Պետական պատվեր

Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող անասնահակահամաճարակային ախտորոշիչ և կանխարգելիչ միջոցառումների 2016 թվականի պլան:
N Գյուղատնտեսական կենդանիների տեսակներ Միջոցառման անվանումը
1 ԽԵԿ Բրուցելյոզի նկատմամբ արյան նմուշառում
2 Տուբերկուլինիզացիա
3 Պատվաստում սիբիրախտի դեմ
4 Պատվաստում պաստերելյոզի դեմ
5 Պատվաստում դաբաղի դեմ
6 Պատվաստում խշխշան պալարի դեմ
7 ՄԵԿ Բրուցելյոզի նկատմամբ արյան շճաբանական հետոզոտություն
8 Պատվաստում դաբաղի դեմ
9 Պատվաստում ոչխարների բրադզոտի դեմ
10 Պատվաստում սիբիրախտի դեմ
11 Խոզ Դասական ժանտախտի դեմ
12 Ձի Պատվաստում սիբիրախտի դեմ
13 Թռչուն Պատվաստում կեղծ ժանտախտի /Նյու-Քասլ/ դեմ
14 Մեղուներ Բուժ-կանխարգելիչ միջոցառում վարրոատոզ հիվանդության նկատմամբ