ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Միջազգային համագործակցության բաժին

Միջազգային համագործակցության բաժին

Բաժնի հիմնական խնդիրներն են՝
1) իր իրավասությունների շրջանակներում` Տեսչական մարմնի հետագա զարգացման նպատակով, օտարերկրյա պետությունների լիազոր մարմինների և միջազգային կազմակերպությունների անասնաբուժության, սննդամթերքի և կերի անվտանգության, բուսասանիտարիայի ոլորտներում համագործակցության հաստատումը, ընդլայնումը և ամրապնդումը.
2) oտարերկրյա պետությունների լիազոր մարմինների և միջազգային կազմակերպությունների հետ Տեսչական մարմնի փոխհարաբերությունների ապահովումը, համագործակցության ձևավորումը և խթանումը, համատեղ և ներդրումային ծրագրերի իրականացումը.
3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ նպատակներ։

Միջազգային համագործակցության բաժնի կանոնադրությունը