Հարցեր արտահանման վերաբերյալ

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ կողմից տրված տրված արտահանման բուսասանիտարական հավաստագրի առկայության դեպքում:
ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ կողմից տրված տրված արտահանման բուսասանիտարական հավաստագրի առկայության դեպքում:
ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ կողմից տրված բեռի տվյալ խմբաքանակի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի՝ անվտանգության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում:
ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ կողմից տրված բեռի տվյալ խմբաքանակի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի՝ անվտանգության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում:
ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ կողմից տրված բեռի տվյալ խմբաքանակի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի՝ անվտանգության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում:
ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ կողմից տրված բեռի տվյալ խմբաքանակի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի՝ անվտանգության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում:
ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ կողմից տրված անասնաբուժական սերտիֆիկատի, ինչպես նաև տոհմային ծագումը հավաստող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ կողմից տրված անասնաբուժական սերտիֆիկատի առկայության դեպքում, իսկ ներմուծող երկրի լիազոր մարմնի պահանջի դեպքում՝ նաև ներմուծող երկրի լիազոր մարմնի թույլտվության* և/կամ անասնաբուժական պահանջների* առկայության դեպքում:
1.Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ արտահանելու դեպքում անասնաբուժական սերտիֆիկատի առկայության դեպքում (Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մի պետությունից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս պետություն փոխադրվող՝ հսկման ենթակա ապրանքների արտադրություն, վերամշակում և (կամ) պահպանում իրականացնող կազմակերպությունների և անձանց ռեեստրում գրանցում):
2.ԵՄ արտահանելու դեպքում առողջության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում (ապրանքատեսակները* և կազմակերպությունները* սահմանվում են ԵՄ լիազոր մարմնի կողմից):
3.ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ կողմից տրված անասնաբուժական սերտիֆիկատի առկայության դեպքում:
Համապատասխան երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված բեռի տվյալ խմբաքանակի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի կամ համապատասխանության կամ ծագման սերտիֆիկատների կամ բեռի տվյալ խմբաքանակի լաբորատոր փորձարկումների արձանագրությունների առկայության դեպքում:
Ներմուծում կամ արտահանում կամ տարանցիկ փոխադրում գործընթացներին ներկայացվող համապատասխան երկրի պահանջներին համապատասխանելու պայմաններում, տվյալ երկրի լիազոր մարմնի կամ մասնագիտացված կազմակերպության կողմից տրված ոչ գյուղատնտեսական կենդանիների առաղջությունը հավաստող փաստաթղթի առկայության դեպքում: Ոչ գյուղատնտեսական կենդանիների տարանցիկ փոխադրման դեպքում անհրաժեշտ է նաև բեռն ընդունող երկրի լիազոր մարմնի համաձայնությունը:
Անասնաբուժական կամ առողջության կամ սանիտարական սերտիֆիկատների կամ անասնաբուժական վկայականների առկայության դեպքում, իսկ տոհմային կենդանին, ինկուբացիոն ձուն, սերմնահեղուկը, ձվաբջիջը, զիգոտը, սաղմը՝ նաև տոհմային ծագումը հավաստող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Անասնաբուժական վկայական՝ տրված ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից, որի համար ցանկալի է նախօրոք Ծառայություն ներկայացնել դիմում՝ կից ներկայացնելով ընդունող երկրի կողմից գրավոր թույլտվություն և արտահանվող կենդանատեսակի ներմուծման անասնաբուժական պահանջները:
Բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների արտահանումն իրականացվում է ներկրող երկրի բուսասանիտարական պահանջներին համապատասխան և թույլատրվում է արտահանման բուսասանիտարական հավաստագրի առկայության դեպքում, որը տրվում է յուրաքանչյուր տեսակի բեռի համար տեսուչի կողմից: Արտահանման բուսասանիտարական հավաստագիր ստանալու համար բեռնատերը դրա մասին հայտ է ներկայացնում տեսչություն, որը հայտը ստանալուց հետո` եռօրյա ժամկետում, կատարում է բեռի ստուգում և տալիս արտահանման բուսասանիտարական հավաստագիր, իսկ բուսասանիտարական անձնագիր ներկայացնելու դեպքում բուսասանիտարական հավաստագիրը տրվում է անմիջապես: Բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների արտահանման բուսասանիտարական հավաստագիրն ուժի մեջ է 14 օր՝ տրված օրվանից մինչև երկրի սահմաններից դուրս բերելը:
ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից տրվող ներմուծման կամ արտահանման անասնաբուժական վկայականները, անվտանգության սերտիֆիկատները, բուսասանիտարական հավաստագրերը տրամադրվում են անվճար:
Տրամադրվում է անասնաբուժական վկայական կամ անվտանգության սերտիֆիկատ, որի համար անհրաժեշտ է նախօրոք, մինչև արտահանումը դիմել ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության համապատասխան սահմանային հսկիչ կետ՝ արտահանվող բեռից լաբարատոր փորձաքննություն նպատակով նմուշառում կատարելու համար:
Տրամադրվում է անասնաբուժական վկայական, որի համար անհրաժեշտ է ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության համապատասխան սահմանային հսկիչ կետ ներկայացնել շան կամ կատվի անձնագիրը, արտահանողի անձնագիրը և դրանց պատճենները: