ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բուսասանիտարիայի վարչություն

Բուսասանիտարիայի վարչություն

Բուսասանիտարիայի վարչության հիմնական խնդիրներն են`

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բույսերի կարանտին վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերումը․
պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների ներմուծման, արտահանման, պահպանման, փոխադրման, իրացման, oգտագործման գործընթացների ապահովումը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին համապատասխան.
բուսասանիտարիայի ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված պահանջների խախտումների հայտնաբերումը և կանխումը։


Բուսասանիտարիայի վարչության հիմնական գործառույթներն են`

1) պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների ներմուծման, արտահանման, պահպանման, փոխադրման, իրացման գործընթացների նկատմամբ պետական վերահսկողության կազմակերպում և իրականացմանը մասնակցություն, ինչպես նաև աշխատանքների համակարգում և ուղղորդում.

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարանտին oրգանիզմներ հայտնաբերելու և դրանց հետագա տարածումը կանխարգելելու նպատակով իրականացվող բուսասանիտարական մոնիթորինգի աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում.

3) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում չստացած, ժամկետանց, անորակ և արգելված պեստիցիդների իրացման արգելման ուղղված աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում․

4) Տեսչական մարմնի մարզային կենտրոնների կողմից կատարված աշխատանքների արդյունքների ամփոփում, խնդիրների վերհանում և դրանց լուծման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում։

Բուսասանիտարիայի վարչության կանոնադրությունը