ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարության որոշումներ

///ՀՀ կառավարության որոշումներ

ՀՀ կառավարության որոշումներ

ՀՀ կառավարության որոշումը սննդի արտադրության, վերամշակման և բաշխման փուլերում (նախնական արտադրության գործառնություններից հետո) պատշաճ հիգիենիկ ու արտադրական գործելակարգի և վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի, ինչպես նաև կերեր և կերային հավելումներ արտադրողների կողմից վտանգի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման համակարգերի (ըստ արտադրության ոլորտների) ներդրման ժամանակացույցը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 3-ի N 531-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշումը սննդի արտադրության, վերամշակման և բաշխման փուլերում (նախնական արտադրության գործառնություններից հետո) պատշաճ հիգիենիկ ու արտադրական գործելակարգի և վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի, ինչպես նաև կերեր և կերային հավելումներ արտադրողների կողմից վտանգի […]

Քաղվածք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի արձանագրությունից պարտադիր սպանդանոցային մորթի կիրառման ոլորտներին եվ ժամանակացույցին հավանութուն տալու մասին

Քաղվածք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի արձանագրությունից պարտադիր սպանդանոցային մորթի կիրառման ոլորտներին եվ ժամանակացույցին հավանութուն տալու մասին

ՀՀ կառավարության որոշումը կենդանական ու բուսական ծագում ունեցող սննդամթերքում պեստիցիդների և նիտրատների առավելագույն մնացորդային քանակը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշումը կենդանական ու բուսական ծագում ունեցող սննդամթերքում պեստիցիդների և նիտրատների առավելագույն մնացորդային քանակը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշումը կերերի և կերային հավելումների արտադրությանը, ինչպես նաև կերերի և կերային հավելումների օգտագործմանը, փոխադրմանը և պահպանմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշումը կերերի և կերային հավելումների արտադրությանը, ինչպես նաև կերերի և կերային հավելումների օգտագործմանը, փոխադրմանը և պահպանմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ-ում վճարովի անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման կարգը սահմանելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ-ում վճարովի անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման կարգը սահմանելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշումը անասնաբուժության մեջ օգտագործվող կենսապատրաստուկների (անասնաբուժական դեղամիջոցների) ՀՀ ներմուծման և ՀՀ արտահանման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1228-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշումը անասնաբուժության մեջ օգտագործվող կենսապատրաստուկների (անասնաբուժական դեղամիջոցների) ՀՀ ներմուծման և ՀՀ արտահանման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1228-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին