակոտկեն (Ammonium Nitrate Porous Prills)) N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, Քերմանշահ նավթաքիմիական արդյունաբերության ընկերություն 12.04.2027թ.
2.058 Ամոնիումի Նիտրատ (Ամոնիակային Սելիտրա Ծակոտկեն (Ammonium Nitrate Porous Prills)) N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, Շիրազի նավթաքիմիական ընկերություն 12.04.2027թ.
2.059 Ամոնիումի Նիտրատ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, Դոռոգոբուժ ՀԲԸ արտ․տարածք 12.04.2027թ.
2.060 Ամոնիումի Նիտրատ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Կույբիշև Ազոտ» ԲԲԸ 12.04.2027թ.
2.061 Ամոնիումի Նիտրատ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Ամոնի» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.062 Ամոնիումի Նիտրատ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Ակրոն» ԲԲԸ 12.04.2027թ.
2.063 Ամոնիումի Նիտրատ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «ՖոսԱգրո» ՀԲԸ 12.04.2027թ.
2.064 Ֆուջիմին ֆուլվինաթթուներ, քացախաթթու, պրոպիոնաթթու, մեթիլալկոհոլ, կրեզոլ 4.45%, 4.2%, 0.15%, 0.09%, 0.01% հեղուկ Ճապոնիա, «Ճապոնիայի պահպանության ինժեներներ և համագործակցություն» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.065 Զարգրին ամինաթթուներ, N, P2O5, K2O, օրգանական C, օրգանական նյութեր 40%, 3%, 2.5%, 2%, 11%, 30% հեղուկ ԻԻՀ, Ֆարհիխթեգան Զարնամ Հետազոտական Արդյունաբերական Խումբ 12.04.2027թ.
2.066 Պլանտաֆոլ 5-15-45 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 5%, 15%, 45% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.067 Պլանտաֆոլ 30-10-10 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 30%, 10%, 10% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.068 Պլանտաֆոլ 10-54-10 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 10%, 54%, 10% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.069 Կալբիտ Ց CaO 15% հեղուկ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.070 Բորոպլյուս բորաթթվի բարդ միացություն 2-ամինոէթանոլի հետ >11% հեղուկ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.071 Ֆերրիլենե Տրիում Fe, Mn 6%, 1% միկրոգրանուլներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.072 Մաստեր Սուպրեմե Ֆլովերինգ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 8%, 24%, 24% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.073 Մաստեր Սուպրեմե Ստարտեր N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 11%, 42%, 11% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.074 Մաստեր Սուպրեմե Ռիպենինգ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 5%, 10%, 40% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.075 Բրեքսիլ Մուլտի MgO, Fe, Mn, Zn, B 8.5%, 4%, 4%, 1.5%, 0.5% միկրոհատիկներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.076 Մաստեր 20-20-20 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.077 Մաստեր 13-40-13 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.078 Մաստեր 15-5-30+2 N, P2O5, K2O, MgO +միկրոտարրեր 15%, 5%, 30%, 2% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.079 Մաստեր 3-11-38+4 N, P2O5, K2O, MgO, SO3 +միկրոտարրեր 3%, 11%, 38%, 4%, 25% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.080 Ֆերտիպլյուս 4-3-7 օրգանական նյութեր, N, P2O5, K2O, MgO, CaO+միկրոտարրեր 60%, 4%, 3%, 7%, 0․8%, 8% հատիկներ Նիդերլանդներ, «Ֆերմ Օ Ֆիդ» Բի Վի 12.04.2027թ.
2.081 Սոլուտեկ CaO, N 27%, 15․5% հատիկներ Պորտուգալիա, «ԱԴՊ-ֆերտիլիզանտես» Ս․Ա․ 12.04.2027թ.
2.082 Հիդրոմիքս Տ B, Fe, Mn, Zn, Mo, Cu 0.65%, 7%, 3.3%, 0.6%, 0.2%, 0.27% փոշի Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.083 Զելենիտ Մարկա Ա Ազոտական N, SO3, K2O, B, Mn, Zn, Cu, Mo 18-21%, 5%, 1.1%, 0.02%, 0.02%, 0.01%, 0.01%, 0.001% հեղուկ ՌԴ, «ՊոլիմերՕրգսինթեզ» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.084 Զելենիտ Մարկա Բ Կալիումա-ֆոսֆորական P2O5, K2O, B 11-15%, 15-20%, 0.032% հեղուկ ՌԴ, «ՊոլիմերՕրգսինթեզ» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.085 Կեմապկո կալիումի նիտրատ N, K2O 13%, 46% փոշի (բյուրեղներ) Հորդանան, «Կեմապկո» 31.05.2027թ.
2.086 Գրանուլացված կոմպոստ թռչնաղբից Օրգանական նյութեր, N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 75%, 4%, 3%, 3% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Բիոգրան» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
2.087 Սեթ CaO, B 12%, 1% հեղուկ Իսպանիա, Ստոլլեր Եվրոպ 31.05.2027թ.
2.088 Ռեզիստ Cu, EDTA խելատացված Cu, Mn, EDTA խելատացված Mn, Zn, EDTA խելատացված Zn 1.75%, 1.6%, 1.75%, 1.6%, 1.75%, 1.6% հեղուկ Իսպանիա, Ստոլլեր Եվրոպ 31.05.2027թ.
2.089 ՌութՖիդ N, CaO, MgO 9%, 9.6%, 2.5% հեղուկ Իսպանիա, Ստոլլեր Եվրոպ 31.05.2027թ.
2.090 Բադ Փաուեր N, CaO, MgO, B, Zn 10%, 7%, 2%, 0.1%, 1% հեղուկ Իսպանիա, Ստոլլեր Եվրոպ 31.05.2027թ.
2.091 Բիոֆորժ N, K2O, Co, Mo 10.5%, 5%, 0.002%, 0.002% հեղուկ Իսպանիա, Ստոլլեր Եվրոպ 31.05.2027թ.
2.092 Ամոնիակային սելիտրա Բ տեսակի N 34-34․4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ 31.05.2027թ.
2.093 Օլիգո Օպտիմում Այրոն EDDHA 6% (4.0% օ-օ) Fe (որից օրթո-օրթո իզոմերային ձև) 6% (4%) միկրոգրանուլներ Իսպանիա, Լաբորատորիա ՋԱԵՐ Ս.Ա.Ց 31.05.2027թ.
2.094 Կալիումի քլորիդ K2O 60% հատիկներ Բելառուս, «Բելառուս-կալի» ԲԲԸ 31.05.2027թ.
2.095 Եռակի սուպերֆոսֆատ P2O5 46% հատիկներ Բուլղարիա, «Ագրոպոլիքիմ ԱԴ» 31.05.2027թ.
2.096 ԱՖ ամինաթթուներ, վիտամիններ 0.0001 գ/լ, 0.00001 գ/լ հեղուկ Հայաստան, «Ջի Էլ Գեոլայֆ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
2.097 Ամոնիումի նիտրատ N 34․4% հատիկներ (գրանուլներ) Ուզբեկստան «Նավոյազոտ» 31.05.2027թ.